Brittisk sjöfart 3–5 gånger större tack vare tonnageskatt

År 2000 infördes tonnageskatt i Storbritannien och den brittiska rederinäringen är idag 3-5 gånger större än vad den skulle ha varit om inte denna skattereform införts. Det är en av slutsatserna i en klusterstudie som genomförts av det till Oxford University knutna analysinstitutet Oxford Economics. Sedan införandet har den brittiskägda flottan ökat från 7,2 miljoner ton dödvikt till nästan 18 miljoner ton dödvikt. Under samma period har antalet brittiskregistrerade handelsfartyg ökat från 379 till 629.Enligt klusterstudien är 98.000 människor anställda i rederinäringen. Av dessa är strax över en tredjedel brittiska befäl och manskap, tio procent arbetar på rederikontor i land och resterande är utländska ombordanställda. Omkring 16.000 tjänster i landbaserade verksamheter förutsätter sjöerfarenhet. Antalet blivande befäl under utbildning har ökat från 450 per år 2000 till 650 per år 2006. Per kapita bidrar de anställda med 20 procent mer till landets BNP än snittet per anställd i landet. I pengar bidrog rederinäringen med GBP 5,2 miljarder till BNP 2006. Totalt, inklusive skatter som moms, betalade näringen in GBP 680 miljoner i direkta och indirekta skatter. Det brittiska sjöfartsklustret bestod 2006 totalt av 239.000 anställda och sjöfartsnäringen bidrog med sammantaget GBP 11 miljarder till BNP.