Fotograf: Marianne Ovesen

Kategori: Arbetsmiljö

Så vill Transportstyrelsen öka säkerheten till sjöss

I en ny rapport till regeringen föreslår Transportstyrelsen bland annat en ny strategi för svensk sjöfartstillsyn, bättre rapportering av olyckor och internationellt arbete för att höja medvetandet om sociala missförhållanden ombord.

Mot bakgrund av att det på senare år skett flera olyckor på svenskt vatten, men också en utredning av Transportstyrelsen från 2019 där det identifierades flera brister i arbetsmiljön till sjöss, så fick Transportstyrelsen hösten 2020 i uppdrag av regeringen att utreda hur sjöfarten kan bli mer säker, hållbar och effektiv med ett särskilt fokus på arbets- och levnadsvillkor för sjömän.

Nu har Transportstyrelsen lämnat sin rapport, med elva förslag på åtgärder till regeringen, skriver myndigheten i ett pressmeddelande.

Trötthet bland besättningen

Myndigheten slår i rapporten fast att sjösäkerhet påverkas av fler faktorer än enbart de fysiska säkerhetsanordningarna på fartyg. Som till exempel trötthet bland besättningen, brister i säkerhetsorganisation och det systematiska arbetsmiljöarbetet, hög arbetsbelastning, maktförhållanden och det sociala samspelet ombord.

– Det är i första hand inte gällande regler som behöver förändras, utan snarare hur de i själva verket efterlevs. Det är alltid rederiets och fartygets ansvar att följa de regler som gäller, vilket merparten av svenska rederier faktiskt gör, säger projektledaren Jenny Blomberg, i pressmeddelandet.

Transportstyrelsen föreslår bland annat att myndigheten ska ta fram en ny strategi för svensk sjöfartstillsyn baserad på verksamhetskontroll genom systemtillsyn. I samband med det behöver det också utredas om det är möjligt för flaggstaten att återta hela eller delar av tillsynen kopplat till den så kallade ISM-koden.

”Bättre helhetsbild”

– Det skulle ge en bättre helhetsbild över rederiernas verksamhet och då skulle det även bli lättare att upptäcka brister inom de delar som fortfarande är delegerade, exempelvis arbets- och levnadsvillkor för sjömän, fortsätter Jenny Blomberg.

En annan åtgärd som Transportstyrelsen föreslår handlar om att göra det tydligare för sjömän hur och när de ska rapportera om tillbud och olyckor, skriver myndigheten. Transportstyrelsen vill även se över om sekretesskyddet kan stärkas för den som rapporterar tillbud, olyckor och problem kopplade till arbetsmiljön på fartyg.

– Det är nämligen en förutsättning för att tillsynen ska fungera. Trots att befälhavaren ombord enligt lag är skyldig att rapportera olyckor och tillbud till oss så är rapporteringsgraden relativt låg i dag, säger Jenny Blomberg.

Falska anställningsavtal

Ytterligare en åtgärd som föreslås är att arbeta för att höja medvetandet kring frågor som rör arbets- och levnadsvillkor ombord på fartyg internationellt, där sociala missförhållanden generellt sett förekommer i högre utsträckning än på svenska fartyg. Enligt Transportstyrelsen finns indikationer på att det förekommer dolda brister så som falska anställningsavtal, justerade vilotidsjournaler, trakasserier och felaktiga löneutbetalningar på utländska fartyg som anlöper svenska hamnar.