Utredare föreslår åtgärder för fler svenskflaggade fartyg.

Fotograf: Klara Johansson

Kategori: Politik

Årets motionsskörd: ett 50-tal förslag om sjöfart

54 motioner med ordet sjöfart lades fram under årets allmänna motionstid i riksdagen. Branschorganisationen Svensk Sjöfart är positiv till flera av förslagen.

Under den allmänna motionstiden får riksdagsledamöterna ge förslag på åtgärder i olika delar av samhället. Årets skörd landade på totalt 2.703 motioner. 54 av motionerna innehåller ordet sjöfart.

– Flera av de motioner som riksdagsledamöterna skrivit är i linje med vad Svensk Sjöfart tidigare lyft för att stärka sjöfartens förutsättningar som trafikslag och förutsättningarna för ett väl fungerande transportsystem, säger Anders Hermansson, vd för Svensk Sjöfart i en kommentar. 

Vikten av svensk flagg

Föreningen välkomnar att många motioner tar upp vikten av åtgärder som leder till fler svenskflaggade fartyg. 

– Vi har identifierat att både stämpelskatten, tonnageskatten, ett bareboat-register och flexibelt utbildningssystem är delar som är av stor vikt. Men för att vi långsiktigt ska kunna behålla och få fler svenskflaggade fartyg är det också viktigt att nettomodellen återställs, något som flera partier också lyfter, säger Anders Hermansson.

Flest förslag från S

Svensk Sjöfart har gått igenom motionsskörden och noterar att flest förslag om sjöfart kom från Socialdemokraterna, främst om överflyttning från väg till sjöfart och järnväg men också om konkurrensneutralitet mellan trafikslagen. Lena Johansson (S) skriver i en motion bland annat att det bör göras en översyn med sikte på konkurrensneutrala förutsättningar mellan olika transportslag, och att där inkludera de extra kostnaderna som finns för isbrytning och lots. 

Moderaterna påpekar vikten av att den pågående utredningen om stämpelskatt och tonnageskatt leder till konkreta åtgärder för sjöfarten.

”Trots sjöfartens viktiga roll för ett fungerande näringsliv har dess betydelse inte präglat politiska beslut i den utsträckning som skulle behövts, vilket har resulterat i att den svenska handelsflottan har minskat från år till år”, skriver Mats Green (M) i en motion.  

Kritik mot stämpelskatten

Från Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna kommer också motioner på temat konkurrenskraftig svensk sjöfart. Jimmy Ståhl (SD) med flera påpekar att sjöfarten fortsatt är hårt konkurrensutsatt och behöver mer likvärdiga villkor i förhållande till andra nationer. 

”Det är därför olyckligt att finansieringen av tonnageskatten delvis tas från sjöfartsstödet, eftersom detta motverkar syftet med tonnageskattesystemet”, skriver SD i sin motion.

Magnus Berntsson (KD) för i sin motion fram att stämpelskatten på fartyg är en engångsskatt som drar in relativt små summor till staten men som blir ett stort hinder för de rederier som vill flagga sina fartyg i Sverige. ”Det finns således stora vinster med att kraftigt sänka eller ta bort stämpelskatten”, skriver han. 

Sjöfartsverkets avgiftsmodell nämns

Vänsterpartiets Linda Snecker med flera har skrivit en motion som behandlar flera frågor, däribland Sjöfartsverkets avgifter. 

”Regeringen bör utreda möjligheten att Sjöfartsverket ska bli en förvaltningsmyndighet utan avkastningskrav”, skriver motionärerna från V. 

Även Miljöpartiet för fram att arbetet med överflyttning av gods från väg till järnväg och sjöfart måste intensifieras.

Kris och krig

Flera motioner pekar på hamnarnas betydelse och har förslag om hamnutveckling. 

Kris och krig berörs också i flera motioner; bland annat från Centerpartiet som vill att det ska bli tydligt vilken miniminivå inom transportsystemen som garanteras vid en kris. 

”Vi vill att regeringen tydliggör och gör tillgänglig en plan för hur man från statligt håll avser att tillsammans med myndigheter och näringsliv säkerställa miniminivåer för transporter inom flyg, sjöfart och tåg, skriver Ulrika Heie (C) med flera. 

Fotnot: Sökordet ”sjöfart” ger 54 träffar i årets motionsskörd. Sökordet ”sjöman”/”sjömän” ger tre träffar (varav en som handlar om inkomstbeskattning och 183-dagarsregeln)