Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Arbetsmarknad | Offshore | Regelverk

Orimlig beskattning av svenska sjömän

I denna debattartikel frågar sig en svensk elektriker på ett norskt supplyfartyg varför inte alla svenska elektriker på alla fartyg i Norge beskattas lika av Skatteverket.

[flowy_not_logged_in]
[flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link]
[/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.


[/flowy_non_subscriber]
[flowy_subscriber_only]as lika av Skatteverket.

Ett oljesällskap hyr in ett antal olika fartyg och borriggar från samma norska arbetsgivare. Riggarna borrar efter olja och båtarna i sin tur hjälper riggarna och oljesällskapet med diverse specialuppdrag i samband med olje- och gasförekomster på norsk sockel.

Skatteverket undantar elektrikern på den flytande riggen, borrfartyget, brunnstimuleringsfartyget, kabelutläggaren, seismiska fartyget och konstruktionsfartyget från tilläggsbeskattning i Sverige, men elektrikern på supplyfartyget anser de ska tilläggsbeskattas i Sverige utöver den norska skatten.

Tidigare lika

Fram till ca 2010-talet beskattades alla svenska sjömän i Norge lika oavsett vilken typ av cruise- eller offshorebåt som de jobbade på. De svenskar som jobbade i Norge beskattades endast i Norge och de norrmän som jobbade i Sverige beskattades endast i Sverige.

Runt 2010-talet började svenska Skatteverket tilläggsbeskatta svenska sjömän på norska supplybåtar i Norge. 

Skatteverket tolkar helt plötsligt om avtalet från 1996. I avtalet finns en artikel 21 som i alla tidigare avtal endast gällt för båtar med verksamhet åt oljeindustrin på annan sockel. Skatteverket hävdar att regeringen ändrat artikel 21 till att även avse norska supplybåtar på norsk sockel genom att ändra i artikel 21.1, från ”i en annan stat” till ”i en stat”.

Så här skriver Sveriges regering om ändringen i 21.1:

”Därutöver har överenskommits om en mindre ändring i art. 21 punkt 1.”

Regeringarna i Sverige och Norge kommenterar även ändringarna i artikel 21 så här: 

”Bestämmelserna överensstämmer i sak med gällande avtal.” och ”Løsningen er for øvrig i tråd med de skatteavtaler Norge har inngått i de senere år”. ”Ändringen i 1996 års nordiska dubbelbeskattningsavtal är av mycket ringa art. Regeringen anser på grund härav att Lagrådets hörande skulle sakna betydelse. Lagrådets yttrande har därför inte inhämtats.”

Upp till 20 procent mer

P.g.a. denna ”mindre ändring” så påstår Skatteverket att regeringen avser att tilläggsbeskatta svenskar anställda på norska supplybåtar i Norge. Detta medan alla övriga svenska sjömän på alla andra typer av båtar undantas från svensk tilläggsskatt. I praktiken så ledde detta till att Skatteverket nu beskattar dessa sjömän på upp till ca 20 procent mer än övriga svenska sjömän på andra båtar i Norge.

Vem som helst som läser ”ändringar av mycket ringa art” och ”överensstämmer i sak med gällande avtal”, borde rimligen misstänka att det knappast betyder att någon blir tilläggsbeskattad med 20 procent mer än tidigare och att en artikel ändras från att gälla verksamhet på annan sockel till att även gälla verksamhet på egen sockel.

Att dessutom inte någon regering med en enda kommentar i förarbetena noterat att syftet varit att ändra artikel 21 till att gälla egen stat och att endast beskatta vissa medborgare, måste anses som högst osannolikt.

Rättslig vägledning

Jag har letat upp Skatteverkets rättsliga vägledning. Den är gjord av Skatteverket själva för att hjälpa skattehandläggarna att kunna tolka avtalet i sitt arbete. Så här står det att artikel 21.1 ska tolkas i det nya avtalet:

”De konkreta beskattningsreglerna finns i punkterna 2–9. För att dessa ska vara tillämpliga måste de förutsättningar beträffande verksamhetens art, lokalisering och varaktighet som anges i respektive punkt vara uppfyllda. Tillämpningsområdet för artikel 21 är därför i praktiken mindre än vad punkt 1 ger intryck av.”

