Första frågan till Borg: ”Var är tonnageskatten?”

Den första frågan till den nye finansministern Anders Borg (m) i hans första frågestund i riksdagen kom från riksdagsman Sven Bergström (c) och gällde tonnageskatten. Bergström noterade att Sverige är ett av få europeiska länder som inte infört denna typ av beskattning för rederinäringen och ville veta när det kommer ett förslag från regeringen, men fick inget konkret svar på frågan. Däremot sade Borg: ”Jag kan bara instämma i Sven Bergströms konstateranden: Detta är någonting som är bra för näringen och sysselsättningen och preliminära bedömningar tyder på att det har mycket begränsade effekter på de offentliga finanserna. Men vi ska ha en god beredningsprocess kring detta där alla de synpunkter som har framkommit ska behandlas. Jag kommer att återkomma i detta ärende.”