EU:s state aid guide lines för sjöfarten ger tillväxt.

Fotograf: Pierre Adolfsson

Kategori: Ekonomi | Forskning | Regelverk

Tonnageskatt ger tillväxt

En stor europeisk studie visar att länder inom EU som infört tonnageskatt och andra statsstöd ser en kraftig expansion av flottan.

EU-ländernas totala kontrollerade flotta (fartyg vars ägarskap ligger inom unionen men inte nödvändigtvis är flaggade i Europa) har växt med 70 procent från 2005 fram till början av 2014, visar studien ”The economic value of the shipping industry” från Oxford Economics. 

– EU:s flotta är stor och den växer väldigt, väldigt fort. EU kontrollerar 40 procent av världshandelsflottan mätt i bruttoton men bara 20 procent av flottan om vi tittar på var flaggstaten ligger geografiskt, säger Andrew P. Goodwin, ekonom vid Oxford Economics och ansvarig för studien, under en presentation i Bryssel i samband med ett ECSA-event.

Sjöfartens ekonomiska bidrag till unionen och medlemsländerna visar också kraftig tillväxt direkt, indirekt och inom konsumtion.

– När det gäller direkta bidrag till den europeiska ekonomin pratar vi sjötrans-porter av frakt och passagerare, bogsering och muddring, service- och offshoreaktiviteter samt inhyrning- och uthyrning av fartyg. Den indirekta påverkan är ”supplydelen” som till exempel varvsindustrin, reparationsvarv, hamntjänster, försäkring och shippingrelaterade finansiella tjänster. Den sista delen avser helt enkelt de pengar anställda inom sjöfartsnäringen och underleverantörssidan spenderar på konsumtion etcetera.

EUR 145 miljarder

Under 2012 bidrog den europeiska sjöfartsindustrin direkt med EUR 56 miljarder till den samlade bruttonationalprodukten (BNP), en ökning med åtta miljarder från 2004. Medräknat indirekt- och konsumtionspåverkan var summan EUR 145 miljarder. Om man bryter ner BNP per industri och anställd bidrog sjöfarten under 2012 med EUR 88 000 per anställd vilket är betydligt högre än EU-snittet på EUR 53 000. 

– Detta innebär att sjöfartsindustrin är väldigt produktiv och skapar stora värden, säger Andrew P. Goodwin och fortsätter:

– Under 2012 tog hämtade de europeiska staterna in EUR 6 miljarder i direkta skatter från sjöfarten inräknat inkomstskatter, arbetsgivaravgifter, sociala avgifter, bolagsskatter etcetera. Totalt med supplykedjan och konsumtionen så var det 41 miljarder. Men det bör poängteras att detta är en uppskattning eftersom det är svårt att beräkna det totala skatteintaget med tanke på hur väldigt olika ländernas respektive skattesystem är uppbyggda. 

Sjöfartens BNP-bidrag per land (direkt, indirekt och konsumtion) visar inte oväntar på stora skillnader. Två nordiska länder dominerar. Den norska sjöfartsindustrin stod för 6,8 procent av vårt västra grannlands totala BNP 2012, motsvarande siffra för Danmark var 5,6 procent. Det tredje landet med ett så högt BNP-tillskott var Grekland (6,4 procent). Sverige ligger långt efter, under 2012 svarade den svenska sjöfartsindustrin för 0,6 procent av den svenska bruttonationalprodukten.

Tonnageskatt avgörande

Enligt studien finns det ett direkt samband mellan ett lands tillväxt inom sjöfartsnäringen och i vilken utsträckning man tillämpar EU state aid guidelines.

– Vilken ekonomisk inverkan har det breda införandet av statligt stöd till sjöfarten som vi har sett inom Europa det senaste årtiondet haft för effekter? Vi har gjort några specialstudier och om vi börjar med Storbritannien och tittar på landets kontrollerade flotta från 1980 fram till idag kan vi se att det har varit många olika stadier men år 2000 införde Storbritannien tonnageskatt och ungefär samtidigt började den kontrollerade flottan att öka igen. Sedan dess har den tredubblats.

– Om vi för en sekund tänker oss att tonnageskatt inte hade införts, hur hade det sett ut då? Våra beräkningar visar att den kontrollerade flottan hade fortsatt att minska och varit 85 procent mindre än vad den är idag. Riktigt dramatiska siffror.

Utvecklingen för Frankrike och Tyskland och många andra länder ser likadan ut med exceptionella siffror efter tonnageskattinförande.

Tufft för Sverige

Enligt Andrew P. Goodwin är länder som Sverige bland de stora förlorarna.

– Sverige har inte infört tonnageskatt däremot en nettolönemodell 2001. Den svenskflaggade handelsflottan minskade kraftigt under 1980-talet. Efter en temporär återhämtning under första halvan av 1990-talet har landets flotta legat relativt stabilt kring två miljoner dödvikt. Den svenskkontrollerade flottan totalt sett har också legat på nästan samman nivåer från 2004 och 2012 på mellan sex och sju miljoner ton dödvikt. Landet har inte upplevt samma tillväxt som andra europeiska länder.

– Det är väldigt slående att skillnaden mellan Sverige och många av de stater som har infört tonnageskatt är så stor, där de senare har upplevt en kraftig tillväxt för handelsflottan över det senaste årtiondet medan Sverige har stått stilla. Detta i kombination med att världshandelsflottan överlag har växt kraftigt innebär det att den svenskflaggade andelen av världshandelsflottan har sjunkit rejält, från 1,1 procent 1980 till 0,1 procent 2012.

Kommentarer

 • Janne

  Det är väl bara att hoppas på att våra dumma politiker läser detta och tar det åt sig.

