Kategori: Ekonomi

SRAB Shipping kämpar fortsatt i motvind

Det går tungt för svenska SRAB Shipping, fallande intäkter, ett återlevererat fartyg och ett förlist fartyg.

Kemikalie- och produkttankfartyget Prima återlevererades i maj av Preem, efter detta gick fartyget direkt till varv för att utföra sin första klassningsdockning till en kostnad av SEK 5,5 miljoner. Fartyget tradar nu på spotmarknaden. Bolaget skriver att man vill sänka driftskostnaderna. 

”Marknaden under andra kvartalet har, efter uppgången under vintermånaderna, fallit och fraktnivåerna ligger nu åter på en nivå där redarna i bästa fall fått täckning för sina driftskostnader. Tillgången på laster har dock varit väsentligt bättre än motsvarande period föregående år men detta har ännu inte gett något avtryck på fraktraterna”.

Den 22 juli förliste torrlastfartyget, Union Neptune, i Biscayabukten Fartyget fick en lastförskjutning och besättningen fick oskadda lämna fartyget. ”Förlisningen är att betrakta som ett ”total loss” och försäkringsersättning kommer att täcka förlusten av fartyg.”

omsättningen under perioden sjönk med 13 procent till SEK 31,5 miljoner, detta beroende på lägre timecharterhyror, lägre dollarkurs samt återleveransen av Prima. Rörelseresultatet var SEK 13,4 miljoner, jämfört med -6,7 miljoner motsvarande period i fjol. Rörelseresultatet har påverkats positivt med SEK 30,2 miljoner på grund av förvärv av utestående aktier i dotterbolag. Under det första kvartalet såldes dessutom två av torrlastfartygen Peak Oslo och Peak Bergen. Pengarna har använts till att betala amorteringar på banklån. Rederiets nettoskuld uppgår till SEK 323 miljoner.