Fotograf: Riksdagen

Kategori: Politik | Regelverk

Klubbat: tonnageskatten införs!

På onsdagen togs ett historisk sjöfartsbeslut i riksdagen. Med acklamation klubbades den efterlängtade tonnageskatten till slut igenom.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]katten till slut igenom.

– Det känns jättebra! Det har ju varit en så lång resa där det varit mycket fram och tillbaka, så det var lite nervöst in i det sista innan beslutet var fattat, säger en glad Pia Berglund, vd för Svensk Sjöfart, till Sjöfartstidningen och fortsätter:

– Det känns viktigt att alla är så eniga kring detta, och jag vill verkligen rikta ett stort tack till hela branschen och till alla politiker.

”Som vi ville”

Beslutet i riksdagens fattades med acklamation och den nya lagen träder i kraft den 20 oktober, vilket i praktiken innebär att den blir tillgänglig från och med skatteåret 2017.

– Det blev precis som vi ville, vilket också känns bra, säger Pia Berglund.

EES-flagg istället för svensk flagg 

En viktig ändring infördes i riksdagsbeslutet jämfört med det ursprungliga förslaget. Från början föreslogs att 20 procent av fartygsflottan hos det rederi som ska ingå i tonnageskattesystemet ska vara svenskflaggad. På grund av EU:s konkurrensregler om statligt stöd och – som det heter: för att ”främja EU:s gemensamma sjöfartsintressen” – gäller nu istället att 20 procent av flottan ska vara registrerad i någon stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

– Vi har diskuterat detta mellan parterna och är eniga kring att vi tycker det är rimligt. Redan i dag, utan någon tonnageskatt, är 30 procent av våra fartyg svenskflaggade och vi har många stora ägare som vill ha svensk flagg. Så vi kommer att jobba hårt för svensk flagg, och vet att såväl riksdag och regering som arbetsmarknadsparterna litar på oss när vi säger detta, säger Pia Berglund och tillägger:

– Dessutom är det ju ett faktum att svensk flagg är en förutsättning för att man ska bli berättigad till sjöfartsstöd.

Möte med Skatteverket

Enligt Pia Berglund kan det förvisso bli dags för lite bubbel på kontoret nu när beslutet äntligen är fattat, men hon poängterar att det nu är det dags att ta itu med alla praktikaliteter kring tonnageskattens införande.

– Vi har redan ett möte inplanerat med Skatteverket nästa vecka om hur allt ska gå till rent praktiskt. Så vi lutar oss verkligen inte tillbaka.

Facken nöjda

Även från fackligt håll är man i dag mycket nöjd med onsdagens riksdagsbeslut.

– Det är mycket glädjande att riksdagen till sist tog detta beslut och vi ser att på sikt kommer det att stärka de svenska företagen och i förlängningen skapa fler arbetstillfällen ombord i svenska fartyg säger Kenny Reinhold, ordförande för Seko sjöfolk, i en skriftlig kommentar, och får uppbackning från sin kollega hos Sjöbefälsföreningen:

– Sjöfarten och den maritima näringen i Sverige har stor potential att växa. Genom att satsa på denna frivilliga skatt får vi fler jobb inom hela den maritima näringen som på sikt också bidrar till svensk ekonomisk tillväxt. Erfarenheter från övriga sjöfartsnationer i Europa visar tydligt att införandet av tonnageskatt brutit deras nedåtgående trend, säger Mikael Huss, vd för Sjöbefälsföreningen. 

Fakta: Tonnageskatt innebär att rederiernas inkomster bestäms schablonmässigt utifrån nettodräktigheten, det vill säga last- och passagerarkapaciteten, på rederiets tonnage. Det belopp man då får fram ska redaren betala konventionell bolagsskatt på.

Här är några av villkoren som gäller för att ett rederi ska få ingå i tonnageskattesystemet:
– 20 procent av flottan ska vara registrerad i en EES-stat; 
– rederiet ska ha sin ledning i Sverige;
– rederiets fartyg får tillbringa högst 25 procent av tiden på svenskt vatten;
– rederiet måste ingå i skattesystemet i minst tio år;
– om ett rederi ansluter till tonnageskattesystemet gäller det hela flottan, inte bara vissa fartyg;
– fartygen som ska ingå i systemet ska ha en bruttodräktighet på minst 100

Artikeln är korrigerad. I en tidigare version uppgavs felaktigt att Sverigedemokraterna skulle ha röstat nej till tonnageskatten, men så var alltså inte fallet utan även SD röstade ja. Läs mer om SD:s inställning i tonnageskattefrågan i denna debattartikel.

[/flowy_subscriber_only]

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]