Fotograf: Port of Haminakotka

Kategori: Hamn/Logistik

Finlands nya superhamn

Hamnarna i Kotka och Fredrikshamn går samman till Finlands största allmänna hamn.

Efter omfattande utredningar under 2010 skriver Kotka och Fredrikshamn finländsk hamnhistoria. Från och med den 1 maj 2011 har verksamheten sammanslagits i ett nytt bolag, Port of HaminaKotka Ltd. Bolaget ägs till 60 procent av Kotka stad och till 40 procent av Fredrikshamns stad.

Detta är den första sammanslagningen av två större hamnar i Finland. Hamnarna hörde också till de första i Finland som bolagiserades. Kotka stad bildade 1998 Port of Kotka Ltd och Fredrikshamn bildade 2001 Port of Hamina Ltd. Sammanslagningen har utretts noga. Under hösten 2010 tog en kommitté ställning till resultaten av utredningarna, som indikerade klara fördelar av en fusion. Därför beslutade stadsstyrelserna för Kotka respektive Fredrikshamn enhälligt att inför sina respektive stadsfullmäktige förslå att hamnarna skulle slås ihop till ett nytt hamnbolag.

De båda städernas stadsfullmäktige tog det historiska beslutet om sammanslagningen den 8 november 2010. Port of HaminaKotka Ltd leds av Kimmo Naski, tidigare verkställande direktör för hamnbolaget i Kotka. Till kommersiell direktör har utsetts Jan Gran, före detta verkställande direktör i Fredrikshamns hamn.

Stora inbesparingar

Den nya hamnen sätter punkt för de överlappande investeringar som länge varit typiska för hamnverksamheten i den sydöstra delen av Finland. Fusionen innebär att planer på nya storinvesteringar kan skjutas långt fram i tiden.

Enligt hamnbolagets verkställande direktör Kimmo Naski har hamnen nu så stor kapacitet att det inte existerar något behov av större investeringar på länge.

– Vi kan istället betala bort gamla investeringar. När behovet av nya investeringar sedan kommer i framtiden har vi full styrka att göra dem.

De förberedande utredningarna visar att detta kommer att innebära en total kostnadsinbesparing om EUR 60 miljoner under detta decennium.

– Våra hamnar har i årtionden gjort liknande investeringar i samma typ av trafik och detta problem försvinner. Våra gemensamma resurser kan utnyttjas så effektivt att vi även där sparar hela tiden.

Vidare understryker Naski att all trafik kan utnyttja de faciliteter som är mest lämpliga, vilket innebär bättre service.

– Optimeringen medför ökad effektivitet och konkurrenskraft. Hädanefter finns enbart olika hamndelar i Fredrikshamn-Kotka som alla har samma verksamhetsprinciper.

Största hamnen

Med undantag för Neste Oils egen industrihamn vid raffinaderiet i Sköldvik nära Borgå driver det nya hamnbolaget den största hamnen i Finland vad gäller godsomsättning. Under 2010 hanterade Kotka totalt 11,3 miljoner ton gods och Fredrikshamn 4,5 miljoner. Tillsammans ger detta en årsvolym om närmare 16 miljoner ton.

Den nya hamnen övertar en containertrafik som tillsammans omfattade drygt 510 000 TEU år 2010. Enligt det nya hamnbolaget placerar den årliga godsomsättningen hamnparet Kotka-Fredrikshamn på 15:e plats bland de cirka 250 hamnarna kring Östersjön. Som containerhamn blir den nya hamnen den tredje största i regionen.

– Redan i fjol var Kotka med knapp marginal Finlands största allmänna hamn. Nu växer skillnaden till Helsingfors ytterligare. Storleken ger bättre förutsättningar att påverka. Dessutom söker sig ny trafik till sådana hamnar där det redan från tidigare finns mycket trafik, menar Naski.

Tryggar regionens konkurrenskraft

Hamnfusionen har en enorm betydelse för hela Kymmemedalen. Verksamheten i Kotka-Fredrikshamn drar nytta av hamnarnas geografiska placering. Närheten till ryska gränsen gör hamnen till den mest intressanta i Finland för den ryska transit-trafiken. Av tradition är både Kotka och Fredrikshamn även betydande exporthamnar för finländs skogsindustri.

Kimmo Naski understryker att den nya hamnens styrka ligger inom samma områden som de två tidigare hamnarnas, men att deras egenskaper på detta sätt ytterligare har förstärkts.

– Till våra stora kunder kan vi erbjuda ännu mångsidigare service, men samtidigt kan vi även erbjuda lösningar som ger mindre och medelstora kunder mer konkurrenskraft.

De bästa möjligheterna till framtida tillväxt ser Naski inom tre olika områden.

– Containertrafiken visar också global tillväxt och för den ser jag en stor tillväxtpotential i vår hamn. Vår hantering av flytande bulkgods kan utökas ytterligare, i synnerhet inom den ryska transittrafiken. Viktigt i framtiden är också satsningar på industri som är knuten till hamnen, dvs industri som behöver ligga nära en hamn. Hamnen förfogar över sammanlagt 1 100 hektar mark som kan användas för detta ändamål. Vi har pågående underhandlingar med flera tänkbara kunder, säger Naski.