Man måste alltså avgöra vilken plats som avses i respektive punkt 2–6, i punkt 5 står det supplybåtar som skatteverket hänvisar till, i punkt 5 beskriver man lokaliseringen för verksamheten på dessa båtar ”i och till annan stat”. Skatteverket struntar alltså i att det beskrivs i punkt 5 att verksamhet gäller i annan stat.

Bara det att Skatteverket inte tar ut skatt direkt efter ändringen 1996 utan väntar i 14–15 år, borde vara en varningssignal.

Om man läser artikel 21 i avtalet och följer vägledningen, så inser man snabbt att regeringarnas kommentarer – ”är i tråd” och ”överensstämmer i sak med gällande avtal” – stämmer med att artikel 21 inte är ändrad i sak. Artikel 21 gäller alltså fortsatt för verksamhet på annan sockel som i tidigare avtal.

Vi sjömän vet att regeringens syfte alltid varit att behandla alla medborgare och sjömän lika inför lagen. Många har därmed också överklagat Skatteverkens beslut att tilläggsbeskatta deras inkomst till domstol. Att lägga ner massor av tid på olaglig skatteindrivning via domstolar som kunnat jobba med bättre mål, är inte bara resursslöseri, utan kostar också skattebetalarna i Sverige en massa pengar. Skatteverket borde jaga dem som verkligen fuskar för att komma undan skatt, i stället för att jaga oss sjömän som redan betalar full skatt enligt gällande regler.

Allmänna ombudet

Att Allmänna ombudet förordar Skatteverkets tolkning till HFD stärker min mening om myndighetsmissbruk.

På Skatteverket finns det en tjänst som heter Allmänna ombudet. I detta fall så har allmänna ombudet tagit upp detta fall till Skatterättsnämnden. Där förordade han att Skatteverket har rätt om att artikel 21.5 även gäller båtar på egen sockel, Skatterättsnämnden dömde också till Skatteverkets fördel. Ärendet överklagades till HFD, där Allmänna ombudet fortsatt hävdar att de nordiska regeringarna har ändrat artikel 21 med avsikt att möjliggöra tilläggsbeskattning på anställda på norska supplybåtar i Norge. 

Allmänna ombudet hävdar dessutom i sin framställan till HFD, att det inte finns någonting i regeringarnas förarbeten, varken före eller ändringen som tyder på något annat än det han redovisat i sin ansökan till HFD. Jag anser att jag kan bevisa att han och Skatteverket har fel och att motsatsen av deras tolkning visas i förarbetena. 

Tolkningsföreträde för Skatteverket?

Även om lagen säger att Skatteverket har tolkningsföreträde vid tolkning av ett avtal så är det ändå alltid avtalsparternas avsikt med avtalet som slutligen gäller vid en rättstvist. Detta har Högsta förvaltningsdomstolen slagit fast i dom (HFD 2016 Ref.57-Tolkning av skatteavtal). Det är avtalsparternas avsikt med avtalet som gäller i första hand, alltså regeringarnas avsikt med avtalets artikel 21.

Utan något stöd av kommentarer från propositionerna så erkänner jag att det inte är lätt att tolka avtalet rakt upp och ner som det är skrivet i nuvarande form. Men som myndighet så ska inte detta innebära att man utnyttjar detta till att göra olagliga skatteindrivningar. Som elektriker utan juridik kunskap har jag varit tvungen att lägga ner 100-tals timmar bara för att lära mig tolka och förstå syftet med avtalet. Jag var tvungen att gå tillbaka till tidigare avtal för att finna regeringarnas förklaringar till respektive artikel för att förstå helheten.

Artikel 21 inte ändrad i sak

För att ytterligare styrka och visa avsikten med artikel 21 så har jag sammanställt regeringarnas kommentarer från 1980-talet och fram till nuvarande avtal. Kommentarerna och tidigare avtal visar att regeringarnas syfte är att båtar och dess besättningar endast beskattas i landet där båten är flaggad/ägaren har sin hemvist, i enlighet med OECD:s regler. Kommentarerna visar också att artikel 21 avser att reglera och fördela beskattning mellan de nordiska länderna då verksamhet i samband med olja pågår på annan sockel.

