Färre olyckor med svenska fartyg 2005

2005 inträffade 114 olyckor med svenska fartyg inblandade, vilket är 11 färre än 2004. Antalet tillbud var 8, oförändrat jämfört med året innan. Enligt Sjöfartsverkets sammanställning var 89 procent av olyckorna mindre allvarliga. Två fartyg förliste, en bunkerbåt och en mindre bogserbåt. De vanligaste olyckstyperna var maskinhaveri (35) följt av grundstötning (23), kollision med annat föremål (15) samt kollision mellan fartyg (12). Noterbart är bl.a. att merparten av grundstötningarna och kollisionerna mellan fartygen skett i dagsljus och i god sikt.