Fotograf: Göteborgs Hamn

Kategori: Hamn/Logistik | Politik

Vill lyfta fram godstransporter

Näringslivets Transportråd vill i sitt remissvar till Trafikverket se mer fokus på godstransporter och en fortsatt utredning av en farledsfördjupning i Göteborg. 

Trafikverkets förslag på nationell transportplan för 2018–2029 presenterades i slutet av augusti.

Samordning

Branschorganisationen Näringslivets Transportråd, med över 30 svenska industri- och handelsföretag, efterfrågar i sitt remissyrkande bland annat ett starkare fokus på gods och näringslivets transporter. Detta ska ske genom att arbetet med den nationella infrastrukturplanen samordnas med regeringens godsstrategi för att på så sätt möta en ökad efterfrågan på godstransporter. 

Gemensam transportplan

Transportrådet välkomnar Trafikverkets intiativ om ett nordiskt samarbete mellan transportmyndigheterna, men detta kan utökas ytterligare, menar man, bland annat med en gemensam transportplan. Branschorganisationen vill även fullfölja utbyggnaden av ett komplett dubbelspår till Göteborgs hamn och med särskild prioritet utreda en farledsfördjupning i Göteborgs hamn. Detta för att kunna möta ett långsiktigt ökat behov av transportkapacitet på järnväg och i farleden till Göteborgs hamn. I transportplanen är en fördjupning angiven som utpekad brist.