Tyvärr är det lite för mycket info att framföra i ett debattinlägg. Jag ska dock ta upp två kommentarer från Norges regering som styrker vår sak. I alla tidigare avtal så finns det en hänvisning i 21.7c till artikel 15.3 gällande beskattning av sjömännens inkomster. I gällande avtal så ändrades 15.3 till att endast avse båtar i internationell trafik och därmed togs hänvisningen i 21.7c bort.

Så här står det i Norges proposition: ”Inntekt av lønnsarbeid om bord på skip eller båt som omhandlet i artikkelens punkt 5 skattlegges i den kontraherende stat hvis nasjonalitet fartøyet har. Dette fremgår nå direkte av ordlyden i punkt 7 c), og henvisningen til artikkel 15 punkt 3 i gjeldende avtale er derfor strøket.”

”Artikkel 15 punkt 3 inneholder særregler om beskatningen av sjømenn, og fastsetter at inntekt av lønnsarbeid utført om bord på nordiske skip i internasjonal fart kan skattlegges i den stat hvis nasjonalitet skipet har (flaggstaten).” ”Lønnsinntekt utført ombord på skip i nasjonal fart i en stat, reguleres således av de vanlige reglene for beskatning av lønnsinntekter i punktene 1 og 2”.

HFD

Skatteverket har drivit tvisten hela vägen till HFD genom att föra fram en egen ny teori om hur avtalet ska tolkas utan att hitta några kommentarer i propositionerna som stödjer detta. Allmänna ombudet skriver till HFD i sin inskickade aktbilaga 5 (utveckling av talan i mål 6608-16):

”Experter vid Skatteverkets rättsavdelning har för min räkning gått igenom samtliga ändringar avseende de aktuella artiklarna i avtalet. Den sammanställning som är gjord bifogas. Enligt min mening ger varken dessa ändringar eller förarbeten i respektive avtalsslutande stat någon säker förklaring till varför avtalet utformats som det gjort och ger heller inget stöd för någon annan uppfattning än den jag redovisat i ansökan.”

Visselblåsaren Mikael Vokander som jobbat 37 år på Skatteverket, gav 2004 ut boken ”Skattmasens manifest”, där avslöjar han bl.a. att Skatteverket t.o.m. ljuger i domstol för att få rätt.

 Jag hittar tvärtemot Allmänna ombudets uppgifter till HFD, massor av förklaringar som ger stöd för en annan uppfattning än den han har anfört i mål 6608-16 till HFD.

Skatteverkets handläggare har fått dessa uppgifter redan 2014 med information att de ska skicka uppgifterna vidare till deras högsta chefer. Även Allmänna ombudet fick dessa uppgifter innan Skatterättsnämnden tog upp fallet till beslut.

Myndighetsmissbruk alternativt tjänstefel?

Jag har även ringt och pratat med Allmänna ombudet och Skatteverket, att då inte ta med och presentera dessa fakta inför domstol och skatterättsnämnd anser jag vara tjänstefel, alternativt myndighetsmissbruk av dem som ska representera en svensk myndighet.

Jag skulle vilja kalla detta myndighetsmissbruk om det är planerat att förvilla HFD med felaktiga påståenden.

Alternativt tjänstefel när ansvarig(a) chef(er) eller jurister på skattemyndigheten ignorerar Skatteverkets egen vägledning (Skatteverkets rättsliga vägledning) om hur artikel 21 ska tolkas, bara för att få rätt i HFD. Dessutom finner jag det otroligt märkligt att Skatteverkets jurister och chefer inte finner några av alla dessa regeringskommentarer som finns till propositionerna och som motsäger Skatteverkets tolkning av artikel 21, de finner tydligen inte ens sin egen rättsliga vägledning, det borde vara det första man tittar i vid en tolkningstvist.

Om inte regeringarnas alla kommentarer som styrker vår sak är bevis nog och leder till att HFD tar upp fallet igen, så ser jag bara att vi sjömän får vända oss till EU-domstolen. Då menar jag inte endast de kommentarer som jag nämnt ovan, det finns mycket mer som jag kan delge till dem som vill sätta sig in i hur illa detta är skött.

