Anders Borg sågar tonnageskatteutredningen

– Utredningsförslaget är till stora delar ogenomförbart och måste göras om, det sade finansminister Anders Borg i dagens interpellationsdebatt i riksdagen om tonnageskatteutredningens betänkande som kom för snart 2,5 år sedan. Framförallt gäller det hanteringen av de latenta skatteskulderna. Interpellationen hade ställts av Fredrik Olovsson (s) som konstaterade att inget uppenbarligen hade hänt sedan han debatterade frågan med Anders Borg för ett år sedan. Olovsson hänvisade också till att ett enigt skatteutskott visat sitt missnöje med regeringens långa beredningstid. Enligt Borg måste man få en klarare bild av de samhällsekonomiska effekterna av ett införande och en bättre samlad bild av det totala sjöfartsstödet.Enligt Anders Borg är rederinäringen redan en skattegynnad sektor och han jämförde bl.a. med förutsättningarna för lädervaruindustrin och fastighetssektorn.