Fotograf: Christopher Kullenberg Rothvall

Kategori: Arbetsmarknad | Debatt

Slopa svenska särkraven för högsta behörighet!

Debatt: Det svenska 12-månaderskravet för obegränsad sjökaptens- och sjöingenjörsbehörighet ger svenska sjöbefäl konkurrensnackdelar. Dessutom hindrar det nyrekrytering av lotsar, skriver de två sjöbefälen Johan Svedung och Sebastian Backe.
I Sverige har myndigheterna implementerat ett nationellt särkrav utöver bestämmelserna i STCW-koden gällande 12 månaders sjötid i ställningen som överstyrman på fartyg av en storlek på minst 3.000 GT respektive 1:e maskinist på fartyg med en maskinstyrka på minst 3.000 kW för utfärdande av obegränsad sjökaptens- respektive sjöingenjörsbehörighet.

[flowy_not_logged_in] [flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link] [/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.

[/flowy_non_subscriber] [flowy_subscriber_only]nterat ett nationellt särkrav utöver bestämmelserna i STCW-koden gällande 12 månaders sjötid i ställningen som överstyrman på fartyg av en storlek på minst 3.000 GT respektive 1:e maskinist på fartyg med en maskinstyrka på minst 3.000 kW för utfärdande av obegränsad sjökaptens- respektive sjöingenjörsbehörighet.

Som vi har förstått det är anledningen till detta att det ska trygga kompetensen hos svenska sjökaptener och sjöingenjörer och därmed främja säkerheten till sjöss. Tanken är i grunden god, men enligt oss blir det med 12-månaderskravet mycket svårare för blivande svenska sjökaptener och sjöingenjörer att överhuvudtaget bygga upp den kompetens som myndigheterna önskar trygga, eftersom svenska styrmän och maskinister inte får tillgång till samma karriärmöjligheter som styrmän och maskinister av andra nationaliteter får.

För utfärdande av obegränsad sjökaptensbehörighet krävs enligt STCW-koden sjökaptensexamen och 36 månaders sjötid som vaktgående styrman på fartyg med en storlek på minst 3.000 GT. Sjötiden kan reduceras till 24 månader om minst 12 månader har upptjänats i ställningen som överstyrman. (STCW Code 2017, s 34 reg II/2).

För obegränsad sjöingenjörsbehörighet kräver STCW-koden sjöingenjörsexamen och 36 månaders sjötid som vaktgående maskinbefäl på fartyg med en maskinstyrka om minst 3.000 kW. Sjötiden kan reduceras till 24 månader om minst 12 månader har upptjänats i ställningen som 1:e maskinist. (STCW Code 2017, s 38. reg III/2).

Klart och tydligt finns det inga krav i STCW-koden på 12 månaders sjötid som överstyrman eller 1:e maskinist för utfärdande av de högsta driftsbehörigheterna. 12 månaders sjötid som överstyrman eller 1:e maskinist är enligt STCW-koden en möjlighet för att korta ner sjötiden för utfärdandet av de högsta behörigheterna. Alltså inte ett tvång för att erhålla dem. Inga av våra nordiska grannländer har liknande 12-månaderskrav.

Det är naturligtvis mer attraktivt för en arbetsgivare att ge tillträde till seniorbefattning, överstyrman eller förstemaskinist, till någon som redan har högsta behörighet utfärdad framför någon som inte har det. En del internationella arbetsgivare har till och med krav om att högsta behörighet ska vara utfärdad innan tillträde kan ges till seniorpositioner. Med 12-månaderskravet blir det således omöjligt för dessa arbetsgivare att ge svenska styrmän och maskinister tillträde till senior position.

Ett slopande av 12-månaderskravet gör att både svenska och internationella arbetsgivare skulle få svenskt sjöfolk med rättvis konkurrenskraft. Om 12-månaderskravet inte slopas riskerar arbetsgivarna att gå miste om svenska sjöbefäls kompetens och karriärmöjligheter för svenska sjömän går förlorade.

