Ett svenskt fartyg kvarhållet under 2006

Förra året genomfördes 321 hamnstatsinspektioner på svenskflaggade fartyg inom Paris MOU-regionen. Precis som året innan blev endast ett fartyg kvarhållet under 2006.Den svenska Sjöfartsinspektionen genomförde 741 hamnstatskontroller i svenska hamnar. 13 fartyg kvarhölls, det senaste i Uddevalla den 21 december. Det Malta-flaggade torrlastfartyget Magdalena, ägt av Euroafrica Shipping Lines i Polen, var lastat med ammoniumnitrat som hade förorenats av bunkerolja som fanns på botten av fartygets lastrum. Enligt Sjöfartsinspektionen kan denna blandning förorsaka en explosion och fartyget kvarhölls i åtta dagar.