Delar Skatteverkets vision

Jag delar Skatteverkets vision om ett samhälle där alla vill göra rätt för sig. Men kravet på att göra rätt för sig kan inte vara enkelriktat utan ställer även krav på Skatteverket. Självklart ska alla betala rätt skatt. Rätt skatt är den skatt som följer av de lagar som riksdagen beslutat om. Endast då har vi ett system som är demokratiskt förankrat och som är överblickbart, förutsägbart och rättvist.

En fråga till finansminister Magdalena Andersson: tycker hon att Skatteverket ska tolka om avtal på det sättet som det är gjort utan att kunna styrka det på något vis mer än deras egen nya tolkning?

Jag skulle även önska att jag fick möjlighet att möta Skatteverkets GD och visa på och förklara hur verksamheten och avtalet alltid tidigare varit. Eftersom en av GD:s uppgifter var att återupprätta förtroendet för Skatteverket efter diverse tidigare skandaler, så kanske hon även vill få rättvisa i detta ärende. Jag är öppen för en inbjudan av berörda parter.

Bo Sedvall

Elektriker på norsk supplybåt i Norge

[/flowy_subscriber_only]

Kommentarer

 • Anonymous

  Tyvärr är det nog så att vilken regering vi än har, så på något sätt finns alltid den dolda agendan från tjänstemän och politiker, att någon sjöfart under svensk flagg skall ej förekomma. Varför kan otaliga fartyg under holländsk flagg trafikera nordiska farvatten, men knappast några svenska? Är vi med i Eu både Holland och Sverige, med totalt olika villkor? /45 år till sjöss.

 • Markus von Knorring /fd Sjökapten

  Hatten av till Bosse och Sjöfartstidningen som är med och skapar debatt och opinion kring systemets rättsosäkerhet!

  För att illustrera hur jäkla dum Skatteverkets tolkning är så vill jag först hänvisa till bilden jag bifogat. Skatteverket tilläggsbeskattar alltså endast supplyfartyget på bilden, INGET annat fartyg, varken i eller utanför bilden. Svenskar som jobbar och uppehåller sig i Norge har alltid skattat till Norge och vice versa, men inte längre…

  Jag har själv varit utsatt för Skatteverkets nytolkning och det är inte lätt att som ensam individ kämpa mot en myndighet med outtömliga resurser. Alla bevis på att skatteverkets tolkning är fel finns i lagtexten samt den svenska och norska regeringens ändringsprotokoll till avtalen, precis som det går att läsa i texten ovan.

  Vi ”supplyare” betalar full skatt till Norge, precis som alla andra med jobb i norska båtar gör. Vi reser iväg i 5 veckors perioder från våra familjer och när vi väl kommer hem så lägger vi vår lön på mat, räkningar och amorteringar, precis som alla andra med jobb i Norge gör…

  Tyvärr så nöjer sig inte Skatteverket med att på felaktiga grunder kräva tilläggsbeskattning på intjänad lön under arbete med oljeutvinning enligt Artikel 21, utan de har även börjat kräva in skatt för de dagarna som fartygen har varit utan kontrakt och legat off-hire. Här drar de sin egen förklaring (igen) att det hör till den dagliga driften av supplyfartyg och att de under vissa perioder ligger utan kontrakt, MEN fortfarande berörs av Artikel 21.
  ”Hur kan man bedriva verksamhet med utvinning av kolväten när ett fartyg ligger utan kontrakt och inte bedriver någon kommersiell verksamhet överhuvud taget?” HUR???

  Vi är utsatta för ett totalt rättshaveri av både Skatteverket, Förvaltningsrätten, Kammarrätten, Högsta Förvaltningsrätten och självaste Finansminister Magdalena Andersson (S).

  Jag är allvarligt bekymrad över om berörda arbetare någonsin kommer att kunna skipa rättvisa i frågan och undrar samtidigt över hur många andra som blivit manglade av samma apparat…?

  Skatteverket vill och kan både ha och äta kakan samtidigt, inte bara sin egen kaka utan alla andras med.

  Men helt ärligt, vem fan bryr sig om en sjöman som jobbar i Norge och tvingas betala felaktig skatt i Sverige?

