Svenska styrmän
och maskinister får inte tillgång till samma karriär­möjligheter som andra ­nationaliteter får, skriver två sjöbefäl i en debattartikel.

Fotograf: Christopher Kullenberg Rothvall

Kategori: Debatt | Arbetsmarknad

Slopa svenska särkraven för högsta behörighet!

Debatt: Det svenska 12-månaderskravet för obegränsad sjökaptens- och sjöingenjörsbehörighet ger svenska sjöbefäl konkurrensnackdelar. Dessutom hindrar det nyrekrytering av lotsar, skriver de två sjöbefälen Johan Svedung och Sebastian Backe.

I Sverige har myndigheterna implementerat ett nationellt särkrav utöver bestämmelserna i STCW-koden gällande 12 månaders sjötid i ställningen som överstyrman på fartyg av en storlek på minst 3.000 GT respektive 1:e maskinist på fartyg med en maskinstyrka på minst 3.000 kW för utfärdande av obegränsad sjökaptens- respektive sjöingenjörsbehörighet.

Som vi har förstått det är anledningen till detta att det ska trygga kompetensen hos svenska sjökaptener och sjöingenjörer och därmed främja säkerheten till sjöss. Tanken är i grunden god, men enligt oss blir det med 12-månaderskravet mycket svårare för blivande svenska sjökaptener och sjöingenjörer att överhuvudtaget bygga upp den kompetens som myndigheterna önskar trygga, eftersom svenska styrmän och maskinister inte får tillgång till samma karriärmöjligheter som styrmän och maskinister av andra nationaliteter får.

Går utöver STCW-kraven

För utfärdande av obegränsad sjökaptensbehörighet krävs enligt STCW-koden sjökaptensexamen och 36 månaders sjötid som vaktgående styrman på fartyg med en storlek på minst 3.000 GT. Sjötiden kan reduceras till 24 månader om minst 12 månader har upptjänats i ställningen som överstyrman. (STCW Code 2017, s 34 reg II/2).

För obegränsad sjöingenjörsbehörighet kräver STCW-koden sjöingenjörsexamen och 36 månaders sjötid som vaktgående maskinbefäl på fartyg med en maskinstyrka om minst 3.000 kW. Sjötiden kan reduceras till 24 månader om minst 12 månader har upptjänats i ställningen som 1:e maskinist. (STCW Code 2017, s 38. reg III/2).

Klart och tydligt finns det inga krav i STCW-koden på 12 månaders sjötid som överstyrman eller 1:e maskinist för utfärdande av de högsta driftsbehörigheterna. 12 månaders sjötid som överstyrman eller 1:e maskinist är enligt STCW-koden en möjlighet för att korta ner sjötiden för utfärdandet av de högsta behörigheterna. Alltså inte ett tvång för att erhålla dem. Inga av våra nordiska grannländer har liknande 12-månaderskrav.

Svenskar väljs bort

Det är naturligtvis mer attraktivt för en arbetsgivare att ge tillträde till seniorbefattning, överstyrman eller förstemaskinist, till någon som redan har högsta behörighet utfärdad framför någon som inte har det. En del internationella arbetsgivare har till och med krav om att högsta behörighet ska vara utfärdad innan tillträde kan ges till seniorpositioner. Med 12-månaderskravet blir det således omöjligt för dessa arbetsgivare att ge svenska styrmän och maskinister tillträde till senior position.

Ett slopande av 12-månaderskravet gör att både svenska och internationella arbetsgivare skulle få svenskt sjöfolk med rättvis konkurrenskraft. Om 12-månaderskravet inte slopas riskerar arbetsgivarna att gå miste om svenska sjöbefäls kompetens och karriärmöjligheter för svenska sjömän går förlorade.

Hindrar nyrekrytering av lotsar

Dessutom lider Sverige i dag av brist på lotsar. Inom fyra år kommer ca 25 procent (ungefär 50 personer) av Sveriges 210 lotsar att gå i pension enligt Sveriges Radio 15/7 2019. Sjöfartsverket kräver i dag en utfärdad klass 2:a och erfarenhet som seniorbefäl för att bli lots . Detta gör att 12-månaderskravet också hindrar nyrekrytering av svenska lotsar då det påverkar möjligheterna negativt för svenska styrmän att skaffa sig den erfarenhet som behövs för att bli lots. Lotsbristen verkar bli så pass allvarlig att möjligheten att häva medborgarskapskravet utreds.

Om slopandet av medborgarskapskravet går igenom innebär det att fartygsbefäl från länder som inte har 12-månaderskravet kan bli lotsar i Sverige. Vi menar att detta inte angriper roten till problemet – varför så få i dag inom Sverige har rätt kompetens och därmed möjlighet att bli lots. Ett slopande av 12-månaderskravet skulle göra att fler svenska styrmän får större chans att tillträda ställning som seniorbefäl och därmed skulle fler uppnå dagens krav för att bli lots. En naturlig följd av detta är att fler behöriga skulle söka sig till lotsyrket.

Slopat medborgarkrav ingen lösning

En artikel från finska Hufvudstadsbladet publicerad 16/7 2019 har belyst lotsbristen i Sverige och att medborgarskapskravet kan komma att hävas. I artikeln framkommer det att av 150 anställda lotsar i Finland går omkring 10 i pension varje år och möts av mellan 30–80 ansökningar per ställning. Enligt Finlands lotsväsen Finnpilot har alla som ansökt varit kvalificerade för lotsjobb i Finland där sjökaptensbehörighet och erfarenhet som seniorbefäl krävs för anställning som lots.

Som nämnt tidigare har inte Finland något 12-månaderskrav och detta är sannolikt en anledning till att det inte råder brist på lotsar där. Om medborgarskapskravet hävs innebär det i teorin att ett finländskt fartygsbefäl lättare kan bli lots i Sverige än ett svenskt fartygsbefäl, då finländaren kan få en sjökaptensbehörighet utfärdad mot 36 månaders sjötid som styrman och blir därmed mer attraktiv för befordran till seniorbefäl. Svenska myndigheter väljer då indirekt att hämta kompetens från utlandet i stället för att ge samma möjligheter till svenska fartygsbefäl.

Många håller med

Som vi ser det skulle ett slopande av 12-månaderskravet vara en stor del av lösningen på många av svensk sjöfarts och vattenburen infrastrukturs nuvarande och annalkande utmaningar. Vi har varit i kontakt med infrastrukturdepartementet, trafikutskottet, Transportstyrelsen, branschorganisationen Svensk Sjöfart och skrivit motion till Sjöbefälsföreningen om detta. Många av dem vi pratat och skrivit med håller med oss och anser att 12-månaderskravet borde slopas.

Johan Svedung, Senior DPO
Sebastian Backe, Styrman

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.