Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Ekonomi | Politik | Regelverk

Nya lots- och farledsavgifter spikade

Det blir en generell avgiftshöjning med åtta procent för farledsavgifterna och fem procent för lotsavgifterna.

De nya avgifterna börjar gälla 1 januari 2017.

– Vi har varit tydliga med att vi för första gången på många år måste höja farledsavgifterna när de tillfälliga anslag som Sjöfartsverket erhållit för åren 2014-2016 upphör. Samtidigt som vi höjer avgifterna fortsätter vi vårt interna effektiviserings- och förbättringsarbete, säger Noomi Eriksson, ställföreträdande generaldirektör och direktör för styrning och planering på Sjöfartsverket i ett pressmeddelande. 

Underskott

Syftet med att höja lotsavgifterna är att uppnå högre grad av kostnadstäckning i lotsningsverksamheten. För närvarande har Sjöfartsverket, enligt pressmeddelandet, för låg kostnadstäckning i lotsningsverksamheten, där underskottet täcks av farledsavgifterna. Höjningen av farledsavgifterna med åtta procent och lotsavgifterna med fem procent var också det som Sjöfartsverket föreslog i mitten av oktober.

På remiss

Förslaget har varit ute på remiss där branschföreträdare hade fram till 11 november på sig att komma med synpunkter. Ett 20-tal remissvar har inkommit, bland annat från Sjöbefälsföreningen som tycker att de nya farledsavgifterna är för höga för de svenska rederierna och att de hämmar utvecklingen av svensk sjöfart, framför allt vad gäller målsättningen att antalet svenskregistrerade fartyg ska öka. Sveriges Skeppsmäklareförening efterlyser i sin remiss en konsekvensanalys av de politiska ambitionerna att avlasta landinfrastrukturen till förmån för vattenvägen. 

Jättebesvikna

Svensk Sjöfart skriver i sin remiss att man är mycket bekymrade över Sjöfartsverkets förslag och ”effekterna det innebär för svensk arbetsmarknad, samhällsekonomin, sjöfartens konkurrenskraft samt klimat- och miljöpåverkan”. 

– Vi är jättebesvikna på regeringen och upplever att man inte alls lyssnat på oss. Detta går inte i rätt riktning när det gäller att flytta mer gods från land till sjöss. Sjöfarten är en lågmarginalbransch och att då höja farledsavgifterna med åtta procent och lotsavgifterna med fem procent är helt fel, säger Pia Berglund, vd på Svensk Sjöfart till Sjöfartstidningen.  

Ny avgiftsmodell 2018

De höjda avgifterna gäller för den befintliga avgiftsmodellen och är en konsekvens av uteblivna anslag i budgetpropositionen för 2017 till Sjöfartsverket. Därefter kommer avgifterna att indexjusteras årligen. Som tidigare meddelats kommer en ny avgiftsmodell att införas den första januari 2018.

– Vi hoppas på en bra dialog under nästa år i arbetet med den nya avgiftsmodellen. Vi önskar att miljödifferentieringen i modellen breddas för att stödja och uppmuntra de rederier som gjort stora miljöinvesteringar, säger Pia Berglund. 

 

Sjöfartsverkets föreskrifter om farledsavgifter:

Ändringsföreskrift: 2016:7 – träder i kraft 2017-01-01

 

Sjöfartsverkets föreskrifter om tillhandahållande av lots, lotsbeställning, tilldelning av lots och lotsavgifter:

Ändringsföreskrift: 2016:8 – träder i kraft 2017-01-01