Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Regelverk | Säkerhet

Sjöfarten till nya verk i Finland

I Finland genomförs en omfattande organisationsförändring inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde, som även berör sjöfarten.

Kommunikationsministeriets förvaltningsområde omorganiseras i början av 2019, då Trafiksäkerhetsverket Trafi (som har sjöfart som ett av sina ansvarsområden), Kommunikationsverket samt vissa funktioner vid Trafikverket slås samman till det nya Transport- och kommunikationsverket (Traficom).

De funktioner i det nuvarande Trafikverket som överförs till Traficom samt till ett nytt trafikledningsbolag Traffic Management Finland är alla som inte har någon direkt koppling till trafikledshållningen. Traficom ansvarar för den riksomfattande utvecklingen av informationssamhället och transportsystemet.

Nytt bolag

Trafikverkets nuvarande tjänster för trafikstyrning och trafikledning, det vill säga ledning av vägtrafiken och sjöfarten och de de delar av järnvägstrafiken som fortfarande hör till verkets uppgiftsområde, ombildas till ett aktiebolag för statliga specialuppgifter, Traffic Management Finland Ab.

Ansvarar för vintersjöfarten

De kvarstående funktionerna i nuvarande Trafikverket fortsätter sin verksamhet under namnet Trafikledsverket. Detta blir en beställarorganisation som koncentrerar sig på att planera, utveckla och underhålla transportlederna för vägtrafik, spårtrafik och sjöfart samt på att samordna trafiken och markanvändningen. Verket ansvarar också för vintersjöfarten.

Förra gången 2010

Den senaste stora omstruktureringen av sjöfartsadministrationen i Finland infördes 2010. Då upphörde Sjöfartsverket att existera och merparten av verkets uppgifter överfördes till de nya ämbetsverken Trafikverket och Trafiksäkerhetsverket (Trafi). Produktionsverksamheten överfördes till det nya statliga aktiebolaget MeriTaito Ab, som tog över farledsunderhåll och sjömätning.