Fotograf: Gustav Röriksson

”Ni studenter är viktigast i det här”

Torsdagen den 30 januari höll Sjöfartshögskolan i Kalmar en arbetsmiljödag. Flera ur branschen föreläste under dagen, som numera ingår i kursplanen för sjöbefälsklasserna.

Det var förstaårseleverna som samlades i den stora aulan på Sjöfartshögskolan. Alla hade hunnit vara ute på praktik och hade olika upplevelser med sig från sjötiden. Arbetsmiljödagen hålls för andra gången och är numera en del av kursplanen.

Trakasserier ombord

Dagen inleddes med ett dystert avstamp. Ted Bågfeldt, prefekt på Sjöfartshögskolan, talade om hur god arbetsmiljö och jämställdhet hör ihop och om 2015 när flera kvinnliga sjöfartsstudenter intervjuades i tidningen Barometern och vittnade om sexuella trakasserier ombord. Något studenterna på plats kan vara en del av att förändra såväl nu som i framtiden.

– Ni studenter är viktigast i det här. Dels för att ni är studenter ombord och ska bli schysst behandlade och dels för att det är ni som är framtidens handledare och befäl ombord, sa Ted Bågfeldt.

Branschaktörer

Flera branschaktörer var på Sjöfartshögskolan för att föreläsa om olika ingångar kring arbetsmiljö ombord för studenterna. Louise Falk, ordförande i Lambda, berättade om Lambdas arbete kring policy och hur de går tillväga för att få fler studenter att känna sig välkomna på studentföreningens aktiviteter.

Därefter pratade Agnes Olsson, 1st officer på Royal Carribbean om sin resa till sjölivet och hur det är att jobba ombord ett kryssningsfartyg med 40 nationaliteter och hur man hanterar olika konflikter.

Från Wallenius Marine var Elin Stenberg, HR business partner, och första fartygsingenjör Andreas Johansson på scenen. Elin Stenberg berättade om sitt arbetsmiljöarbete på rederiet och vad man kan göra för att förbättra den. Dels att det är viktigt att arbetsgivaren tar sitt ansvar men också hur arbetet med arbetsmiljö ska ske kontinuerligt.

– Man behöver hänga med och utbilda anställda, gärna med facket involverat. Det kan också behövas tid för att något ska förändras, sa Elin Stenberg.

Sjöbefälsföreningen

Lennart Jonsson från Sjöbefälsföreningen var på plats för att tala om hur studenter ska hantera en dålig arbetsmiljö ombord men också för att informera om vad Sjöbefälsföreningen kan hjälpa till med. Arbetsmiljöfrågan har blivit vanligare ombord de senare åren. Lennart Jonsson menade att det kan ha att göra med att slimmade besättningar ofta leder till ensamhet. Till exempel har en internationell studie visat att sjömän i högre grad lider av depression.

– När jag började på Sjöbefälsföreningen var vi ute på rent arbetsrättsliga tvister. Det har ändrats till en annan typ av problematik. Kalle och Lisa Sjöman mår helt enkelt dåligt. De trivs inte ombord. Förr hade vi inga verktyg att hantera det professionellt, till exempel gällde inte arbetsmiljölagstiftningen till sjöss förrän 2003, berättade Lennart Jonsson.

Den psykiska ohälsan ombord leder till sjukskrivningar, vilket i sin tur kan bli en ond spiral för arbetsmiljön när till exempel en avlösare sjukskriver sig.

Vågrätt

I en branscharbetsgrupp som bildades 2018 under namnet Vågrätt togs förra året en avsiktsförklaring fram för att främja jämställdhet och motverka trakasserier ombord. Man vet sedan tidigare att kvinnor i högre grad än män riskerar att utsättas för sexuella trakasserier på sina arbetsplatser, sjöfarten är som tidigare nämnts inget undantag.

I höstens Basic Safety-utbildningar kommer det till hästen att ingå moment om arbetsmiljö och trakasserier och vad besättningen kan göra för att motarbeta det. Carolina Kihlström från Svensk Sjöfart är sammankallande i Vågrätt-arbetsgruppen och var den som föreläste för studenterna.

– Men vad finns det för vinster med en god arbetsmiljö förutom arbetsmiljön i sig? frågade Carolina Kihlström retoriskt.

– Det finns flera vinster med en god arbetsmiljö. Vi trivs bättre, vi blir friskare, det blir mindre sjukfrånvaro, fler blir engagerade på arbetsplatsen, det blir bättre resultat och färre arbetsolyckor, blev hennes svar.

Lagstiftningen

– Om ni bara behöver kunna en lagparagraf, är det den här, framhöll Cecilia Österman, sjöingenjör och lektor på Sjöfartshögskolan, och pekade på sin presentation där Arbetsmiljölagens första kapitel och första paragraf stod citerad: ”Lagens ändamål är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att uppnå en god arbetsmiljö.”

Hon berättade att det, såväl i sjöfarten som på andra arbetsplatser, är de som vistas på arbetsplatsen som bestämmer vad som är en god arbetsmiljö. Men det är i sin tur arbetsgivarens lagliga ansvar att upprätthålla den.

– Många gånger sker mobbningssituationer inför öppen ridå. I mässen, i kontrollrummet, i dirty-mässen, på Sjösjukan, i klassrummet. Ingen vill vara ett offer, ingen vill vara en förövare men alla har ett ansvar. Om ni tycker något är opassande, jag förstår att man inte alltid vågar säga till, men skratta åtminstone inte med, framhöll Cecilia Österman.

En student undrar varför det oftast låter som att det bara är kvinnor till sjöss som det pratas om, när även män ombord mår dåligt eller får stå ut med kränkande särbehandling.

– Vi har #metoo-rörelsen att tacka för att den här frågan äntligen har fått större fokus. Men vi är medvetna om att även män drabbas. Det är därför vi i dag pratar om alla typer av mobbning och inte bara relaterat till kön. Sedan är det så att statistiskt sett löper kvinnor som jobbar i en mansdominerad miljö en högre risk att utsättas för mobbning på sin arbetsplats, förklarade Cecilia Österman.

Förutom torsdagens föreläsning och tillhörande seminarium läser blivande sjöingenjörer och sjökaptener en kurs i arbetsmiljö under sitt andra respektive tredje år på utbildningen.