Boriana Åberg (M).

Fotograf: Riksdagen

Kategori: Politik

Sjömansskatt: ”Det är en mänsklig fråga”

Moderaterna ska denna vecka lägga fram ett utskottsinitiativ gällande det nordiska skatteavtalet och beskattning av sjömän, något som välkomnas av Svensk Sjöfart.

Boriana Åberg (M), riksdagsledamot och ledamot i skatteutskottet, bekräftar att utskottsinitiativet ska läggas fram på torsdagen.

– Det har skickats till skatteutskottets ledamöter och jag hoppas att alla partier kommer att ställa sig bakom det för det är en rättssäkerhetsfråga. Även om bara 50 procent plus en skulle tillstyrka vårt särskilda yttrande så blir det tillkännagivande till regeringen att skyndsamt lösa problemet. Vi har inte pekat på en lösning, det är upp till regeringen att välja det bästa sättet. Det handlar inte heller om något partipolitiskt eller ideologiskt, det är en mänsklig fråga.

Komplicerat

Boriana Åberg säger också att det är en komplicerad fråga.

– Anledningen till att jag engagerade mig är att jag ansvarade för sjöfartsfrågorna i den moderata riksdagsgruppen under den förra mandatperioden. Även nu, när jag sitter i skatteutskottet, får jag då och då mejl från folk som känner mig sedan sjöfartstiden och som lyfter olika frågor. En sjökapten berättade strax innan jul att kollegor hade fått ”hälsningar” från Skatteverket och måste betala extra skatt, någonting de inte hade räknat med och som är helt utanför deras kontroll.

Behov av uppdatering

Det finns, enligt Föreningen Svensk Sjöfart, ett behov att uppdatera det nordiska skatteavtalet. Den nya tolkningen, som är en direkt följd av ett avgörande i högsta förvaltningsdomstolen i en helt annan typ av fråga, ställer till problem för svenskar som är anställda på fartyg registrerade i andra nordiska länder. För färjeanställda har problemen lösts tidigare genom ett tillägg till det nordiska skatteavtalet, men svenskar som jobbar på flera andra typer av fartyg riskerar att drabbas hårt.

I grunden handlar det om vad som tolkas som internationell trafik, eller rättare sagt det som Skatteverket inte räknar som internationell trafik. Enligt avgörandet i högsta förvaltningsdomstolen måste det bedömas från fall till fall vad som utgör en internationell resa. Tidigare handlade det om huruvida fartyget i huvudsak bedriver inrikes- eller utrikestrafik. 

Inrikes trafik

Den nya tillämpningen av det nordiska skatteavtalet blir aktuell för personer som bor i Sverige men arbetar på ett fartyg registrerat i ett annat nordiskt land. Om detta fartyg bedriver inrikes trafik i Sverige eller något annat nordiskt land anses den svenska personalen enligt den nya tolkningen vara skattskyldig i Sverige för den delen av lönen.

Föreningen Svensk Sjöfart anser att regelverket leder till en ohållbar situation för enskilda sjömän som de facto inte kan styra över vart fartyget går.

– Förutsägbarheten vad avser beskattning blir i det närmaste obefintlig för svenska sjömän, vilket är oacceptabelt. Men även för arbetsgivaren skapar detta en ohållbar situation, där arbetsgivaren måste agera för att deras anställda inte ska hamna i kläm, säger vice vd Anders Hermansson till Sjöfartstidningen.

Tolkningen är märklig, alla inser ju exempelvis att en taxi som väntar på en kund fortfarande bedriver taxiverksamhet, så varför inser man inte att motsvarande gäller inom sjöfarten?

Anders Hermansson, Föreningen Svensk Sjöfart

Anders Hermansson säger att en motsvarande situation även uppstår i fall då ett fartyg är ”utan kontrakt”, det vill säga väntar på nya order. I dessa fall innebär den nya tolkningen att svenska sjömän enligt Skatteverket likaså blir skattskyldiga i Sverige.

– Även i detta fall är regelverket märkligt i förhållande till hur stora delar av sjöfartsmarknaden bedrivs där fartyg tidvis kan behöva avvakta last eller vara utan kontrakt. Detta då fartyget de facto måste vara bemannat och klart för att kunna gå in i ett kontrakt när det dyker upp. Därutöver krävs även till exempel regelbundet fartygsunderhåll och träning ombord på alla fartyg. Tolkningen är märklig, alla inser ju exempelvis att en taxi som väntar på en kund fortfarande bedriver taxiverksamhet, så varför inser man inte att motsvarande gäller inom sjöfarten?

Olika lösningar

Anders Hermansson påpekar att även om det på pappret finns en möjlighet att dra av inbetald skatt i Danmark så hamnar enskilda sjömän i kläm på grund av de helt olika lösningar som finns vad avser sjömäns löner. Danmark tillämpar nämligen nettolöner och Sverige en nettomodell.

– Svensk Sjöfart anser att det är angeläget att säkerställa att det finns en förutsägbarhet kring beskattningen av svenska sjömän oavsett var de arbetar, särskilt inom Norden. Nuvarande situation är helt oacceptabel och vi förutsätter att en ny tillämpning kommer tillstånd som bygger på hur sjöfartsmarknaden faktiskt fungerar.

Skatteverkets tolkning medför enligt Anders Hermansson dessutom mycket extra administrativt arbete inom berörda rederiers landorganisation med att redovisa var och när fartygen med svenskar ombord har gått i inrikestrafik i något nordiskt land eller väntat på nya befraktningsavtal.