Riktlinjer för säker vakthållning

Brittiska Maritime and Coastguard Agency, MCA, har publicerat en guide, som identifierar en rad områden av betydelse för att kunna säkerställa vakthållningen ombord. Man har analyserat ett antal olyckor till sjöss och vad som orsakat dem. Fartygets hastighet, trötthet hos befälet och ett ensamt befäl på vakt är några av de områden som tas upp. MCA anser att befälhavare i dag är utsatta för ett hårt kommersiellt tryck. Detta får inte leda till att befälhavaren låter sig påverkas av redare, lastägare eller hamnmyndigheten att fatta beslut som strider mot hans yrkesmässiga kunnande och utsätter fartyget eller de ombordvarande för onödig fara. MCA lägger också ett delat ansvar på befälhavaren, vaktgående befäl och manskap för att de har fått tillräcklig vila innan de tar över en vakt. Det är då också redarens ansvar att se till att förhållandena är sådana ombord, exempelvis tillräcklig bemanning, att förutsättningarna finns för att säkerställa vakthållningen. Om befälhavaren inte kan försäkra sig om att en säker vakthållning kan upprätthållas ombord skall han under vissa omständigheter kunna fördröja fartygets avgång. Vakthavande befäl skall integrera utkiken i bryggarbetet och utnyttja denne som en resurs. Dessutom anser MCA att det är farligt och oansvarigt att ha en ensam vaktofficer på bryggan i mörker eller vid dålig sikt.