Fotograf: Riksdagen

Kategori: Hamn/Logistik | Miljö | Politik

Slussar och EU-fartygsregister i motionsfloden

Den allmänna motionstiden för Riksdagens ledamöter är över. Av 3.203 inlämnade motioner har åtta stycken ordet sjöfart i titeln.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]ar åtta stycken ordet sjöfart i titeln.

Tidsintervallet då riksdagsledamöterna kan lämna in motioner om i princip vad som helst är alltid på hösten. Det inleds normalt vid riksmötets början och avslutas femton dagar efter att regeringen lämnat in sin budgetproposition till riksdagen – vilket i år innebar från den 15 september till den 6 oktober.

Av drygt 3.000 inlämnade motioner – antalet är preliminärt – har alltså åtta stycken ordet sjöfart i rubriken. Utöver dessa finns ett antal motioner som på ett övergripande sätt handlar om infrastruktur och därmed också potentiellt om sjöfart. Eftersom motionerna inte är sökbara efter innehållet, endast rubriken, finns det anledning att återkomma till dessa.

Nya slussar bör byggas

Först ut bland nämnda åtta motioner är centerpartisterna Daniel Bäckström och Fredrik Christensson. I motionen ”Vänersjöfart och slussar i Trollhätte kanal” förespråkar de att Vänersjöfarten långsiktigt säkerställs och utvecklas, och att nya slussar byggs i Trollhätte kanal innan år 2030. De hänvisar till den studie och åtgärdsanalys för Göta älv och Vänerstråket som tidigare gjorts, och påpekar bland annat att Trollhätte kanal riskerar att stängas för handelssjöfart år 2030 om man inte investerar i nya slussar.

Götaälvbron ett orosmoment 

I motionen ”Sjöfarten på Vänern” skriver moderaten Cecilia Widegren att den nya Göta älvbro som Göteborg har föreslagit kommer att bli ett hinder för sjöfarten i Vänern. Enligt Widegren är det ”mycket bekymmersamt att Göteborg verkar strunta i industrin och sjöfartens villkor och förutsättningar i Vänern”, och att sjöfarten är en viktig resurs för näringslivet runt Vänern.

Även socialdemokraterna Carina Ohlsson, Erik Ezelius, Monica Green och Patrik Björck vill utveckla Vänersjöfarten. I motionen ”Vänersjöfarten” skriver de att ”en del förbättringar” visserligen gjorts i kanalen och slussarna i Trollhättan, men att flera åtgärder återstår ”för att förbättra förutsättningarna för Vänersjöfarten”. Även här påtalas vikten av att planeringsprocessen för nya slussar följs upp, eftersom dessa investeringar kommer att ha en avgörande betydelse för Vänersjöfarten. Och även här omnämns Göta älvbron som ett orosmoment, och att man uppmanar regeringen att den slutliga brolösningen inte ska förhindra utvecklingen av Vänersjöfarten. 

Underdimensionerad farled i Landskrona 

Vidare skriver socialdemokraten Niklas Karlsson i motionen ”Infrastruktur för sjöfart, varv och marinteknisk industri” att farleden in till Oresund Drydocks i Landskrona är underdimensionerad för de allt större fartyg som byggs och att den därför måste åtgärdas. Karlsson påpekar att den svenska marintekniska industrin är i världsklass och att det är av stor vikt att det marintekniska klustret i Landskrona får möjlighet att ta emot fler kunder framöver, inte minst med tanke på att Damen Götaverken i Göteborg ”går en osäker framtid till mötes”, som Karlsson skriver.

Sjöarbetskonventionen bör stärkas 

I motionen ”Mer gods på järnväg och sjöfart” ställer sig vänsterpartisten Emma Wallrup ihop med sex partikollegor bakom att regeringen bör ge Trafikanalys i uppdrag att ta fram ”förslag på strategi och prioriteringsordning för placering av omlastningsnoder för att stärka överflyttning av gods på väg till järnväg och sjöfart”, för att på så sätt minska godstransporternas klimat- och miljöpåverkan.

Samma upphovsmän skriver i sin motion ”Hållbar sjöfart” att det inom särskilt känsliga områden (PSSA-områden) bör bli möjligt att införa bindande regler för att förhindra att sjöfart utan kväverening trafikerar ett sådant område. De vill även se förslag på differentierade farledsavgifter eller regelverk för hamnavgifter som främjar tömning av toalettavfall på land för fartyg som anlöper svenska hamnar. Vidare vill de öka andelen icke fossila drivmedel inom sjöfarten, att EU inför ett gemensamt fartygsregister, att finansieringen av Sjöfartsverkets verksamhet överförs till statsbudgeten samt att staten stärker tillämpningen av sjöarbetskonventionen.

Så få särregler som möjligt  

Socialdemokraten Anna Wallén skriver ihop med två partikamrater i motionen ”Mälarsjöfartens möjligheter för godstransporter” att Mälarhamnarna bör utnyttjas bättre för godstrafik för att därigenom avlasta väg och järnväg. Exakt hur detta ska ske är något som bör studeras i infrastrukturplaneringen.

Folkpartisten Lars Tysklind vill även han att mer godstrafik ska överföras ”från väg till båt”. I motionen ”Vattenvägarnas och sjöfartens betydelse” skriver han att det därför bör bli så få svenska särregler som möjligt vid införandet av EU:s regelverk för inre vattenvägar, och liksom andra motionärer förespråkar Tysklind att en planering måste ske för nya slussar i Trollhätte kanal.

De inlämnande motionerna kommer nu att skickas vidare till något av riksdagens utskott för beredning, och respektive utskott kommer sedan att lämna förslag på vad riksdagen ska besluta i kammaren.

[/flowy_subscriber_only]

Kommentarer

 • Pia Berglund, VD Svensk Sjöfart

  Härligt och läsa att politiker över partigränserna är överens om att gods ska flyttas över till sjöfarten både för att klara kapaciteten och miljöutmaningarna! Det gillar vi!

  • Kapten Lägervall

   … och genom detta långsiktigt minska samhällskostnaderna genom smarta och säkrare transporter.

   Svensk sjöfart har alla möjligheter genom att bland annat vara ledande inom innovationer och utveckling.

   Sjöfartspolitiken måste återtas och behöver diskuteras inom ramen för flera tunga riks- och lokalpolitiska frågor.

   Faktum är att endast drygt två promille av motionerna rör 90 procent av landets livsnerv.

   Att sjöfarten tagits för given och skött sig själv under många decennier har tyvärr bidragit till dess politiska status som ickefråga. Vänd nu på detta och se sjöfartsutveckling som intäckt och långsiktig värdfärds- och säkerhetsfråga.

Artikeln är stängd för fler kommentarer

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]