Marpol-konventionen delar västkusten

I maj 2006 börjar reglerna för svavelhalten i bunkerolja i Marpol-konventionens Annex VI att gälla. Generellt får bunkeroljan inte innehålla mer än 4,5 procent svavel, men det finns särskilda områden, och Östersjön är ett av dessa, där svavelinnehållet inte får överstiga 1,5 procent. Till Östersjön räknas Kattegatt men inte Skagerrak. Gränsen mellan dessa hav går ungefär i höjd med Kungälv, vilket får en del konsekvenser. Det innebär att t.ex. ett tankfartyg som seglar till Göteborg måste använda 1,5-procentig bunkerolja, medan samma fartyg med Brofjorden som destination kan fortsätta bränna högsvavlig olja. Hela Nordsjöregionen, samt Engelska Kanalen, kan komma att bli ett särskilt område med max 1,5 procents svavelinnehåll i bunkeroljan från 2007. Det förutsätter dock att IMO:s marina miljöskyddskommitté MEPC fattar beslut om detta i sommar.