Fotograf: Adam Bergman

Kategori: Politik | Regelverk

Utredningen om tonnageskatten klar

Efter drygt två år är utredningen om tonnageskatt slutligen färdig. Sjöfartsnäringens parter är överlag nöjda med resultatet, men är kritiska till utredarens finansieringsförslag.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]s finansieringsförslag.

– Vi är i stort sett nöjda med utredningen, hur den har genomförts och tagits fram. Vi är övertygade om att detta är ett attraktivt system både för oss och för svenska staten, säger Pia Berglund, vd för Sveriges Redareförening, till Sjöfartstidningen någon timme efter att tonnageskatteutredaren Marie Jönsson på fredagen överlämnat betänkandet ”Ett svenskt tonnageskattesystem” till Finansdepartementet.

”Förutsättning”

Pia Berglund får medhåll av företrädare för såväl Seko Sjöfolk som Sjöbefälsföreningen:

– Tonnageskatten är en förutsättning för en svensk sjöfart, därför är det glädjande att utredningen föreslår att vi ska införa den. Med den kommer andra mervärden i form av forskning och innovation som svensk sjöfart genererar. Fler företag kommer att investera i Sveriges världsledande och högteknologiska maritima industri när vi infört tonnageskatten, kommenterar Christer Themnér, ordförande i Sjöbefälsföreningen. 

Diger lunta

I utredningen, som är en diger lunta på 578 sidor, presenteras i detalj hur tonnageskattesystemet ska införas, vilka villkor som ska gälla och hur det ska finansieras.

Utredningen uppger inledningsvis att tonnageskattesystemet är tänkt att rikta sig till rederier som bedriver sjötransporter av gods och/eller passagerare, och man poängterar att för att ett fartyg ska vara kvalificerat för systemet så krävs att minst 20 procent av bruttotonnaget för de fartyg som ingår i den tonnagebeskattade verksamheten är registrerat i det svenska registret. 

Givande och tagande

Vidare uppger man att systemet ska vara frivilligt, men att de företag som går med i systemet ska vara bundna av det i minst tio år. Det ska alltså inte vara möjligt att när som helst växla mellan tonnagebeskattning och konventionell beskattning för att uppnå skattefördelar.

 – Detta är ett paket med givande och tagande från bägge håll. Du kommer att ha friheten att gå in, men gör du det förbinder du dig i tio år. Detta och liknande lojalitetskrav tycker vi är helt rimliga insatser från vår sida, säger Pia Berglund.

Viktig fråga löst

Utredningen presenterar också en lösning på frågan om de latenta skatteskulder som tidigare varit en stötesten för införandet av tonnageskatt. Man skriver att en ”eventuell latent skatteskuld på ackumulerade överavskrivningar som företaget har vid övergången till tonnageskattesystemet inte ska efterges, men att en avskattning av en sådan skuld heller inte ska ske omedelbart” och att det inte ska ske någon återföring till beskattning om både det totala nettotonnaget den ägda andelen av nettotonnaget ökar.

Om nämnda nettotonnage är oförändrat eller minskar ska däremot en del av överavskrivningarna tas upp. 

– Vad jag förstår har utredaren nu kommit fram till en lösning som alla parter är nöjda med, och att det i praktiken handlar om att skatteskulderna ligger kvar så länge vi ökar. Detta har inte varit någon tvistefråga under utredningens gång, såvitt jag har förstått det, säger Pia Berglund, som däremot är oroad över det finansieringsförslag som utredaren presenterar. 

Kostnad: 45 miljoner

I direktivet till utredningen ingick att ett finansieringsförslag skulle lämnas, där en avgörande förutsättning var att samtliga förslag skulle vara ”offentligfinansiellt neutrala”. I praktiken innebär det att tonnageskattesystemet ska finansieras antingen genom ökad tillväxt eller på lämpligt sätt inom transportsektorn.

Efter att ha gjort bedömningen att det är totalt 23 företag med sammanlagt 84 fartyg som skatteekonomiskt skulle tjäna på att gå in tonnageskattessystemt har utredaren kommit fram till att staten skulle förlora 45 miljoner årligen på ett tonnageskattessystem. För att få in dessa pengar – och efter att först föreslagit en rad olika alternativ – föreslår utredaren att merparten, närmare bestämt 40 miljoner kronor, ska finansieras genom en generell minskning av sjöfartsstödet på 2,2 procent.

Inte nöjda

– Vi är inte nöjda med finansieringsmodellen, framförallt eftersom det skulle betyda att även de rederier som inte är kvalificerade till tonnagesskattesystemet men har sjöfartsstöd skulle drabbas, säger Pia Berglund och påpekar att inte heller utredaren Marie Jönsson är nöjd med sitt finansieringsförslag och syftar på att hon i utredningen skriver att ”Utredningen har inte hittat en bra metod för att finansiera tonnageskattesystemet. Inget av undersökta förslag är bra då alla förslag på något sätt motverkar utredningens syfte att öka antalet svenskregistrerade fartyg.”      

