”Missvisande information från regeringen”

Sveriges Hamnar tillbakavisar regeringens uppgift om att man för en dialog med Sveriges Hamnar om sänkta hamnavgifter för stormfällt timmer. – Regeringen har inte inlett någon dialog med förbundet om nivån på hamnavgifterna, säger Maria Nygren, vice vd på Förbundet Sveriges Hamnar. – Regeringen måste väl inse att hamnföretagen inte kan ersätta det inkomstbortfall som skulle bli effekten genom att höja priserna för andra kunder, säger Nygren, som undrar om regeringen kanske har ett bidrag i beredskap som kompensation för sänkta priser. Man menar också att regeringens och stödpartiernas initiativ huvudsakligen gynnar skogsindustrin som redan drar fördel av de dramatiskt sänkta priserna på skogsråvara. Skatte- och avgiftslättnader borde enligt Sveriges Hamnar föras vidare till skogsägarna genom höjda priser.