Upphuggningskonventionen antagen

En diplomatkonferens inom IMO har nu antagit konventionen om säker återvinning av fartyg, the International Convention on Safe and Environmentally Sound Recycling of Ships. Konventionen har av flera lobbyorganisationer kritiserats kraftigt för att den inte går tillräckligt långt och bl.a. inte förbjuder strandning av fartyg för upphuggning.Konventionen träder i kraft 24 månader efter att minst 15 medlemsnationer med mer än 40 procent av världshandelsflottan och med minst tre procent av den maximala upphuggningsvolymen har ratificerat den. Historiskt har det tagit runt fem år efter antagande innan en IMO-konvention trätt i kraft. IMO har nu tre år som mål. Enligt flera bedömare kan upphuggningskonventionen komma att träda i kraft under perioden 2013-2016.