Fotograf: Göteborgs Hamn

Kategori: Container | Hamn/Logistik | RoRo

Ett steg närmare dubbelspår i Göteborg

En tunnel ska byggas för nya Hamnbanan i Göteborg, vilket möjliggör för dubbelspår och därmed ökad kapacitet. 

Detaljplanen antogs av byggnadsnämnden i tisdags, ärendet kommer även att behandlas av kommunfullmäktige.

Ökad kapacitet

Hamnbanan är en av landets mest trafikerade järnvägar där gods till och från Göteborgs hamn fraktas. Den nya järnvägssträckningen kommer att gå i en tunnel genom Bratteråsberget i öster, under Säterigatan och Krokängsplanen i Krokängsparken och mynna ut i höjd med Londongatan där järnvägen ansluter till befintlig sträckning, men på en något lägre nivå än dagens.

Syftet med tunnelbygget är att möjliggöra för dubbelspår och därmed ökad kapacitet. Samtidigt försvinner den barriäreffekt som järnvägen har i dag samt att bullernivån minskar och säkerheten ökar. Både bergstunnel och betongtunnel planeras för sträckan.

Eriksberg-Pölsebo

Nyligen skrev Trafikverket, som ska byggas den nya järnvägstunneln, avtal med Ramböll för projekteringsarbetet av Hamnbanans etapp Eriksberg-Pölsebo. 

– Hamnbanans utbyggnad är avgörande för att säkra den framtida industrinäringens ökade behov av godstransporter. Vi tar med detta kontrakt, ytterligare ett steg mot färdigställandet av Hamnbanan som därigenom också blir ett bidrag till säkrare, miljövänligare och mer robusta transportlösningar, säger Svante Jonsson, projektledare på Trafikverket.

Flera etapper

Byggstart för nämnda tunnelsträckning mellan Eriksberg-Pölsebo planeras till 2019 med öppnande för trafik på dubbelspåret i december 2022. Mellan Pölsebo och Skandiahamnen kommer ytterligare ett spår att byggas strax söder om det befintliga enkelspåret. Byggstart för den här sträckan planeras till 2017 och hösten 2018 beräknas det nya dubbelspåret kunna trafikeras. Samtidigt pågår nu en ombyggnation av Kville bangård som anpassas för fler och längre tåg. Det här arbetet beräknas vara klart i december i år. I mars tidigare i år invigdes Södra Marieholmsbron, vilket innebär att det även över Göta älv nu är dubbelspår.