Viking Cinderella.

Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Ekonomi | Färjetrafik

Tungt pandemiår för Viking Line

Covid-19-pandemin har påverkat Viking Lines resultat och likviditet väsentligt under 2020 och den negativa effekten kommer att fortsätta.

I Viking Lines bokslutskommuniké framgår att covid-19-pandemin har förorsakat ett kraftigt negativt resultat för år 2020. Koncernen uppger att verksamhetsomgivningen var extremt ogynnsam för passagerarrederierna sedan slutet av första kvartalet och att de ekonomiska konsekvenserna blev drastiska.

– Vi tvingades på kort tid konstatera att i princip alla intäkter försvunnit medan en stor del av kostnaderna kvarstod. Av våra fyra verksamhetsben; frakt, personbilar, kryssningsresenärer och ruttresenärer, fungerade endast frakten normalt, uppger vd Jan Hanses i sin kommentar

Stöd och permitteringar

Permitteringsåtgärder vidtogs i början av april och fick i Finland snabb effekt med hjälp av de förkortade varsel- och förhandlingstider som kunde tillämpas. I Sverige och Estland var effekten långsammare och mer begränsad.

– De statliga stödåtgärderna, främst de finska åtgärderna genom Försörjningsberedskapscentralen och Traficom, har medverkat till att förlusterna har kunnat begränsas. Även stödåtgärder från Sverige, i form av korttidspermitteringsstöd, och från Estland i olika former har bidragit, informerar Jan Hanses vidare i bokslutskommunikén.

Minskade intäkter

Koncernens omsättning under 2020 uppgick till 188,8 miljoner euro (496,4 miljoner euro 2019). Rörelseresultatet uppgick till -49,3 miljoner euro (17,4 miljoner euro). Koncernens resultat före skatter uppgick till -52,9 miljoner euro (13,6 miljoner euro).

De passagerarrelaterade intäkterna minskade med 67 procent till 148,2 miljoner euro (448,4 miljoner euro), medan fraktintäkterna var 38,8 miljoner euro (45,6 miljoner euro). Försäljningsbidraget var 137,9 miljoner euro (363,3 Meur).

Driftskostnaderna minskade med 41,1 procent till 189,4 miljoner euro (321,7 miljoner euro). Bunkerkostnaderna minskade med 33,7 procent till 31,2 miljoner euro (47,0 miljoner euro).

Under verksamhetsåret har koncernen erhållit likviditetstöd samt stöd för frakttrafik i försörjningsberedskapssyfte och för allmän trafikplikt. De svenska dotterbolagen har erhållit omställningsstöd. Stöden uppgår till sammanlagt 25,9 miljoner euro.

Ingen prognos

Antalet passagerare på Viking Lines fartyg uppgick under räkenskapsåret till 1,9 miljoner (6,3 miljoner 2019). Viking Lines fraktvolymer uppgick till 125.693 fraktenheter (133.940).

I sin bokslutskommuniké informerar Viking Line att osäkerheten kring myndighetskrav, stöd, vaccineringsprogrammens effekter och därmed sammanhängande begränsningar i passagerartrafiken samt marknadens efterfrågan kommer att påverka verksamheten, resultatet och finansiella ställning: ”Det är för tidigt att kvantifiera inverkan på resultatet, då stor osäkerhet råder kring utvecklingen, och därför ges inte någon resultatprognos för 2021.”