Frigg Viking

Fotograf: Viking Supply Ships

Kategori: Offshore | Specialfartyg

Fortsatt kämpigt på tuff marknad

Viking Supply Ships AB redovisar förlust även för tredje kvartalet 2017.

Nedgången i Nordsjömarknaden fortsatte under tredje kvartalet 2017, vilket påverkade VSS AB:s intäkter. Nettoomsättningen minskade från 235 miljoner svenska kronor till 93 miljoner kronor jämfört med tredje kvartalet 2016. Trots positiva effekter från besparingsprogram uppgick EBITDA till -18 miljoner kronor (85 miljoner kronor tredje kvartalet 2016). Koncernens resultat efter skatt uppgick under samma period till -99 miljoner kronor (-93). För årets nio första månader uppgår förlusten till -200 miljoner kronor (-261).

Lång negativ påverkan

Nedgången inom offshoreindustrin har haft en negativ påverkan på koncernens finansiella position ända sedan 2015. De genomsnittliga dagsraterna under det tredje kvartalet 2017 uppgick till 37.500 US dollar (53.300 US dollar tredje kvartalet 2016)) för AHTS-fartygen (Anchor Handling Tug Supply). Samtliga PSV-fartyg (Platform Supply) var upplagda men dotterbolaget Viking Supply Ships A/S (VSS A/S) fortsätter söka långfristiga kontraktsmöjligheter för dem. Genomsnittlig utnyttjandegrad under det tredje kvartalet 2017 uppgick till 36 procent (65) för AHTS-fartygen, och 0 procent (0) för PSV-fartygen.

Inte tillräcklig

Den omstrukturering som genomfördes i slutet av 2016 förväntades vara tillräcklig för att ge VSS A/S en stabil finansiell plattform fram till 2020, vilket dock förutsatte att en viss nivå på intäkterna kunde uppnås.

”VSS A/S har emellertid inte lyckats få några längre fasta kontrakt för fartygsflottan, vilket i kombination med fortsatt utmanande marknadsförutsättningar, har medfört att koncernen på nytt har initierat en dialog med långivarna och majoritetsaktieägaren för att säkra koncernens framtida drift”, skriver VSS i sin delårsrapport.

Samtliga långivare meddelade Viking Supply Ships A/S i december 2017 att man antagit omstruktureringsförslaget. I huvudvillkoren ingår att VSS tar in 15 miljoner US dollar i en nyemission. Vidare kommer bolagets räntebetalningar och amorteringar att väsentligt reduceras fram till det första kvartalet 2020. De fiansiella kovenanterna har också omförhandlats vilket ger VSS A/S större utrymme att operera under förutsättning ”att en viss nivå på intäkterna kan bibehållas”.

Förblir utmanande

Koncernens förväntning är att offshoremarknaden kommer att förbli utmanande, åtminstone fram till våren 2018. Enligt vd och koncernchef Trond Myklebust finns det indikationer på att efterfrågan på riggar kommer att öka under det andra kvartalet 2018, men med nuvarande globala överutbud av fartygskapacitet råder stor osäkerhet i vilken omfattning detta kommer att påverka Nordsjömarknaden inom en överskådlig framtid.

Ett större antal kundförfrågningar avseende projekt i våra kärnområden där det råder svåra miljöer har kommit ut på marknaden. Koncernen följer upp ett antal kontraktsmöjligheter, och ambitionen är att teckna långfristiga kontrakt för delar av fartygs ottan under 2018.

”Med en fortsatt tro på att kunna säkra kontrakt inom kärnverksamheten, anser ledningen att kriterierna för fortsatt drift är uppfyllda för moderbolaget och koncernen åtminstone till den 30 september 2018. Denna slutsats baseras på att den finansiella omstruktureringen inom kort förväntas bli slutförd, bedömningen av framtidsutsikterna för 2017/2018 samt med beaktande av de risker och osäkerheter som föreligger,” meddelar koncernen i sin kvartalsrapport.