euparlamentet

Fotograf: David Iliff / Wikimedia Commons

Kategori: Container | Politik

”Kan öka möjligheter för samarbeten”

Kommerskollegiums fördjupade utredning om frihandelsavtalet CETA har nu överlämnats till regeringen.

Den statliga myndigheten har i sin fördjupade utredning om handelsavtalet mellan Europa och Kanada kommit fram till att avtalet i stort inte går utöver lagstiftning i Sverige och de internationella avtal som Sverige redan anslutit sig till.

– CETA-avtalet kan även skapa ökade möjligheter för samarbete kring miljö- och djurskydd, säger Anna Stellinger, generaldirektör på Kommerskollegium, som arbetar med frågor som rör utrikeshandel, EU:s inre marknad och EU:s handelspolitik. 

Samråd med nio myndigheter

Kommerskollegium fick i december 2016 uppdraget att djupare analysera investeringsskyddet, avtalets effekter på svensk lagstiftning, policyutrymme och skyddsnivåer. Kollegiet har genomfört arbetet i samråd med nio utvalda myndigheter och följande bedömningar har gjorts:

• Det finns inte något som talar för att svensk lagstiftningsprocess skulle kunna försenas eller försvåras till följd av CETA.

• Staten har rätt att införa striktare lagstiftning utan att bli skyldig att betala ersättning till investerare om åtgärden sker för det allmännas bästa, är proportionell i förhållande till sitt syfte och inte diskriminerande.

• Investeringsskyddet i CETA innehåller vissa svagheter. Eftersom avtalet medger en möjlighet att ändra och komplettera de processuella reglerna i efterhand bör Sverige aktivt följa detta arbete och tillvarata möjligheten till korrigering.

• En kemikalie som konstaterats kunna utgöra en potentiell risk men vars farlighet inte är helt vetenskapligt fastställd kan förbjudas utan risk för att svenska staten blir skadeståndsskyldig.

• Det finns inget som begränsar möjligheterna att i en offentlig upphandling ställa krav på miljöhänsyn, djurskydd eller rättvisemärkning så länge kraven inte diskriminerar utländska företag och i övrigt följer svensk lagstiftning.

• CETA påverkar inte Sveriges förmåga att bevara eller återinföra offentliga monopol eller andra former av ensamrätt inom sektorer som bedöms som samhällsnyttiga.

• Varken svensk köttproduktion eller svenskt lantbruk kommer att påverkas i någon betydande grad av de marknadsöppningar för kanadensiskt kött som CETA medför.

Ratificering

EU-parlamentet röstade i mitten av februari ja till frihandelsavtalet och framöver kommer Sveriges riksdag att rösta om ratificering av CETA i Sverige.

Ta del av Kommerskollegiums fördjupade analys här.