Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Hamn/Logistik | Juridik

Ingen ändring av finska farledsavgifter

En arbetsgrupp konstaterar att gällande lagstiftning om farledsavgifterna i Finland i princip är bra och inte föranleder några omfattande ändringar. Däremot anser man att lagen till vissa delar kan preciseras.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]sa delar kan preciseras.

Arbetsgruppen har tillsatts av kommunikationsministeriet i Finland för att granska behovet av att revidera lagstiftningen och vilka alternativ det finns för att utveckla systemet med farledsavgifter. Budskapet är att olägenheter kan elimineras genom vissa justeringar i det nuvarande systemet. För att genomföra några större strukturella reformer krävs en mer omfattande utredning av nuläget, påpekar arbetsgruppen.

Ingen miljörabatt

Arbetsgruppen ser ingen orsak att höja farledsavgifterna. Man föreslår att kostnadsmotsvarigheten borde granskas utgående från medeltalet för en längre period, till exempel med tre till fem års mellanrum. Vidare anser man att det inte är nödvändigt att ta in fartygens miljöegenskaper som ett kriterium i systemet för farledsavgifter i detta skede eftersom miljöstyrning redan förverkligas genom internationella regelverk.

De påtalade problemen med farledsavgifter för bulk- och kryssningsfartyg föreslås åtgärdas genom att man sänker farledsavgifterna för dessa fartygstyper. I praktiken skulle det gå till så att man sänker maximiavgiften. Reformen skulle alltså gynna stora fartyg. En sådan åtgärd skulle uppskattningsvis minska statens inkomster från farledsavgifter med cirka EUR 5 till 6 miljoner.

Isbrytare befrias

Inom inrikes sjötransporter, och speciellt i trafiken på Saimen, borde farledsavgifter tas ut på samma grunder som för de fartyg i utrikesfart som går till kusthamnarna. Fartyg som går från Saimen till en kusthamn föreslås befrias från farledsavgifter på motsvarande sätt som innan den lag som trädde i kraft 2006.

Vidare föreslås det att ingen farledsavgift längre ska tas ut av isbrytare eller bogserare som levererar isbrytningstjänster åt Trafikverket på basis av avtal eller statsfördrag. Detta skulle främja konkurrensen inom isbrytning, anser arbetsgruppen.

[/flowy_subscriber_only]

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]