Handelsflottan ökade med sex procent under 2006

Den svenskregistrerade handelsflottan utökades med 26 fartyg under 2006, en ökning med knappt sex procent, uppger Statens institut för kommunikationsanalys. I slutet av året uppgick det totala antalet svenskflaggade fartyg till 488, med ett sammanlagt brutto på 4,5 miljoner. Sex passagerarfartyg tillkom, ett avregistrerades. Lastfartygsflottan fick ett tillskott på 24 fartyg, tre avregistrerades. Det totala tillskottet till den svenska handelsflottan var 30 fartyg under 2006, varav sex bytte till svensk flagg och två köptes in under svensk flagg. 22 fartyg var nybyggen som svenskregistrerades. Tre tankfartyg avregistrerades efter försäljning till utlandet.