Övningar och förberedelser lyfts fram som viktigt i Försvarsberedningens rapport. Bild från en övning utanför Stockholm i somras.

Fotograf: Christopher Kullenberg Rothvall

Kategori: Beredskap

Försvarsberedningen lyfter upp sjöfarten

Försvarsberedningens rapport betonar transportsektorns och sjöfartens betydelse för att Sveriges totalförsvar ska fungera.
– Äntligen! Det här är ett mycket bra dokument och ett kvitto på att vi jobbar på rätt sätt inom sjöfarten, säger Carl Carlsson på Svensk Sjöfart. 
I tisdags presenterade Försvarsberedningen sin tredje delrapport: Kraftsamling. Ordförande Hans Wallmark (M) och hans kollegor från övriga riksdagspartier betonade att det är tid för handling. Sverige måste förbereda sig för krig och civilförsvaret utveckla en högre samlad försvarsförmåga. Och det är bråttom, enligt Försvarsberedningen. En väpnad konflikt mot Sverige kan inte uteslutas och totalförsvaret behöver dimensioneras för det. 

[flowy_not_logged_in] [flowy_login_link]Redan prenumerant? Logga in här[/flowy_login_link] [/flowy_not_logged_in]

[flowy_non_subscriber]

Prenumerera

Se alla erbjudanden.

[/flowy_non_subscriber] [flowy_subscriber_only] Ordförande Hans Wallmark (M) och hans kollegor från övriga riksdagspartier betonade att det är tid för handling. