Finland utvidgar stödet till sjöfarten

Det finländska sjöfartsstödet utvidgas och samtidigt inleds beredningen av skattepolitiska åtgärder. Vad gäller bemanningskostnaderna för passagerarfartyg utvidgas stödet till samma nivå som för lastfartyg. För anställda på passagerarfartyg har rederierna hittills fått tillbaka den skatt som dragits av från lönen samt mellan 70–80 procent av arbetsgivaravgifterna. Nu är det meningen att även arbetsgivaravgifterna skall återbetalas i sin helhet på samma sätt som för ombordanställda på lastfartyg. Det utvidgade stödet träder i kraft den 1 januari 2007.Regeringen börjar även beredningen av en ny tonnageskattelag. Från kommunikationsministeriet uppges att regeringen kommer att följa upp utvecklingen i närområdet, med vilket man antagligen främst syftar på den kommande svenska tonnageskatten.”Vid behov kommer regeringen att vidta nödvändiga skattepolitiska åtgärder för att trygga förutsättningarna för att bedriva rederiverksamhet under finsk flagg”, skriver man i ett pressmeddelande.Vidare uppmuntrar regeringen arbetsmarknadsparterna inom sjöfarten att förhandla om hur handelsflottans konkurrenskraft kan tryggas. Det är inte helt osannolikt att åtminstone frågan om blandade besättningar kommer att finnas på agendan.