Fotograf: Melker Dahlstrand

Kategori: Politik | Regelverk

Tummen ned för sjöfartsmotioner

Riksdagen har sagt nej till ett antal motioner som berör sjöfartsfrågor. Bland annat gav man tummen ned för förslag om en svensk NOx-fond, lotsplikt i Öresund och ett gemensamt EU-fartygsregister. 

Totalt var ett 30-tal sjöfartsmotioner med ett 50-tal yttranden uppe för omröstning i riksdagen på onsdagen i förra veckan. Riksdagen röstade alltså nej till samtliga förslag, med den övergripande motiveringen att ”regeringen har vidtagit flera åtgärder för att stärka sjöfartsnäringens konkurrenskraft”. 

Riksdagen motiverade också sina beslut med att det pågår ”ett aktivt arbete i Sverige och internationellt för att förbättra miljö- och klimatutvecklingen inom sjöfarten” samt att regeringen har ”för avsikt att presentera en maritim strategi”. 

Rättvisa avgifter

Bland annat avslogs en motion från Stina Bergström m.fl. (MP) om att Vänersjöfarten inte bör beläggas med orättvisa hamnavgifter jämfört med tåg och lastbil när de nya reglerna för inlandssjöfarten träder i kraft den 1 september, och att avgiften för inlandsfartygen inte ska vara högre än för lastbil – räknat per ton lastat/lossat gods. 

I samma motion föreslår Miljöpartiet att regeringen fortsätter planeringen av de nya slussarna i Trollhättan, och att man avsätter medel för projektet. De föreslår också att bunkeroljan som används i Vänertrafiken byts ut mot förnybara drivmedel, och att sjöfarten för detta ändamål får del av de statliga FuU-medlen för forskning och pilotprojekt. 

Slutligen föreslår MP-motionärerna att regeringen utreder möjligheten att införa en NOx-fond enligt norsk modell som kan tillämpas på svenska vatten. Intäkterna från fonden föreslås gå till investeringar som leder till minskade kväveutsläpp, mer förnybara drivmedel och energieffektivisering. 

Flera kräver tonnageskatt  

Flera motionärer föreslår att en tonnageskatt införs snarast, däribland Anita Brodén m.fl. (FP), Siv Holma m.fl. (V) och Lars Hjälmered (M). 

Cristina Husmark Pehrsson (M) och Thomas Finnborg (M) tar upp frågan om möjligheterna att utveckla ett internationellt samarbete för miljö- och miljösäkerhetsfrågor kring fartygstrafiken i Öresund. De föreslår en ”miljömärkning för rederinäringen” där man skulle ha som certifieringskrav att rederier förbinder sig att inhämta lotsassistans för fartyg som bär olje-, gas- eller kemiprodukter genom Öresund. 

”Stoppa utflaggningen”

Gunilla Carlsson i Hisings Backa (S) och Mattias Jonsson (S) föreslår i sin motion att regeringen bör vidta åtgärder för att förhindra att svenska redare flaggar ut sina fartyg till Färöarna. Enligt motionärerna blir konsekvenserna av utflaggningen ”en urholkning av den svenska modellen, där de anställda genom sina fackliga rättigheter kan förbättra sin arbetssituation”, och de skriver vidare att ”svenska staten förlorar miljoner i bolagsskatt och tusentals arbeten inom den svenska sjöfartsnäringen kommer på sikt att försvinna”. 

Samma motionärer tar upp det faktum att de flesta länder i Europa har ett så kallat andra register, det vill säga ett internationellt register eller en annan typ av öppet register, medan Sverige har sitt TAP-avtal. För att inte europeiska sjöfartsnationer ska konkurrera internt genom olika typer av internationella register föreslår de att Sverige bör verka för att EU ska införa ett gemensamt fartygsregister, där bemanningsregler slås fast. Samtidigt föreslår de att statsstöd enbart ska utgå till fartyg i detta register.  

Kommentarer

 • inte förvånad

  Det behövs väl ingen sjöfart när tranporterna styrs över till lastbil med chaufförer från länder som endast betalar färdkosten.

 • Anonymous

  Det går åt helvete med allt inte bara inom sjöfarten utan det mesta inom Sverige.

  Schweiz var dock smarta igår. De har fattat vad som är på väg att hända. Önskar att alla större frågor i Sverige också skulle behandlas via folkomröstningar. Då kanske ”våra” s.k. politiker skulle bli tvingade att göra något positivt för Svenskarna.

 • Anonymous

  Det är bara SD som vill Sverige väl, kan det bli mer tydligt än så?

  • Fredrik

   Vad är det som är så tydligt för dig? Vad i texten grundar du detta på?

 • Sjömannen

  Maritim strategi, jo tjena.
  Lätt att lova när man med allra största säkerhet bara är i regeringsställning ett drygt halvår till.
  Ber så hemskt mycket om ursäkt för att jag råkade rösta blått i senaste valet, vet inte vad jag tänkte på (jo det var nog jobbskatteavdraget iof).

 • seaman62

  Lägg ner sjöfarten. Sverige är inte kompetent att föra sjöfart. Denna urholkning har pågott länge och det finns inget slut…

 • trött

  Höger eller vänster, ingen av dem är intresserade av sjöfarten. När de är i opposition pratar de om det, och när de kommer till makten bryr de sig inte.

 • Nils

  vad skola vi medsjofart till near vi har jaernvaegar….

 • Anonymous

  Arbetsmiljön är för tok för dålig till sjöss idag på grund av utflaggningen, svensk besättning i gamla tung arbetade fartyg med slimmade besättningar.

 • annonym

  Vår sjöfartspolitik är är på samma nivå som löntagarfonderna var , det gynnar inte samhället
  och förstör marknaden , all affärsverksamhet bör utgå ifrån supply and demand.
  subventiober i den fria marknaden är av ondo , och om frågan skulle vara av nationellt intresse,
  så bör det gynna allmenheten, och problem skall lösas ur ett perspektiv där alla delar på bördan.
  Sanningen är ju den att i nuläget finns det överskott av fartyg , tusentals ligger upplagda, varför skall allmänheten subventionera en överetablerad marknad, det enda argumetet som drivits i denna tidning är att vi måste ha en sjöfart, för vem skull undrar man ?se sanningen i vitögat och om vi skall ha svensk sjöfart så måste den baseras på långsiktiga sunda argument som man kan tro på , det känns som man har kommit till vägs ände. Redare , fackföreningar, och innovativa människor ifrån klustret borde börja se framåt och lära av de misstag som gjorts.

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.