Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Hamn/Logistik

Hela Finlands hamn

Volymerna har stadigt ökat i Helsingfors nya hamn sedan lågkonjunkturen släppte våren 2010.

Helsingfors hamn hanterar en fjärdedel av Finlands totala utrikes godstrafik om torra och flytande bulkvaror exkluderas. Inom containertrafiken svarar hamnen för en tredjedel och inom gummihjulstrafiken för 57 procent. Under fjolåret hanterades tre fjärdedelar av enhetsgodset i den nya godshamnen Nordsjö (Vuosaari på finska).

Hamnens första verksamhetsår 2009 sammanföll med lågkonjunkturen, men under 2010 började volymerna öka.

– Vi är mycket nöjda med hur trafiken har utvecklats och hur hamnen i Nordsjö fungerar. Även operatörer med verksamhet i hamnen och utomstående experter som har besökt hamnen säger att de är imponerade av hur väl logistiken fungerar, berättar hamndirektör Heikki Nissinen.

Hamnens basinfrastruktur tryggar tillräckligt kapaciteten långt in i framtiden. Enligt Nissinen är hamnen planerad för dubbelt så stora volymer som idag.

– Allt är alltså i sin ordning och nu förväntar vi oss att landets ekonomi fortsätter att återhämta sig så att våra volymer fortsätter att öka.

Innan Nordsjöhamnen togs i bruk uttalades oro över hur Helsingfors yttre ringväg Ring III skulle klara av den ökande lasttrafiken. Nissinen säger att ingen negativ respons med anledning av detta har nått hamnen. För närvarande pågår förbättringar av vissa korsningar på ringvägen.

– Ring III är en del av Europavägen E18. Det är viktigt att den fungerar som en motorväg med europavägstatus bör göra.

Mellan 10 och 15 procent av det gods som hanteras i Nordsjö transporteras till eller från hamnen på järnväg. Resten går på landsväg.

– Järnvägstransporterna spelar en betydande roll vad gäller positionering av tomma containers. I vår statistik syns dessa inte som transporterat gods men för statsjärnvägarna VR är det godstransporter.

Nissinen säger att tanken är att utveckla järnvägstransporterna kraftigt i framtiden.

– På lång sikt kommer vi alldeles säkert att transportera fler enheter, både trailers och lastade containers, på järnväg. Det är emellertid ett långsiktigt arbete som vi hela tiden håller på med. Ännu under detta år förväntar vi oss att vi ska starta containertåg mellan Nordsjö och St Petersburg.

I praktiken är maximilängden för ett heltåg 750 meter på Finlands järnvägar.

– Ett sådant tåg lastar cirka 100 TEU. Det viktigaste är i alla fall att få en öppning på marknaden och skapa en ny produkt. När den väl existerar börjar den nog att växa och vi har stora förhoppningar inför detta.

Enbart enhetsgods

I Nordsjö är i praktiken allt gods lastat i containers, trailers eller långtradare. Containertrafiken svara för cirka 35 procent av godset i hamnen och gummihjulstrafiken för resten.

– Under 2010 har gummihjulstrafiken ökat mest. Den ökade med 17 procent och containertrafiken med närmare åtta procent.

Nissinen understryker att Nordsjö betjänar hela Finlands import och export. Gummihjulstrafiken är i huvudsak trafik inom Europa, medan containertrafiken till övervägande del är transocean.

Inom containertrafiken är det i sin tur Fjärran Östern som dominerar.

– En tumregel är att om roro-trafiken i hamnen växer snabbare så är tillväxten inom Finlands handel med övriga Europa större än med Fjärran Östern.

Viktig konkurrens

Mark och basinfrastruktur ägs av hamnen, medan allt som behövs för att producera lasthanteringstjänster, inklusive lagerbyggnader, ägs av de operatörer som verkar i hamnen. I Nordsjö har tre stuveribolag etablerat sig: Finnsteve Oy Ab, Steveco Oy och Multilink Terminals Ltd. De är verksamma inom såväl container- som roro-hantering.

– Längden på våra avtal med dem beror på hur mycket de har investerat i utrustning och terminaler i hamnen, berättar Nissinen.

Han upplever det som viktigt att det existerar konkurrens inom hamnområdet.

– Konkurrensen märks tydligt här. Under de två och ett halvt år som hamnen har verkat har redan en del rederier bytt operatör av en eller annan orsak.

En del av den logistiska helhetslösningen utgör ett separat logistikområde utanför det egentliga hamnområdet. Även här svarar hamnen för infrastruktur medan de företag som hyr in sig investerar i utrustning och byggnader.

– Där strippas och stuffas bland annat containers och varor kan mellanlagras.

Ledande på högvärdigt gods

Heikki Nissinen påpekar att Helsingfors hamn även i framtiden kommer att fokusera på att vara den ledande hamnen inom hantering av Finlands utrikeshandel, och speciellt gods med högt värde.

– Vi strävar efter att få så mycket som möjligt av det högvärdiga godset till Nordsjö. Därtill försöker vi få mer transittrafik, som i dag svarar för mindre än tio procent av godsomsättningen. Men vi kommer inte att glömma att vår huvudsakliga uppgift är att betjäna Finlands utrikeshandel.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.