Fotograf: Melker Dahlstrand

Kategori: Politik | Regelverk

Tummen ned för sjöfartsmotioner

Riksdagen har sagt nej till ett antal motioner som berör sjöfartsfrågor. Bland annat gav man tummen ned för förslag om en svensk NOx-fond, lotsplikt i Öresund och ett gemensamt EU-fartygsregister. 

Totalt var ett 30-tal sjöfartsmotioner med ett 50-tal yttranden uppe för omröstning i riksdagen på onsdagen i förra veckan. Riksdagen röstade alltså nej till samtliga förslag, med den övergripande motiveringen att ”regeringen har vidtagit flera åtgärder för att stärka sjöfartsnäringens konkurrenskraft”. 

Riksdagen motiverade också sina beslut med att det pågår ”ett aktivt arbete i Sverige och internationellt för att förbättra miljö- och klimatutvecklingen inom sjöfarten” samt att regeringen har ”för avsikt att presentera en maritim strategi”. 

Rättvisa avgifter

Bland annat avslogs en motion från Stina Bergström m.fl. (MP) om att Vänersjöfarten inte bör beläggas med orättvisa hamnavgifter jämfört med tåg och lastbil när de nya reglerna för inlandssjöfarten träder i kraft den 1 september, och att avgiften för inlandsfartygen inte ska vara högre än för lastbil – räknat per ton lastat/lossat gods. 

I samma motion föreslår Miljöpartiet att regeringen fortsätter planeringen av de nya slussarna i Trollhättan, och att man avsätter medel för projektet. De föreslår också att bunkeroljan som används i Vänertrafiken byts ut mot förnybara drivmedel, och att sjöfarten för detta ändamål får del av de statliga FuU-medlen för forskning och pilotprojekt. 

Slutligen föreslår MP-motionärerna att regeringen utreder möjligheten att införa en NOx-fond enligt norsk modell som kan tillämpas på svenska vatten. Intäkterna från fonden föreslås gå till investeringar som leder till minskade kväveutsläpp, mer förnybara drivmedel och energieffektivisering. 

Flera kräver tonnageskatt  

Flera motionärer föreslår att en tonnageskatt införs snarast, däribland Anita Brodén m.fl. (FP), Siv Holma m.fl. (V) och Lars Hjälmered (M). 

Cristina Husmark Pehrsson (M) och Thomas Finnborg (M) tar upp frågan om möjligheterna att utveckla ett internationellt samarbete för miljö- och miljösäkerhetsfrågor kring fartygstrafiken i Öresund. De föreslår en ”miljömärkning för rederinäringen” där man skulle ha som certifieringskrav att rederier förbinder sig att inhämta lotsassistans för fartyg som bär olje-, gas- eller kemiprodukter genom Öresund. 

”Stoppa utflaggningen”

Gunilla Carlsson i Hisings Backa (S) och Mattias Jonsson (S) föreslår i sin motion att regeringen bör vidta åtgärder för att förhindra att svenska redare flaggar ut sina fartyg till Färöarna. Enligt motionärerna blir konsekvenserna av utflaggningen ”en urholkning av den svenska modellen, där de anställda genom sina fackliga rättigheter kan förbättra sin arbetssituation”, och de skriver vidare att ”svenska staten förlorar miljoner i bolagsskatt och tusentals arbeten inom den svenska sjöfartsnäringen kommer på sikt att försvinna”. 

Samma motionärer tar upp det faktum att de flesta länder i Europa har ett så kallat andra register, det vill säga ett internationellt register eller en annan typ av öppet register, medan Sverige har sitt TAP-avtal. För att inte europeiska sjöfartsnationer ska konkurrera internt genom olika typer av internationella register föreslår de att Sverige bör verka för att EU ska införa ett gemensamt fartygsregister, där bemanningsregler slås fast. Samtidigt föreslår de att statsstöd enbart ska utgå till fartyg i detta register.