Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Ekonomi | Torrlast

Kraftig nedgång för ESL Shipping

Under hela 2012 har bulkfrakterna varit på en historiskt låg nivå meddelar Aspo-koncernen i sin bokslutskommuniké.

Aspo-koncernens rederiverksamhet opereras av ESL Shipping Ltd. Rederiet har retroaktivt anslutit sig till tonnagebaserad beskattning från början av 2011.

– Ändringen av tonnageskattelagen trädde i kraft våren 2012 och har förbättrat koncernens skatteeffektivitet permanent, säger Aki Ojanen, verkställande direktör för Aspo Oyj.

Fartygsförsäljningar

Av koncernens totala omsättning på EUR 481.6 miljoner år 2012 svarade ESL Shipping för EUR 72.3 miljoner. Rederiverksamhetens omsättning minskade med 22 procent jämfört med året innan. Rederiets rörelsevinst uppgick till EUR 3.7 miljoner, vilket motsvarar en nedgång med 65 procent jämfört med 2011. I resultatet ingår fartygsförsäljningsvinster på EUR 2.6 miljoner. Rederiet har under året sålt sitt äldsta bulkfartyg Hesperia och pråmen Para-Duo.

Orsaken till den minskade omsättningen och försämrade lönsamheten står att finna i den svaga fraktmarknaden på Östersjön, som utgör rederiets huvudsakliga verksamhetsområde. Råvarutransporterna minskade bland annat på grund av nedskärningar i stålindustrins produktion. Dessutom har kolimporten till Finland minskat kraftigt på grund av lägre elpriser inom energisektorn. I förhållandet till efterfrågan på skeppningar hade ESL Shipping därför överkapacitet till slutet av juli.

Nybyggen

ESL Shippings fartyg transporterade 10.4 miljoner ton gods under 2012, vilket innebär en minskning med 22 procent jämfört med 2011. Av denna volym svarade stålindustrin för 5.9 miljoner ton och energiindustrin för 3.2 miljoner ton.

Vid det senaste årsskiftet bestod flottan av 14 fartyg, av vilka 12 är helägda, ett delägt och ett leasat. ESL Shipping tog leverans av supramax-bulkfartygen Arkadia och Kumpula under 2012. På grund av minskade lastvolymer har de båda seglat i oceantrafik under året.

ESL Shipping förhandlar med ABG Shipyard i Indien om ersättning för reparationer på nybygget Alppila under garantiperioden. Alppila överläts av det indiska varvet kraftigt försenad i slutet av sommaren 2011.