Fotograf: Sjömanskyrkan i Göteborg.

Kategori: Kultur

Rädda Sjömanskyrkan!

Verksamheten på Amerikagatan vid Stigbergstorget har pågått i 65 år. Först som Sjömansgård, sedan som Sjömanskyrka i 35 år. En stiftelse förvaltar, hittills med ekonomiskt stöd av Svenska Kyrkan. Fastigheten byggdes ursprungligen med donationspengar från Broströmsrederiet på ungefär 600.000 kronor.

Nu har Sjömanskyrkans öppna verksamhet stängt efter att Svenska Kyrkan gjort en omorganisation. Pengar som gick till bland annat Sjömanskyrkan tidigare har nu fördelats ut på Göteborgs Stifts nio församlingar. Två församlingar har bidragit till fortsatt verksamhet, Karl-Johans och Askims, övriga har hittills inte bidragit till Sjömanskyrkans fortlevnad. I snitt krävs 100.000 kronor per församling i ekonomiskt stöd för det.

På Sjömanskyrkan har äldre pensionerade sjömän och andra pensionärer byggt upp en gemenskap och vänskap under årtionden, där Restaurang Kuling varit navet när man samlats kring dagens mål av hemlagad husmanskost, ca 30–40 besökare/dag. Lunchgäster från närliggande arbetsplatser och tillfälliga besökare har också sökt sig till den unika 1950-talsmiljön med utsikt över Göteborgs centrala hamnområden. Den som en gång besökt Sjömanskyrkan i Göteborg gör det gärna igen. Där finner man en icke kommersialiserad miljö som andas lugn och ro och omhändertagande personal, som är så ovanligt i dagens stressade samhälle.

Dessa gemenskaper riskerar att splittras nu.

Föreningar i Göteborg har också funnit en ”social arena” att hålla möten på med kulturaktiviteter, föreläsningar, kurser med mera. Totalt cirka 10.000 medlemmar per år har nyttjat samlingslokaler som också inryms i fastigheten. Totalt har cirka 40.000 besökare per år klivit in genom dörrarna till den unika byggnaden i delvis funkisstil, med muralmålningar, modellskepp och tavlor på segelskutor bland lanternor och ventilgluggar. Fastighetens läge och historiska inredning skapar Sjömanskyrkans själ.

Nu är det ”pengakris”, som överallt annars, cirka 5 miljoner per år saknas för att fortsätta den fantastiskt mångfacetterade verksamheten och driften.

Sjömansprästen som varit anställd har förutom att ge diakonalt stöd till sjömän även besökt ungefär 1.000 anlöpande fartyg per år i Göteborg och erbjudit samtal och ett avbrott med social kontakt för ibland socialt isolerade sjömän på tillfälligt besök. Hembesök har också ingått i uppgiften.

Om inte den ringa ekonomin löses lämpas stort ansvar för många av pensionärerna, som klarat att leva ett självständigt liv med stöd av Sjömanskyrkans resurser, över till Göteborg stad. Kostnader för hemtjänst, sämre livskvalitet med isolering och ensamhet och därmed risk för ökade omsorgs- och vårdkostnader som följd.

Föreningslivet får också en bredsida, skadeskjutet redan av i många fall HIGAB:s nylanserade marknadshyror för lokaler och lokalhyror.

Göteborg förlorar ytterligare en stor del av sin själ som sjöfartsstad och en extraordinär verksamhet som säkerligen inte har någon motsvarighet i Sverige.

En namninsamling bland göteborgarna har, på kort tid, hittills skrivits under av närmare 3.000 personer med begäran om att Sjömanskyrkan ska bevaras i befintlig byggnad, med den sjöhistoriska miljön som samlats där genom årens lopp. Pensionärsföreningar, representerande cirka 5.000 medlemmar, har också gjort uttalanden om bevarande av verksamheten i byggnaden på Amerikagatan. Facebookgruppen Rädda Sjömanskyrkan har haft cirka 1.500 deltagare. Det torde finnas en stor stark opinion bland göteborgarna att Sjömanskyrkan i befintlig fastighet intill Stigbergstorget ska fortsätta.

Märkligt att Göteborgs Stift, Svenska Kyrkan, bidrar till att lägga ner en av de mest sociala verksamheter man har, som verkligen uppfyller det kristna budskapet att hjälpa sin nästa.

Här borde Svenska Kyrkan/Göteborgs Stift och Göteborgs Stad samarbeta och hitta en finansieringsplan. Att investera pengar idag gör att man slipper större omsorgskostnader på sikt, otrygghet, misstro, och personliga lidanden och Svenska Kyrkan kan kanske bibehålla sin tilltro.

Sannolikast och olyckligast är om en kommersiell verksamhet tar över fastigheten och förändrar den unika interiöra miljön efter sina behov och stänger dörrarna för göteborgarna. Därmed skulle ett kulturarv gå i graven.

Att Sjömanskyrkan i Göteborg läggs ner och säljs ut, DET FÅR BARA INTE SKE, om det finns någon klokskap kvar.

Harry Eriksson, Ordförande Peter Liljegren, Ordförande
Sbfseniorerna Linnéstaden Göteborgsseniorerna

Lennart Ling, Ordförande Inger Eriksson
Sjöpensionärernas Klubb Riksförbundet PensionärsGemenskap
Majorna

Urban Börjesson, Ordförande
Föreningen Gamla Majgrabbar