Kim Ullman, vd Concordia Maritime.

Fotograf: Lars Ardarve

Kategori: Ekonomi | Tank

Concordia Maritime blickar framåt

I Concordia Maritime AB:s årsredovisning konstaterar koncernens vd Kim Ullman att 2020 blev ett år som vi aldrig varit med om tidigare – och förhoppningsvis aldrig kommer att behöva vara med om igen.

Resultatmässigt blev 2020, trots pandemi, ett bättre år för Concordia Maritime AB än 2019, även om siffrorna under strecket fortfarande är röda. Koncernen redovisar en omsättning på 1.025,8 miljoner kronor för 2020, jämfört med 1.140,2 miljoner 2019. Rörelseresultatet är positivt och uppgår till 32,6 miljoner (-0,4 miljoner). Resultatet före skatt är -65,1 miljoner kronor (-102,3 miljoner).

Under den synnerligen volatila marknaden 2020 uppgick Concordia Maritimes genomsnittliga intjäning för hela produkttankflottan, spot och TC, till 16.200 dollar per dag (14.500 dollar 2019). På de fartyg som sysselsattes på spotmarknaden var intjäningen 16.100 dollar per dag (14.300). Inom segmentet suezmax var årets genomsnittliga intjäning 27.100 dollar per dag (28.000 dollar).

Luften gick ur

Concordia Maritimes vd Kim Ullman uppger i sin genomgång att alla pilar pekade i samma riktning, det vill säga uppåt, för tankmarknaden i slutet av 2019. Den var på väg in i en strukturellt betingad högkonjunktur, med ökad efterfrågan på transporter och stigande rater. Sedan kom pandemin och luften gick ur.

För tankmarknaden blev dock fallet kortvarigt. En krasch i oljepriset medförde en kraftigt ökad handel med olja. Under en mycket kort tid såg Concordia Maritime rater på tankmarknaden som företaget nästan aldrig sett tidigare. Men, enligt Kim Ullman, drevs uppgången inte av någon reell ökning i efterfrågan av olja, den hade i själva verket gått ned. Situationen var en konsekvens av en extremt omfattande lageruppbyggnad på grund av det låga oljepriset. Bara mellan februari och mars 2020 ökade OECD:s lager med drygt 25 procent.

Denna lageruppbyggnad fick tankmarknaden sedan lida stort av. Från sommaren och framåt resulterade kombinationen av lageruttag, en överlag fortsatt kraftigt dämpad oljekonsumtion och massiva produktions­begränsningar i en rekordsvag tankmarknad, beskriver Kim Ullman.

Tror på starkare marknad

I mitten av mars 2021 är tankmarknaden fortsatt svag. Concordia Maritime förutspår dock en successivt starkare marknad från och med andra halvåret.

– Hur marknaden kommer att utvecklas framåt är givetvis svårbedömt då det beror på hur pandemin utvecklas. Vår tro på stärkning av marknaden från och med sommaren 2021 är dock fortsatt intakt. För detta talar flera faktorer, uppger Kim Ullman i Concordia Maritime AB:s årsredovisning.

De faktorer han nämner är att efterfrågan på olja och oljeprodukter snart är tillbaka på de nivåer som rådde före pandemin, ett ökat transportbehov till följd av längre distanser, att lagren är på väg ner mot femårssnittet, en rekordlåg nettotillväxt i flottan samt att det inte existerar något generellt överutbud av fartyg.

– Genom vår exponering mot spotmarknaden är vi väl positionerade att dra nytta av den positiva trenden i marknaden. Vi har en flexibel flotta i gott skick. Nu lämnar vi ett ut­manande år bakom oss för att istället blicka framåt, informerar Kim Ullman.