Dessutom lider Sverige i dag av brist på lotsar. Inom fyra år kommer ca 25 procent (ungefär 50 personer) av Sveriges 210 lotsar att gå i pension enligt Sveriges Radio 15/7 2019. Sjöfartsverket kräver i dag en utfärdad klass 2:a och erfarenhet som seniorbefäl för att bli lots . Detta gör att 12-månaderskravet också hindrar nyrekrytering av svenska lotsar då det påverkar möjligheterna negativt för svenska styrmän att skaffa sig den erfarenhet som behövs för att bli lots. Lotsbristen verkar bli så pass allvarlig att möjligheten att häva medborgarskapskravet utreds.

Om slopandet av medborgarskapskravet går igenom innebär det att fartygsbefäl från länder som inte har 12-månaderskravet kan bli lotsar i Sverige. Vi menar att detta inte angriper roten till problemet – varför så få i dag inom Sverige har rätt kompetens och därmed möjlighet att bli lots. Ett slopande av 12-månaderskravet skulle göra att fler svenska styrmän får större chans att tillträda ställning som seniorbefäl och därmed skulle fler uppnå dagens krav för att bli lots. En naturlig följd av detta är att fler behöriga skulle söka sig till lotsyrket.

En artikel från finska Hufvudstadsbladet publicerad 16/7 2019 har belyst lotsbristen i Sverige och att medborgarskapskravet kan komma att hävas. I artikeln framkommer det att av 150 anställda lotsar i Finland går omkring 10 i pension varje år och möts av mellan 30–80 ansökningar per ställning. Enligt Finlands lotsväsen Finnpilot har alla som ansökt varit kvalificerade för lotsjobb i Finland där sjökaptensbehörighet och erfarenhet som seniorbefäl krävs för anställning som lots.

Som nämnt tidigare har inte Finland något 12-månaderskrav och detta är sannolikt en anledning till att det inte råder brist på lotsar där. Om medborgarskapskravet hävs innebär det i teorin att ett finländskt fartygsbefäl lättare kan bli lots i Sverige än ett svenskt fartygsbefäl, då finländaren kan få en sjökaptensbehörighet utfärdad mot 36 månaders sjötid som styrman och blir därmed mer attraktiv för befordran till seniorbefäl. Svenska myndigheter väljer då indirekt att hämta kompetens från utlandet i stället för att ge samma möjligheter till svenska fartygsbefäl.

Som vi ser det skulle ett slopande av 12-månaderskravet vara en stor del av lösningen på många av svensk sjöfarts och vattenburen infrastrukturs nuvarande och annalkande utmaningar. Vi har varit i kontakt med infrastrukturdepartementet, trafikutskottet, Transportstyrelsen, branschorganisationen Svensk Sjöfart och skrivit motion till Sjöbefälsföreningen om detta. Många av dem vi pratat och skrivit med håller med oss och anser att 12-månaderskravet borde slopas.

Johan Svedung, Senior DPO
Sebastian Backe, Styrman

[/flowy_subscriber_only]

Kommentarer

 • Christian Schalburg

  Nej!
  Kravet säkerställer att man haft en senior befattning i tolv månader innan man kan segla befälhavare, den erfarenheten vill jag att alla befälhavare och lotsar jag skall segla med har, även i framtiden.
  Den som skrapat ihop 12 månader som överstyrman har åtminstone fått förtroendet så långt, kravet gallrar bort några av de styrmän som inte är lämpliga som befälhavare.
  Brist på Lotsar? -Gör det mer attraktivt eller sänk kraven på de ställen som kräver ”minst erfarenhet” att lotsa i.

  • Fartygsinspektör

   Visst kan man tänka som du gör. Hur är din lösning för att en person skall kunna skrapa ihop 12 månader som överstyrman om man inte kan få tillträde till tjänsten då personen saknar klass 1 behörighet? Betänk att en överstyrman skall kunna ta över från en befälhavare vid sjukdom eller andra omständigheter. Väldigt många rederier vill inte ta risken att fartyget inte får segla vidare eftersom ingen har klass 1 ombord. Så därmed anställer de ingen som överstyrman om de inte har klass 1.
   Sverige utmärker sig alltid med särregler och annat som förhindrar eller försvårar konkurrens. Se bara hur svenska myndigheter hanterat inlandsjöfarten.