Kontraproduktivt

– Vi vill inte att det ska bli stopp i maskineriet på grund av de här 40 miljonerna och har därför redan börjat diskutera med finansdepartementet om alternativa lösningar. Bland annat har vi pratat om att ta det på farledsavgifterna. Men att ta det på sjöfartsstödet skulle vara kontraproduktivt, säger Pia Berglund, som tillägger att ju fler fartyg som väljer tonnageskattesystemet och ju fler fartyg som flaggas in, desto mer kommer tonnageskatteintäkterna i sig att bidra till systemets finansiering.

– Vi är övertygade om att ett sådant här system kommer att leda till inflaggning inom en snar framtid, och det behövs bara en liten tillväxt för att systemet ska finansiera sig självt, säger Pia Berglund och backas upp från fackligt håll:  

– Den blå skatten kommer betala sig själv. Den kommer att innebära många fler jobb och en än mer ledande kompetens som starkt bidrar till ekonomisk tillväxt och möjligheterna till en hållbar infrastruktur, kommenterar Kenny Reinhold, ordförande i Seko Sjöfolk.

På remiss

Utredningen ska nu först ut på remiss i tre månader, då berörda instanser får ge sina synpunkter på utredningen. Därefter ska regeringen eventuellt författa en proposition. Enligt tidigare uttalanden från infrastrukturminister Anna Johansson (S) skulle tonnageskattesystemet tidigast kunna införas i början av 2016 – ”om allt går på ett snöre”.

Enligt Pia Berglund har Sveriges Redareförening och de fackliga organisationerna för sin del tidigare förklarat att de ”gärna ser att den införs 1 januari 2016”.  

Läs mer om vad tonnageskatt är här.

[/flowy_subscriber_only]

Kommentarer

 • Anonymous

  Jag kunde inte läsa i texten när den skall införas ?

  • Adam Bergman

   Helt riktigt det missade vi när allt gick snabbt. Vi lägger till några meningar om det.
   Men det är en lång process med olika instanser som ska uttala sig. Och enligt Magdalena Andersson så går det inte att uttala sig om när den kan tänkas införas. http://www.sjofartstidningen.se/alla-reformer-maste-finansieras/

 • Kapten

  Med andra ord det blir inget, men hoppas kan man ju

 • Anonymous

  Fan !! Jag som sa upp mig i förmiddags för att börja segla Motorman igen. Vad gör jag nu ???

 • Anonymous

  Fortfarande bara 1 ledigt jobb på AMS inom Maskinbefäl och det är ”Technical Manager to Carlsberg Sweden AB” som inte ens är på sjön. Trodde det skulle rasa in jobb nu på eftermiddagen ??

 • Filijong Dysterkvist

  Känns som det är försent snart. Utredningarna kostar väl snart lika mycket.

  Finansiering förresten: sätt lotsplikt i Vänern endast för fartyg större än 90 x 15 meter, då sparas en hel del miljoner på lotsningsförlusterna…

 • Ziggie

  Då återstår det bara att förenkla för oss sjömän att jobba på utflaggade båtar. Vet att Sjöbefälsföreningen pratat om det innan. Tyvärr kommer det säkert glömmas bort trots att denna fråga är minst lika viktigt för Sverige. Kanske tom viktigare då svenska sjömän troligtvis omsätter mer än hela den svenska rederinäringen….

 • Pia Berglund, Sveriges Redareförening

  Zigge! Den frågan är fortsatt viktig och en del av det vi diskuterar med Näringsdepartementet. Fråga. Var uppe senast för någon vecka sedan.

 • Ivan

  Äntligen!!!

 • A.Antonsson

  Som med Götaverken så är gravölen reden druken för SVENSKSJÖFART. Ingen kommer hit glöm detta själv bedrägeri. Det finns betydligt bättre flaggor att hänga akter. Vad skall man säga ynkryggar till politiker. Det är en utredning som är klar inget annat, läs ordentligt nu skall den ställas i förrådet och bida sin tid. Och sedan finns det inget sjöfolk att tillgå när i framtiden behovet skulle uppstå. Vi lämnar eran branch och startar eget bolag förstås men inte i Sverige.
  Ha det gött som vi säger i Göteborg. Det var kul så länge det varade…

 • janne.

  hej haha finns det motormansjobb ännu.inga lediga i varje fall,och se nu till att få bort tapparna,direkt så detfinns jobb för oss arbetslösa,snart finns vi inte alls,jag har fn ett fas 3 job,men det överlever man inte på,

Artikeln är stängd för fler kommentarer

Vidare till Sjöfartstidningen.se »

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]