 • Rikard Nyman Vierto, 1e Maskinist Norskflaggat supplyfartyg

  Instämmer till fullo, med skribenten, i att det verkar vara skatteindrivning som på intet sätt är berättigad.
  Väldigt märklig teori skatteverket har nyskapat om hur skatteindrivningen skall gå till av svenska sjömän på norska supply fartyg.
  Verkar som man sett en liten öppning i en liten felskrivning och utnyttjat den till fullo i strid med egna riktlinjer och regeringarnas riktlinjer.
  Att man samtidigt börjar tillägsbeskatta vissa sjömän ur det blå med uppåt 80-90 000 som värst, men samtidigt säger att det inte är några ändringar värda namnet i avtalen. Det är väll en otroligt stor förändring skulle jag säga!
  Att man dessutom lyckats vinna målet i HD är för mig som lekman efter läst igenom avtalen helt obegripligt. Tycker det står svart på vitt i vägledningarna om hur avtalen skall tolkas. Regeringen har inte sagt något om att man skall börja särbehandla enskilda sjömän på vissa fartyg. Ändå har nu skatteverket den rätten på sin sida enligt HD domen.
  Otroligt upprörande då man vid sidan om ser hur lagen är tänkt att funka… Måste ärligt säga att man förlorar tilltron till skatteverket när man ser hur de lyckats driva oärlig tillägsbeskattning av enskilda individer på ojusta grunder.
  Kan bara hoppas att detta och liknande fall rättas till då det skadar samhället i längden när folk inte längre känner att de kan lita på skatteverket.
  Men det är väll för mycket att hoppas på med tanke på vilken linje de har drivit hitills.
  Vill för övrigt, som skatteverket, också ha ett samhälle där alla gör rätt för sig.

 • Svensk utvandrad sjoman.

  Att vara sjoman och samtidigt vara bosatt i Sverige ar tva helt oforenliga saker.
  Den enda mojligheten som finns for en Svensk sjoman med arbete pa ett icke svenskt fartyg ar att bosatta sig i nagot annat land utom Sverige.
  Sa illa ar det och nagon forandring till detta faktum ser jag inte komma inom overskadlig tid.

 • James

  En annan måste skatta 50% bara för adressen i ens avtal är singapore kontoret och inte det i EU… är ingen av mina andra kollegor från europa som skattar ens i närheten när man seglar deep sea.

 • Knutlennart/Styrpinne

  Har jobbat i Norge några år och svenska skatteverkets jakt på oss är sanslös.
  Vi är utförsäkrade från försäkringskassan, tjänar ingen pension i det svenska systemet och har ingen rätt till avdrag för bolåneräntor. Vi är med i det norska systemet med trygd och pension ifrån NAV.
  Men ändå skall skv dubbelbeskatta oss.
  Visst är lönen högre i Norge men det är ju ändå enligt kollektivavtalet. Och alla pengar vi drar in och spenderar i Sverige på ledigheten är bara plus för Sveriges BNP.
  Skärpning på dig Fyllemaggan.

 • Fd 1:e Maskinist

  Det borde väl ändå vara i allas intresse som bor i Sverige och är svenska medborgare att man faktiskt betalar skatt där man bor.

  Själv gick jag iland för några år sedan då jobben blev färre och jag tvingades segla i DIS under kortare tid. Ångrar inte en sekund att jag gick iland.

  Det verkar som ni och skatteverket vill hitta kryphål. Skatteverket vill att man betalar skatt och ni vill inte betala skatt.

  Varje gång jag lämnar mina barn på skolan och dagis så vet jag att jag är med och bidrar till vårt samhälle.

  Säg upp skatteavtalet med Norge så har man även löst bristen på sjukskötersker i Sverige.

  • Rikard 1e Maskinist

   Ursäkta men vad talar du om? Man betalar full skatt i Norge som alla andra som jobbar där. Man får hjälp via Norska skattesystemet med sjukförsäkring osv. Vi svenskar som bor i Sverige betalar ju indirekt skatt på allt vi konsumerar här. Så vill nog påstå att vi bidrar till välfärden.

   Din önskan om att alla som bor i Sverige och jobbar i utlandet skall betala sin skatt här, stämmer inte överens med de lagar och regler som finns på plats för beskattning.
   Man skall betala skatt i det landet man jobbar. Så har det varit för alla sjömän innan, förutom dem som försöker fly skatten helt och hållet.