  • Jimmy Wendt

   Helt rätt Christian ,urvattnat som det är .

  • Jesper

   För ca 10 år sen ändrades reglerna till de vi har i dag. Innan behövde man bara segla några månader oceanfart för att få ut kaptensbrevet. Då var problemet att ingen fick ihop oceantiden och nu är problemet att ingen får mönstra överstyrman för att få ihop överstyrmans tiden för dem saknar klass 1.

  • Fartygsinspektör

   ”Kravet säkerställer att man haft en senior befattning i tolv månader innan man kan segla befälhavare, den erfarenheten vill jag att alla befälhavare och lotsar jag skall segla med har, även i framtiden.”
   Vad hindrar att ha det kravet på erfarenhet, vilket definitivt är befogat, fast styrmän kan få ut en klass 1 utan att seglat överstyrman?
   Ingen blir befordrad till befälhavare så fort de fått en klass 1. INGEN. Problemet med de svenska reglerna är att det kan vara mycket svårt om inte omöjligt att få sitt första jobb som överstyrman eftersom personen inte har klass 1.
   Klass 1 innebär alltså INTE att man per automatik blir uppmönstrad till överstyrman eller befälhavare. Klass 1 innebär att man kanske lättare kan få jobb som överstyrman och senare med mer erfarenhet befälhavartjänst.
   Inget rederi anställer någon som befälhavare bara för att personen råkar ha ett klass 1. Inte heller anställer de en överstyrman bara för att de har klass 1. Det krävs mycket mer än så. Men rederierna anställer inte personen som överstyrman om den inte har klass 1. För annars blir det problem med matrix och vetting. För tjugo-trettio år sedan var det inga problem att få överstyrmansjobb med en klass 2, men idag är det mycket svårt.
   Inte heller skall någon anställas som lots i Sverige om de saknar erfarenhet i seniorposition om minst 12 månader. Det kravet kan dispensverket, förlåt menar sjöfartsverket, fortsätta ha. Dock har klass 1 inget med sådant krav att göra.
   Vill vi ha svenska befäl och seniorbefäl så måste vi ge dem behörigheter enligt STCW. Att hitta på svenska särregler gör att moment 22 uppstår.

 • Ogillar särkrav

  Helt rätt. Särkravet på 12 månader som överstyrman/1:e maskinist på fartyg över 3000 GT/kW för att få ut full behörighet, är rent av ett löjligt krav som inte har någon verklig förankring i en dagen sjöfart. Fartyg under 3000 GT/kW har samma regler och kvar som fartyg över 3000 GT/kW. Att lämna STCW koden ger som debattörena skriver bara nackdelar för de med svenska behörigheter.

 • Klaus

  Håller med. Flr övrigt bör alla särkrav tas bort.

 • Chief

  Hej

  Vem tror att ett svenskt befä blir mer attraktivt om denna person har kortare seglad tid som befäl før att få ut høgsta behørigheten. Redan nu har ju de svenska befälen kort seglad tid innan de kommer ut som befäl och skal den då kortas än mer før att få ut ¨høgsta behørigheten då är ni helt ute ur matchen.

  Førr så blev man 1 Ma resp Øst på grund av kunskap och erfarenhet och det får man genom att ha seglat tid och darigenom skaffat sig kunskap om olika situationer, med kortare tid så finnes inte denna erfarenheten och jag frågar debattørerna, vilka skulle de, om de vore redare välja, en man med mer månader i yrket och som har ¨øgsta behørigheten eller den som har samma behørighet men som seglat kortare tid?

  • Richard

   Det står väl ingenstans att skribenterna vill korta någon tid?

