Fotograf: Lars Andersson

Kategori: Arbetsmarknad | Container | Passagerarsjöfart

Svag minskning av antalet sjöolyckor

Transportstyrelsen rapporterar att 2015 var ett relativt normalt år när det gäller antalet olyckor, skadade och omkomna inom den svenska yrkessjöfarten.

Enligt Transportstyrelsens säkerhetsöversikt för sjöfarten 2015 rapporterades totalt 178 sjöolyckor in förra året, vilket ska jämföras med 181 olyckor 2014. Av nämnda 178 sjöolyckor kunde 31 stycken kategoriseras som allvarliga eller mycket allvarliga. Rapporteringen omfattar de tillbud och olyckor som inträffat med svenskregisterade fartyg och de händelser med utlandsflaggade fartyg om inträffat på svenskt territorialvatten.

Stor variation

33 personer skadades i nämnda 178 sjöolyckor, av vilka hälften fick allvarliga skador. Transportstyrelsen noterar att antalet rapporterade skadade varierar relativt mycket från år till år, vilket man misstänker kan bero på att rapporteringen är en bedömning från befälhavaren.    

Av alla inrapporterade olyckor förra året var cirka 20 procent personskador och lika många maskinhaverier. I begreppet olyckor ingår alltså både materiella skador, personskador, skador på miljön och skador på den marina infrastrukturen utanför fartyget.

Fyra omkomna

Vidare rapporterar myndigheten att fyra personer omkom förra året inom yrkessjöfarten. De fyra omkomna ingick i besättningen på den polskflaggade bogserbåten Zeus, som brann i Sölvesborgs hamn i september.

Yrkesfisket ingår

Nämnas kan att inom begreppet yrkessjöfarten ingår såväl yrkesfisket som handelssjöfarten. Av förra årets 178 sjöolyckor stod yrkesfisket för 13 stycken, medan handelssjöfarten alltså stod för resten. Flest olyckor inom handelssjöfarten inträffade på passagerarfartygen, där 92 olyckor skedde. Vidare inträffade 41 olyckor på torrlastfartyg, 10 stycken på tankfartyg och 22 stycken på ”övriga fartyg”.

Transportstyrelsen noterar slutligen att benägenheten att rapportera in även ”tillbud till olyckor” – det vill säga händelser som kan leda till olyckor – är låg inom yrkessjöfarten. En orsak uppges enligt branschen vara att det inte finns något sekretesskydd för rapportören, något som nu lett till att sekresskyddet för rapportören kommer att stärkas under 2016.