Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Ekonomi | Passagerarsjöfart

Resultatförbättring för Viking Line

Trots en lägre omsättning redovisar Viking Line ett bättre delårsresultat än året innan tack vare lägre rörelsekostnader.

Viking Line omsatte 378,1 miljoner euro under perioden 1 januari till 30 september 2018 (392,1 miljoner euro motsvarande period i fjol). Rörelseresultatet uppgick till 7,7 miljoner euro (6,3 miljoner) och koncernens resultat före skatter uppgick till 5,6 miljoner euro (4,6 miljoner).

De passagerarrelaterade intäkterna uppgick till 343,0 mljoner euro (357,8 miljoner), medan fraktintäkterna var 33,4 mljoner euro (32,6 mljoner). Försäljningsbidraget var 275,5 mljoner euro (284,8 mljoner).

Driftskostnaderna minskade med 4,1 procent till 250,0 miljoner euro (260,6 miljoner). Bunkerkostnaderna ökade med 5,9 procent till 37,8 miljoner euro (35,7 miljoner).

Färre passagerare och mer frakt

Antalet passagerare på Viking Lines fartyg uppgick under rapportperioden till 4.967.745 (5.370.581). Koncernen hade en total marknadsandel inom trafikområdet om uppskattningsvis 32,6 procent (35,0 procent).

Viking Lines fraktvolymer uppgick till 95.081 fraktenheter (94.568). Viking Lines fraktmarknadsandel uppskattas till 17,6 procent (18,7 procent). Antalet transporterade personbilar uppgick till 562.038 (612.258).

Jämförelsen med fjolårets siffror påverkas av den inhyrda katamaranen Viking FSTR som under perioden 10 april till 16 oktober 2017 gick i trafik som extra fartyg på linjen Helsingfors–Tallinn. Någon sådan trafik förekom inte under 2018.

”Fortsatt press”

I sin verksamhetsöversikt för årets första nio månader skriver Viking Line att konkurrensen inom rederiets trafikområde innebär en fortsatt press på såväl priser som volymer, men att en organisationsförändring som genomfördes under våren 2018 förväntas ha en positiv inverkan på koncernens resultat. Bunkerprisnivån under återstoden av verksamhetsåret kommer att påverka koncernens resultatutveckling. Vidare uppges att den svaga svenska kronan inverkar negativt på koncernens resultat. Som helhet bedömer Viking Line att rörelseresultatet för 2018 kommer att förbättras eller vara i nivå med rörelseresultatet för 2017.