 • Richard

  Helt rätt av skribenterna! Jag jobbar själv på ett svenskt rederi. Ingen av de som arbetar där som styrman, eller sådana som anställs som 2e styrman har någon chans att bli uppmönstrad till överstyrman om dom inte har klass I. Och Klass I kan dom inte få, eftersom rederiet har klass I som krav för en anställning som överstyrman. Vilket har att göra med att överstyrman måste ta lotspapper, och det får man inte utan Klass I.

  Detta riskerar att göra att rederiets framtida nybyggen inte flaggas svenskt, eftersom det blir svårt att rekrytera tillräckligt antal seniorbefäl. Och hur många unga styrmän vill ta en anställning som 2e styrman när utsikterna till uppmönstring är obefintliga?

  Att man skulle riskera en situation där en junior blir befälhavare utan att först bli överstyrman som idag, ser jag som obefintligt. Varav det argumentet är svårt att se som relevant och trovärdigt.

 • Lots

  Det borde inte vara något problem att få tag i lotsar med det antal befälhavare/seniorbefäl som vi har i Sverige i dagsläget, om Sjöfartsverket bara höjde lönen. Löneutvecklingen för lotsar har släpat efter rejält de senaste 15 åren jämfört med sjöbefälslönerna.

 • Sjöbefäl

  Mina 3 sista arbetsgivare har haft krav på Klass 1 för överstyrman. Detta är ett moment 22 som borde ändras omedelbart. Hade jag valt om skola hade jag antingen gått den i Norge, Finland eller Åland. Hade precis skrapat ihop min oceantid då kraven ändrades och hade inte fått ihop till 36 mån. Gav synpunkter redan då till berörda instanser men det var som att skrika i tomma intet.

  Det är definitivt en konkurrensnackdel både ombord och för att bli lots. Hoppas facket kan trycka på för detta. Trots allt handlar det om framtiden för svenskt sjöbefäl.

 • Calle

  Gick ut plugget 2013 och det var då och är väl tyvärr fortfarande helt dött med sjöjobb i Sverige. Fick till sist fast jobb i ett norskt supply rederi där jag fortfarande arbetar efter lite vick i olika svenska rederi. Jag hade min första påmönstring där samtidigt som en styrmanselev från Norge. Han gick färdigt sin elev tid och fick fast jobb i firman. Han sitter idag med en norsk klass 1a och jag är stuck med min svenska 2a. Han uppfyller chartrarens kompetens krav för överstyrmans jobb men inte jag. Känns helt sjukt med tanke på att jag har varit med och lärt upp honom. Har under åren försökt söka mig tillbaka till svenska rederier för att kunna komma vidare i karriären då jag trodde att det problemt inte fanns inom Sverige. Men när man ser att folk här skriver att samma problematik finns i svenska rederier inser man hur urbota ogenomtänkt och gammalmodigt de svenska behörighets reglerna är. Förstår inte att facket inte har drämmt näven i bordet och skrikit sig hesa över detta och krävt förändring. Det borde dem göra pronto!!

 • Niclas

  Varför skall man döda hela det fina ryktet svenskar har i utlandet för några som vill bli Lotsar? Är det inte mycket bättre att ändra kravet för att bli lots. Eller så får de som vill ha fulla behörigheter göra som alla vi andra och gå den hårda vägen. Finns ingen anledning att sänka kraven för en hel yrkesgrupp för att de inte klarar av att ta sig fram den riktiga vägen. Så bättre ni ändrar debatten och diskuterar kriterierna för att bli Lots.