   Nu vill skatteverket tillägsbeskatta vissa sjömän i strid med tidigare regler medans andra inte skall beskattas.
   I min värld är det fel. Man skall ha skatteregler som är förutsägbara och lika för alla sjömän. Inte ett system där skatteverket letar kryphål att helt plötsligt börja tillägsbeskatta vissa enskilda sjömän.

   Förstår inte alls att du berättigar myndighetsmissbruk i din iver att få in extra pengar till staten. Det skall vara en rättvisa i det hela eller!?

 • Jörgen Cederfeldt

  Mycket bra redogörelse för hur det hela fungerar. Någon med ryggrad och befogenheter bör sätta ner foten.

 • Greger Wigur

  Samtidigt betalar exempelvis en Polsk sjöman i en svensk båt 15% SINK skatt i Sverige och inget i Polen. Låter lite som avundsjuka och bitterhet, jag vet. men det är det nog också efter att undersökt möjligheter att kunna jobba utomlands och bo kvar i Sverige.

 • Också drabbad

  Tack för ett mycket intressant debattinlägg.
  Har Sjöfartstidningen sökt Skatteverket eller finansdepartementet för att få någon replik på detta inlägg?

 • Mona

  även de flytande ladorna ska fyllas så det e bara att öppna sitt hjärta o betala…

 • Per Andersson

  Ja tyvarr sa finns det ingen vilja att losa detta fran Svenskt hall. Om du ar sjoman eller nagot annat sa skall skatta. Svensk sjofart ar over for svenska sjoman.Transportstyrelsen utfaradar inga kusttillstand langre, dom skulle fa bemanna dygnet runt eller sa , allt kors pa utlanska batar med Ryskt eller Ukrinskt befal eller manskap. Det klagas pa det byggs Gasledning no 2 Ostersjon. det kan vara Putin trycker att kunna avlyssna?? , samtidigt ligger det 7 Fartyg i olika hamnar pa Gotland med nagon trasa i Hacken och alla ombord ar Ryssar eller Balter.

  Lycka till med EU och hoppas det gar vagen, Men chansen ar troligtvis 0.01% eller sa. skulle betyda att nagon skall kompenserar det finns inte kartan tyvarr.

 • Maskinist i Norge

  Mycket bra Bo!

 • Anonymous

  Tack bo för att du tar tid rätt ska vara rätt jag är ingen duktig på regler har läst skatte avtalet själv och kommit fram till att det är en tolknings fråga från skattemyndighetens och en hund är begraven här från deras sida det går väl prestige i frågan också antar jag är själv i Norge men tvingades dit i arbeta bris i Sverige

 • En arg sjöman

  Jag har jobbat som Sjöbefäl i 8 år nu på fartyg flaggade i Brittiska Jungfru öarna och har skattat fullt hela tiden. Tycker det är helt vansinnigt, inga av mina utländska kolleger betalar i närheten av likadan skatt. Som det ser ut nu för tiden i Sjöfarten för Sjöbefäl iallafall så får man inrikta sig på en karriär på kryssningsbåtar, yachter eller offshore. Finns nästan inga svenska fraktfartyg kvar. Jag är borta halva året, betalade nästan en halv miljon i skatt förra året men är inte berättigad till statligt tandvårdsstöd eller massa andra saker. Har ingenting emot att betala skatt men det ska vara rimligt vilket det inte är nu.

  Tror man får ta sitt pick och pack och flytta.

 • Isso

  Samtliga som är drabbade bör vidarbefodra denna text, alternativt en länk, till våra demokratiskt valda representanter för att belysa denna fråga. Det har gått så långt att jag redan bestämt mig för att lämna Sverige.

 • Mats Holm

  Hatten av för Bo och Svensk Sjöfartstidning.
  Mycket bra reportage .
  Hoppas på rättvisa i detta.
  Från en drabbad.

 • Anonymous

  Vi sjömän skulle göra upprop på fecbook det gör ju alla andra

 • Bo Sedvall

  Jag håller med om att enda sättet att komma vidare är att jobba tillsammans, det går inte att sitta i varsin kammare och svära och tycka. Att få ansvariga att träda fram och förklara sig offentligt kan möjligen få upp frågan i ljuset. Jag har nu även tagit hjälp av facket som ska granska det, får se vad de kan hjälpa oss med.

