Ett förslag om tillfälligt anpassat sjöfartsstöd skickas idag ut på remiss.

Fotograf: Joachim Sjöström

Kategori: Forskning | Miljö

Projekt för mindre utsläpp

Svensk Sjöfart kommer tillsammans med Chalmers och IVL Svenska Miljöinstitutet att genomföra ett forskningsprojekt i syfte att minska växthusgasutsläppen. 

Namnet på forskningsprojektet är Vägen mot 50 % minskning av växthusgasutsläppen från sjöfart till 2050. Det treåriga projektet tar sikte på IMO:s historiska beslut från i våras med målet att minska sjöfartens totala utsläpp av växthusgaser med minst 50 procent till 2050, jämfört med 2008, och en strävan om nollutsläpp. 

”Bidra med erfarenheter”

– Frågan är högt prioriterad och den svenska sjöfartsnäringen genomför stora satsningar för att nå minskad miljö- och klimatpåverkan. Vi ser fram emot hur detta projekt kan bidra med kunskapsbaserade underlag för såväl enskilda företagsbeslut som för nationella och internationella överenskommelser. Inom projektet kommer Svensk Sjöfart och våra medlemmar att kunna bidra med erfarenheter, lärdomar och utmaningar gällande exempelvis olika scenarier och tekniska lösningar. Under projektets gång kommer underlag även att kunna användas för föreningens arbete med att utveckla och påverka de beslut och vägval som krävs på nationell och internationell nivå för att nå målet om reduktion av utsläpp från internationell sjöfart, säger Suzanne Green, ansvarig för forskningsfrågor på Svensk Sjöfart i ett pressmeddelande. 

Tekniska lösningar

Bland delmålen i forskningsprojektet finns att ta fram en detaljerad utvärdering av fyra till fem tekniska lösningar och en utredning av två till tre styrmedel som ska minska utsläppen från sjöfarten. Man tänker uppdatera globala och svenska scenarier över kostnadseffektiva val av marina bränslen och framdrivningstekniker samt ta fram minst två manusskrift för publicering i vetenskaplig tidskrift och ett konferensbidrag. 

Projektet delfinansieras genom Energimyndighetens sjöfartsprogram, som lanserades förra året.