  • Calle

   Niclas jag tror du har missförstått artikeln. Den framför ju inte bara problem med lotsbrist utan hur ett särkrav bromsar hela kompetensutvecklingen för många sjömän. Kompetens som behövs för att bli bland annat lots och seniorbefäl. Med tanke på att den svenska handelsflottan bara är 0,1% av den totala världshandeslflottan (https://www.sweship.se/svensk-sjofart-i-korthet/sjofarten-i-siffror/) så kan man ju utgå ifrån att de flesta svenska sjömän idag jobbar för andra arbetsgivare än svenska. Därför konkurrerar dem också mot andra nationaliteter som inte har särkrav för behörigheter. Om befälhavare eller maskinchef behöver sjukavmönstra och näste person i ledet inte har behörighet för att överta i någon av de högsta befattningarna så måste redaren ansöka om dispens hos flaggstatens sjöfartsmyndighet för att fartyget ska få segla vidare. Om dispensen inte godkänns riskerar fartyget att drabbas av kvarstad. Märk också att det kan ta tid att få dispensen godkänd så även förseningar riskeras. Du kan ju själv tänka dig vad det kan kosta så med det i åtanke är det ju inte svårt att räkna ut att redaren med största sannolikhet kommer välja en överstyrman eller förstemaskinist som har behörighet att kunna ta över högst upp. Det kan ju inte en svensk sjöman enligt dagens regler. Betänk också att sjömän som utbildat sig i andra länder än Sverige kan få ut högsta behörighet i landet de utförde sin utbildning utan att behöva rätta sig efter 12 månaderskravet och sedan få svenskt endorsement på sina cert. På så sätt kan de undkomma särkravet som då bara gäller för dem som utbildat sig i Sverige och behöver rätta sig efter transportstyrelsens behörighetskrav. Så visst kan vi sitta å slå oss på bröstet över vilket fint rykte svenska sjömän har i utlandet men glöm inte att det ryktet har tagit generationer av sjöfolk att bygga upp och ryktet har funnits mycket längre än 12 månaderskravet som bara har funnits i runt 10år. Ryktet har sannolikt byggts upp under tiden det var pålagt med 12 månaders oceantid som kunde seglas in även i juniorbefattning istället för kravet om 12 månader som överstyrman eller förste. När du pratar om den riktiga och hårda vägen undrar jag om du själv har behövt rätta dig efter dagens gällande krav eller om du är från tiden där 12 månader på oceanfart var krav? Idag handlar det inte om vilka som klarar av att gå den hårda vägen utan vilka som har möjligheten att göra det beroende på vilka behörighetskrav för seniorbefattning deras arbetsgivare har. När oceanfarten var ett krav visste folk vilka rederier de skulle söka sig till för att kunna få ut klass 1:or men det är väldigt svårt med dagens krav att veta vilka arbetsgivare som inte kräver klass 1 för överstyrmans eller förste jobb eftersom det inte brukar annonseras. Även Silja och TT line kräver klass 1 för seniorbefattningar så även inom svensk arbetsmarknad kan det vara svårt för dem som måste rätta sig efter dagens krav att komma vidare från juniorbefattning. Så antingen kan man ju fortfarande tro att Sverige har världens bästa sjömän som i fornstora dagar när vår egna handelsflotta var stor eller så kan man ställa sig frågan om svenska sjömän verkligen behöver särkrav när vi är så duktiga och har gott rykte men de flesta av oss jobbar för arbetsgivare som har adress utanför Sverige?

   • Niclas

    Helt ärligt så tycker jag att reglerna vi har idag är bra. De gör oss attraktiva då vi alla har bra sjötid innan uppmönstring. Tar de bort kravet så försvinner denna del. Vilket också tar bort biten att folk i båtarna har seglat överstyrman/1:e mask och vet vad de pratar om. Så låt kraven vara kvar och folket får göra tiden som alla andra har gjort. Vet många som har gjort karriär genom graderna i både Norge och andra länder. Så absolut är det möjligt men man kanske får vara lite aktiv å byta bolag lite eller visa att man klarar det att mönstra upp. Behåll kraven, vi vill inte ha kaptener och chiefar som ej varit seniorbefäl innan.
    Var illa nog när de gjorde om och tog bort kravet på seglad tid för att få ut klass 5. Man kan inte alltid glida på en räkmacka..

    • Calle

     Tror du på fullaste allvar att någon som aldrig seglat som senior blir anställd som kapten eller chief i andra länder? Bara för att det inte är krav om det för att få ut behörigheten i andra länder än Sverige så är det ingen som mönstrar upp till högsta höns utan att varit senior först. Så funkar det i resten av världen utom Sverige.

Artikeln är stängd för fler kommentarer

Vidare till Sjöfartstidningen.se »

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]