 • Anonymous

  Tjatigt till leda !, börja blicka framåt , våra politiker har tagit sitt ansvsr så också fack och ombordanställda,

 • 'allå'allå'emliga armén

  Enbart Österrike och Sverige har inte infört tonnageskatt inom EU…… Bra jobbat, okunniga politruker!

 • Anonymous

  Vore bra om Sjöfartstidningen kunde få in denna artikel på DN debatt eller motsvararande i SVD och DI vilka är de huvudsakliga dagstidningarna som politikerna läser mycket beroende på att politikerna och makten faktiskt sitter i Stockholm.

 • Anonymous

  Försök att få denna artikeln läst av våra politiker.
  Snart är det val och inget prat än om sjöfarten som genererar mängder av jobb både iland och till sjöss.

 • Sven Norden

  Lägg ner den Svenska sjöfarten och stoppa all transport till och från Sverige. Låt all transport gå med flyg samt tåg och lastbil. Vilan alltid använda Öresunds bron eller vägen över Finland ner till Europa. Eller varför inte använda sjövägen via Norge? Nä jag tycker att våra Svenska ”topp politiker” sköter sig riktigt bra!!!

 • Fd Fackföreningsman

  Inte ens om den svenka redaren får allt gratis och pengar därtill så är han/hon inte intresserad av blågul flagg detta för att den svenska sjömannen ställer krav på sin tillvaro.

 • JC

  Ska det vara så svårt att införa tonnageskatt? Sedan hoppas på det bästa. Vi måste för tusan framåt!

 • Clark Kent

  Det är väl självklart att vi inte vill att handelsflottan skall växa, den släpper ju ut koldioxid. Mycket bättre att någon annan släpper ut så slipper vi få det i vår statistik.

 • dennis

  Tydligen är allt klart för,tonnageakatt i sverige nu.

 • Andreas Åsenholm (SD)

  Beslutet om Tonnageskatten ligger helt och hållet hos regeringen. Det är minst sagt anmärkningsvärt att det finns en bred om inte fullständig konsensus bland sjöfartsaktörerna (redareföreningen, fackföreningar, politiska oppositionen och en majoritet från allianspartierna ) vad som beträffar införandet av tonnageskatten. Den här frågan har skötts väldigt illa och agerandet är oansvarigt. För att det inte ska bli ett missförstånd: tonnageskatten ger svensk sjöfartsnäring samma förutsättningar som de europeiska sjöfartsaktörerna har kunnat nyttja , men den är inget lyckopilla mot alla problem som den svenska sjöfartsnäringen har att brottas med. Det krävs en lång rad (långsiktiga) åtgärder för att hålla svensk sjöfart vid liv, däribland aktiva och högmotiverade redare och intresserade politiker som skapar gynnsamma rambetingelser.

 • Pia Berglund (VD Sveriges Redareförening)

  Rapporten som är framtagen av ECSA den europeiska Redareföreningen. Rapporten visar på en mycket ljus framtid för sjöfarten i Europa. Även för svensk sjöfart är potentialen enorm. Vi presenterar rapporten i Stockholm för alla som vill lyssna var så säkra!

 • Rickard Pekkarinen

  Att tonnageskatten införs och samtidigt att TAP-avtalen rivs upp, vilket Svenskarnas parti (SvP), förespråkar vore det bästa. Detta skulle innebära fler fartyg under svensk flagg och en mängd nya arbetstillfällen för svenska sjömän. Det skulle även innebära större skatteintäkter för den svenska staten då svenska sjömän till stor del spenderar sina inkomster i Sverige.

  • Anonymous

   ”Riva upp TAP-avtalet”? Tror idioterna att ett införande av tonnageskatt skulle kompensera för ett ta bort TAP eller hur menar dom?
   Så jävla bra är inte tonnageskatt så det finansierar dubbelt så dyr besättning!

  • Anonymous

   Vill ni avveckla all sjöfart i Sverige???

 • Anonymous

  Ecsa . 15000 filipinska officers anställda och hur många sjömän framgår inte i de rederier som är organiserade under ecsa .
  Framtid ?

 • 69 Sailor

  Sist jag läste trovärdiga uppgifter så har över 250 000 europeiska sjömän förlorat
  sina jobb sen öppna register hysterin startade i europa med Norge 1987. Under samma
  tidsperiod har antalet seglande filipinare gått från ca 25 000 till över 400 000. ETT enda
  land står snart för hela världens sjötransport och därmed världshandeln. Bra va!

 • Anders Mattsson

  Sverige har alltid varit ett föregångsland vad det gäller sjöfart, men till vilket pris !
  Vi har alltid , med rätta drivit frågor som borde varit en självklarhet inom sjöfart. Sjösäkerhet,bemanning, arbetsförhållande och så vidare har idag till stor del accepterats av näringen !
  Det var ju bara det att vara ett föregångsland utan att få något tillbaka har visat sig väldigt kostsamt och det avspeglar sig i hur många Rederier som har orkat att försöka leva vidare !
  Alla lösningar är meningslösa vad det gäller Svensk sjöfart !
  Inget kommer att förändra möjligheten att driva ett Svenskt Rederi och det är ju faktiskt så att någon måste äga fartygen , innan vi ens försöker rädda klusteret runt om kring !
  Viljan finnes kanske, men att idag driva och faktiskt generera några pengar för framtida behov är inte något jag skulle rekommendera någon att ge sig in i att försöka !
  Negativ ! Må så vara, men att alla runt omkring svamlar om lösningar och vild fantasier angående Svensk sjöfarts framtiden utan att inse att det är försent, är bara ett slöseri med tid och resurser !

 • Anonymous

  Sjöfarten har redan ett betydande stöd i sverige och europa .
  Sluta gnälla !

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.