Fotograf: Mats Holmström Norden

Kategori: Politik | Regelverk

Regeringen vill se tonnageskatt snart

I en interpellationsdebatt i riksdagen under måndagen framhöll finansminister Anders Borg att regeringen vill införa tonnageskatt snarast.

– Regeringens ambition är att vi ska få ett system med tonnageskatt på plats så snart som möjligt, även om det finns en del hinder kvar (som latenta skatteskulder red. anm.). Jag hade så sent som för en vecka sedan ett möte med sjöfartsnäringen där jag underströk betydelsen av att vi landar i ett fungerande och konkurrenskraftigt tonnageskattesystem, sa Anders Borg och framhöll att han fått positiva signaler från tonnageskatteutredaren om löpande framsteg.

Enligt Anders Borg vill regeringen verka för en konkurrenskraftig svensk sjöfartsnäring, samtidigt konstaterade finansministern att klustret har haft det kämpigt på senare år.

– Svensk sjöfartsnäring har haft en tuff utveckling och det finns en rad delförklaringar; vi har haft en rätt allvarlig internationell kris som pågått sedan 2008, vi har sett en tilltagande konkurrens från andra länder som justerat sina skatteregler samtidigt som länder som Kina byggt ut sitt tonnage kraftigt.

Flera stöd

Men även om finansministern medgav att situationen är bekymmersam poängterade han åter, liksom vid tidigare interpellationsdebatter om tonnageskatt, att den svenska sjöfartsnäringen redan idag uppbär en hel del statsstöd.

– Vi har breda sjöfartsstöd i Sverige, vi har en särskild sjömansbeskattning, ett sjöfartsstöd på arbetsgivarsidan och som man har på många andra ställen och en mer begränsad miljöbeskattning på sjöfartssidan.

Intressenter till Götaverken

Interpellationsdebatten med rubriken ”Tonnageskatt eller utflaggning” initerades av den socialdemokratiske riksdagsmannen Lars Johansson som anser att läget är akut för den svenska sjöfartsnäringen.

– Halva handelsflottan har flaggats ut och 5.000 jobb har gått förlorade sedan 2009, regeringen har hela tiden hävdat att detta är bransch som redan har ett kraftfullt stöd och därför behövs inga ytterligare åtgärder. Men alla andra länder i EU med sjöfart har tonnageskatt. Konsekvenserna är inte bara att fartyg flaggas ut utan att det maritima klustret har fått sig en allvarlig knäck, inte minst i Göteborgsområdet där Damen Group har beslutat sig för att lägga ner Götaverken. Skälet är att den svenska sjöfartsmarknaden är för dålig, och det är allvarligt. Det handlar om en stor arbetsplats, ett varv med två reparationsdockor och fyra kajer, sa Lars Johansson och fortsatte:

– I höstas varslade man och sade upp 53 personer, i april beslutade man om att lägga ner varvet. Det rör sig om 70 anställda, dessutom genererar varvet ett par hundra arbetstillfällen därutöver bland underleverantörer. Förutom att en stor arbetsplats försvinner innebär det också att Nordens största hamn i fortsättningen inte kommer att ha ett reparationsvarv.

Ingen insyn

Enligt Lars Johansson finns det aktörer som vill ta över varvet men att det bromsas upp av den förda sjöfartspolitiken och frånvaron av tonnageskatt:

– Det jag vet efter att ha besökt Götaverken är att det pågår diskussioner, det finns intressenter som är intresserade av att ta över reparationsvarvet. Men för att de ska vara beredda att gå in som ägare krävs ett tydligt besked från regeringen om att nu äntligen införa tonnageskatt i Sverige. Den utredning som regeringen hänvisar till är en enmansutredning där vi inte har någon som helst insyn i hur arbetet fortlöper.

Lars Johansson välkomnade att Anders Borg uttalade sig om ett snabbt införande av tonnageskatten men poängterade att regeringens sjöfartspolitik hitintills inte har varit särskilt imponerande och att det krävs handling nu.