Åtgärdsförslag för sjöfarten på gång i Finland

Inom kort väntas en sjöfartspolitisk utredningsgrupp i Finland att presentera sina förslag till åtgärder. Beträffande passagerarfartygen utreds möjligheterna att införliva källskatteskyldiga ombordanställda – i praktiken personer som inte bor i Finland – i de befintliga stödarrangemangen, att påskynda en ändring i lagstiftningen så att 94 procent av passagerarfartygsrederiernas sociala kostnader för de ombordanställda återbördas samt att vidta lagändringar för att möjliggöra blandade besättningar på passagerarfartyg. Vidare ser man bl.a. på frågor rörande rederibeskattning och investeringsstöd.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.