Nej till SIS – SRF besvikna

Utredaren Jonas Bjelfvenstam har nu lämnat över betänkandet om svensk sjöfarts konkurrensförutsättningar till regeringen – ett så kallat svenskt internationellt register får kalla handen eftersom ”det kräver ändringar i arbetsrätten som strider mot internationella konventioner. Vidare kan förändringar i den svenska arbetsrätten leda till att fler branscher efterfrågar liknande regelförändringar.”Jonas Bjelfvenstam skriver i betänkandet att bemanningskostnaderna på svenskflaggade fartyg snarast måste sänkas för att svensk sjöfart i internationell trafik ska vara konkurrenskraftig. Det är, enligt betänkandet, upp till arbetsmarknadens parter att ta ett gemensamt ansvar ”för ett genomgripande omställningsarbete genom överenskommelser som bland annat innebär att andelen arbetskraft från lågkostnadsländer kan öka på fartygen.”– Målet bör vara att arbetsmarknadens parter senast den 1 mars 2011 har förhandlat fram nya centrala överenskommelser som sänker bemanningskostnaderna. Regeringen bör överväga att sätta ut avstämningstidpunkter och bistå med förhandlingsledare, säger den särskilda utredaren Jonas Bjelfvenstam.Jonas Bjelfvenstam vill också att sjöfartsstödet behålls och att en innovationsfond för forskning och innovationer inrättas.Regeringen har nu beslutat att utredningen omedelbart ska gå ut på remiss. Remissperioden är fram till slutet av januari.– Vi är givetvis väldigt besvikna över att utredaren inte förordar ett svenskt internationellt register, och att man inte ser sjöfarten som en tillväxtbransch. Vi har en modell för hur statens kostnader skulle kunna minska med ett internationellt register, säger Håkan Friberg, vd för Sveriges Redareföreningen och fortsätter:– Vi ser det ändå som positivt att utredningen går ut på remiss så snabbt. En annan ljuspunkt är att det särskilda yttrandet i utredningen är oenig med utredaren och delar vår syn på hur den svenska sjöfartens konkurrensförutsättningar ska förbättras.