  De som fortfarande tror att det handlar om att Jag och de andra drabbade vill undvika skatt har fel. Innan jag började i Norge så tog jag kontakt 3 ggr med skatteverket för att få reda på vad som skulle gälla för mig med jobb på supplybåt på norsk sockel, alla 3gsv samma säkra svar; endast beskattning i Norge.
  Att man inte kan lita på att en myndighet följer lagarna även om det till vår fördel är allvarligt.
  Jag har läst flera domar av drabbade och ser förklaringar av skatteverket som inte har nått stöd av lagen, men trots det så anser Skatteverkets hsndläggsre att man kan beskatta anställda på supplybåtar.

  Min debattartikel är endast första delen på en redovisning där jag sammanställt det hela för att få det så förklarande som möjligt. Det är tyvärr svårt att gå in djupare på allt utan att det blir för rörigt.
  Jag ska se till att nån kan lägga ut hela på FB så ni som är intresserade själva ksn läsa och se hur lagen alltid har varit. Det är enklare att ta del av all fakta som finns via regeringarnas hemsidor via de länkar som är bifogade. Tyvärr en hel del att läsa och förstå för den som inte läst det innan men jag hjälper hjärna till och förklarar hur man ska tolka t.ex. Person i de artiklar som gäller oss osv.

  Hoppas att vi tillsammans kan driva det vidare och att Skatteverket inte gömmer sig bakom nån fasad och bara hänvisar till HFD dom, utan även kan erkänna ett misstag.
  Bo Sedvall

 • Bo Sedvall

  Jag vill även passa på och tacka för allt stöd och trevliga kommentarer.
  Mvh Bosse

 • Kryssaren

  Ja, vi som var anställda i ampm hade fått förhandsbesked från skv att vi var skattebefriade enligt internationaliseringsavtalet men där ändrade sig skv innan 5 år gått så de kunde håva in mer pengar….
  Lurad är bara förnamnet, man hade nog tjänat bättre på Burger king…

 • Mike L.

  Tackar för det jobb du lagt ner på denna artikel. Tror att den är tydligare än artikel 21.7 och 15.3. men skatteverket tolkar väl den på sitt sätt.

  Det finns ju också en möjlighet att få antingen ”Uppdrag Granskning” eller ”Kalla Fakta” att få intresse för att visa på hur galet det kan bli när någon på Skv. fått för sig något.

  Både den sittande regeringen och den förra regeringen har ju inte visat någon förståelse för våran sak. Vi är ju en ganska tacksam yrkesgrupp att ge sig på, vi är geografiskt utspridda, inte lediga samtidigt, samt olika fartyg/arbetsgivare mm.

  Har du Bo eller Sjöfartstidningen lust att ta detta vidare till andra media?
  Meningen är ju inte att vi ska bli ”dubbel beskattade” som vi delvis är nu, det var ju det som var meningen med det nordiska skatteavtalet.
  Vi måste få visa på bristerna och att skattereglerna inte får vara så otydliga.

  • Mattias R

   Om man är socialdemokrat, då tycker man att det är häftigt att betala skatt. För mig är skatt det finaste uttrycket för vad politik är. Mona Sahlin i Sveriges Television den 8 september 1994. 🙂

 • Arne Olsson

  De bästa för oss sjöbefäl är att flytta till skatteparadis. Precis som skatteverkets GD rekommenderar sina vänner att göra. Det är ingen som tackar oss för att vi sliter med våra jobb och betalar en marginalskatt på 55%. Skatter som för närvarande skänkes bort till folk som aldrig betalt en krona i skatt i Sverige. Bra jobbat med ditt grävande i det korrupta skatteverket.
  Ge inte upp vi är många som kämpar mot skatteverket.

 • Anonymous

  Man kan ha många synpunkter på beskattning av svenskt sjöfolk, men om man beaktar att en svensk betalar max 30% på kapitalinkomster, då framstår jakten på sjöfolk som ännu märkligare.
  Sverige är i detta avseende ett skatteparadis.

 • Johan Delin

  Ja vad ska man säga…

Artikeln är stängd för fler kommentarer

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]