Kim Ullman.

Fotograf: Lars Ardarve

Kategori: Tank

”Förvånansvärt svag tankmarknad”

I sin sista marknadsutblick innan han lämnar över till Erik Lewenhaupt skriver vd Kim Ullman på Concordia Maritime att tankmarknaden är fortsatt förvånansvärt svag.

Kim Ullman konstaterar inledningsvis att raterna inom MR-segmentet låg på runt 8.000 USD per dag i början av december, vilket är en dubblering jämfört med tidigare i höstas, men fortfarande en bra bit under vad ett MR-fartyg kräver för att nå break-even. Samma sak gäller råoljetankfartyg i till exempel Suezmax-storlek.

Anledningen till att marknaden ännu inte fått något större lyft beror enligt honom framför allt på fortsatta produktionsbegränsningar och lageruttag samt en begränsad utfasning av fartyg.

Något högre utnyttjandegrad

Trots en kraftig återhämtning i såväl världsekonomin som i konsumtionen av olja, är Opec+ samlade produktion fortfarande den lägsta på 10 år. Produktionen har sedan i somras ökat med cirka 1,5 miljoner fat per dag. Detta har resulterat i en högre utnyttjandegrad i flottan, från cirka 75 till cirka 80 procent, men den har ändå varit för liten för att ge någon mer materiell påverkan på tankraterna, skriver Kim Ullman.

”Här har vi haft fel i våra tidigare förutsägelser. Vi trodde att både produktionen av olja och fraktraterna skulle stiga när lagernivåerna hamnade på eller under femårssnittet. Så har dock inte blivit fallet. Kartan har varit rätt, som grafen nedan visar, men verkligheten fel.”

Ur Concordias pressmeddelande.

Begränsad utfasning

På grund av den rekordsvaga marknaden hade Concordia Maritime och många andra förväntat sig att utfasningen av äldre fartyg skulle öka, men så har inte skett i någon större omfattning, uppger Kim Ullman vidare. Många av de äldre fartygen har istället fortsatt att operera, inte sällan på trader belagda med sanktion som exempelvis Venezuela/Iran, och därmed täckt upp ett behov som annars hade uppstått på icke-sanktionsbelagda trader.

Än mer svårbedömd

Kim Ullman skriver att efterfrågan på transporter samvarierar i stor utsträckning med den faktiska oljeproduktionen.

”Denna styrs i sin tur inte enbart av efterfrågan på olja, utan även av prisstrategiska bevekelsegrunder – av en kartell som spelar sina kort tätt intill bröstet. Detta gör tankmarknaden redan i mer normala tider komplex och svår att prognosticera. Den allmänna osäkerheten kring pandemin har nu gjort den än mer svårbedömd.”

I sin översikt påpekar Kim Ullman att ekonomierna går bra och efterfrågan på olja fortsätter att stiga. Enligt EIA kommer den genomsnittliga konsumtionen under vintern uppgå till drygt 100 miljoner fat per dag. Det skulle i så fall innebära en återgång till nivåerna före pandemin.

Samtidigt råder fortsatt stor obalans mellan produktion och konsumtion av olja. Glappet under sommar- och höstmånaderna har uppgått till mellan 2 och 3 miljoner fat per dag – vilket har resulterat i fortsatt stora uttag från lager närmare konsumtionsländerna.

Sedan slutet av 2020 har de kommersiella oljelagren inom OECD minskat kraftigt och ligger nu klart under femårssnittet. För att möta den ökande efterfrågan, och även parera en stundom mycket kraftig prisökning på olja, har nu USA, Kina och ett antal andra länder även beslutat ta från sina strategiska lager.

Inte hållbar

Kim Ullman menar att denna utveckling inte är hållbar i längden.

”Uttagen från såväl kommersiella som strategiska lager kan inte fortsätta i all evighet – utan produktionen kommer behöva öka. Efter att ha varit verksam inom tanksektorn under de senaste 40 åren kan jag konstatera att varje kraftig lagernedgång hittills har följts av en lagerpåfyllnad, vilket resulterat i en rekyl uppåt i fraktraterna. Det är min fasta övertygelse att det kommer att ske även den här gången.”

Avslutningsvis ställer Kim Ullman frågan hur mycket is i magen Opec och andra stora oljeproducenter har och konstaterar att ett svar sannolikt kommer i samband med Opecs möte i början på december.

Även smittspridningen och den nya omikron-mutationen påverkar situationen även om det hittills är oklart om den nya varianten är mer smittsam än den nu förhärskande deltavarianten.

”Klart är dock att spridningen av en eventuellt ny mutation har ökat på nervositeten på oljemarknaden ytterligare, vilket inte minst återspeglas i den senaste tiden kraftiga förändringar i oljepriset”, avslutar Kim Ullman sin översikt.