Mer än dubblerat resultat för Transatlantic

Rederi AB Transatlantic redovisar ett rörelseresultat på 216 miljoner kronor för 2006, att jämföra med 100 miljoner 2005 och det är framför allt offshore som drar. 50/50-ägda TransViking AS bidrog med 191 miljoner till resultatet. Resultatet före skatt blev 207 miljoner kronor mot 337 miljoner 2005. Då ingick dock Omstruktureringsposter, upplösning av negativ goodwill vid fusion samt försäljningen av Transbulk som totalt påverkade resultatet positivt med 237 miljoner kronor. Styrelsen föreslår en fördubblad aktieutdelning till två kronor per aktie och bedömer att resultatet för 2007 blir i nivå med eller bättre än utfallet 2006.