Statsisbrytaren Atle.

Fotograf: Sjöfartsverket/Atles besättning.

Kategori: Politik | Vintersjöfart

Isbrytare gemensam sjöfartsnämnare i motioner

Isbrytare nämndes inte i regeringens infrastrukturproposition, men däremot i samtliga fyra följdmotioner som lämnats in.

Onsdag var sista dag att lämna in följdmotioner till riksdagen med anledning av regeringens proposition Framtidens infrastruktur – hållbara investeringar i hela Sverige. Fyra partier har lämnat in motioner där de bland annat efterlyser anslagsfinansiering av nya isbrytare.

Nationell plan

Moderaterna skriver att det ”långsiktiga arbetet att förnya flottan av isbrytare skall in i kommande plan”.

Sverigedemokraterna anser det ”angeläget att inköp av nya isbrytare, samt driften av dessa, ryms inom ramen för den kommande nationella transportplanen”.

Kristdemokraterna finner det ”särskilt graverande för sjöfartens del” att ingenting nämns i propositionen om behovet av en ny generation isbrytare: ”Kristdemokraterna finner därför det nödvändigt att förnyelsen av flottan med isbrytarfartyg sker över anslagsfinansiering och bekostas av anslaget nya investeringar.”

Behövs ändring i förordning

Vänsterpartiet anser att ”den nationella planen för transportsystemet ska omfatta finansiering av investering i fyra nya isbrytare”. Vänsterpartiet påpekar också att ”regeringen bör göra nödvändiga ändringar i Förordning (2009:236) om en nationell plan för transportinfrastruktur för att finansiering av nya isbrytare genom nationell plan för transportinfrastruktur ska kunna göras.”

Något måste göras

Rikard Engström, vd Föreningen Svensk Sjöfart, säger att innehållet i följdmotionerna tydligt visar att många riksdagsledamöter har konstaterat att isbrytarna saknas i infrastrukturpropositionen och att något måste göras för att säkra en statlig finansiering.

– Jag utgår från att regeringen inom kort tydliggör hur staten avser att finansiera investeringen i och driften av isbrytare. En möjlighet är att det sker inom ramen för det som blir nästa nationella plan för infrastrukturen. Har regeringen andra planer för hur finansieringen ska lösas vore det önskvärt med tydliga besked om detta inom en snar framtid. Ovissheten påverkar näringslivets investeringar och skulle en finansiering gå ut över transportkostnaderna skulle svensk konkurrenskraft bli lidande. Det utgår jag från att regeringen inte låter ske, säger han till Sjöfartstidningen.