Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Miljö

Meriaura vill gå längre än regelverket

Det finländska sjötransportföretaget Meriaura Group strävar efter att helt upphöra med utsläpp av svart- och gråvatten i havet från sina fartyg.

Meriaura Group i Åbo har inlett ett projekt inom sin flotta av last- och specialfartyg för att reducera utsläpp från fartygen. Målsättningen är att åstadkomma en standard för åtgärder ombord som reducerar förbrukning, effektiviserar återvinning och återanvändning, minimerar matsvinn, styr kosthållet ombord mot en miljö- och klimatvänligare riktning samt innebär bättre och effektivare hantering av avfallsvatten.

Inget svartvatten i havet

I den första etappen av projektet rekommenderar rederiet sina fartyg att inte släppa ut grå- eller svartvatten i havet trots att det fortfarande är möjligt för lastfartyg inom ramarna för lagstiftningen.

Meriaura Group uppger att det är International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (Marpol) som bland annat reglerar vilka avfall som måste lämnas i land och vilka som får dumpas överbord. Enligt rederiet är reglerna för utsläpp i Östersjön strängare än i många andra havsområden, men att det trots detta är tillåtet att dumpa vissa typer av avfall som exempelvis matrester eller obehandlat grå- eller svartvatten i havet om man inte är närmare än 12 nautiska mil från land.

– Även om lantbruket utpekas som den främsta orsaken till övergödningen i Östersjön är fartygens utsläpp ingalunda obetydliga. Om Östersjöns tillstånd ska förbättras borde man inte få dumpa någonting alls, säger Ville Koskinen, vd för rederiet VG-Shipping, som ingår i Meriaura Group.

Svårt med källsortering

Marpol kräver även att avfall ska sorteras, men enligt en undersökning som Meriaura Group har låtit göra är ett problem att alla hamnar i Östersjön inte kan ta emot och vidarebefordra källsorterat avfall.

– Hamnarnas hanterings- och mottagningsförmåga är en nyckelfråga för att förbättra fartygens miljövänlighet. Meriaura Groups målsättning är att gå betydligt längre än de minimikrav som Marpol ställer, förklarar Ville Koskinen.

Enligt honom hoppas rederiet att de hamnar där mottagningsfaciliteterna för avfall kräver förbättring gör något åt saken.

– Syftet med vårt projekt är att göra VG-Shippings flotta till den flotta som genererar minst avfall före utgången av 2020. Ett mer omfattande mål är att bygga upp en standard som gäller hela branschen. Både lagstiftningen och Marpol kräver en skärpning vad gäller dumpning av avfall i havet, säger Ville Koskinen.

Kör på bioolja

Meriaura Group har redan en längre tid strävat efter att reducera de egna fartygens utsläpp i luften bland annat genom ökad användning av bioolja och genom att reducera flottans totala bränslekonsumtion. I flottan ingår bland annat två nybyggda torrlastfartyg, Eeva VG och Mirva VG, med huvudmaskiner som även kan drivas med enbart bioolja. I gruppen ingår också företaget VG EcoFuel, som framställer bioolja av bland annat fiskavfall och friteringsolja som använts inom restaurangbranschen.

Meriaura opererar för närvarande en flotta på drygt 20 lastfartyg, både egna och inhyrda. VG-Shipping driftar gruppens egna fartyg och erbjuder även managementtjänster för externa kunder.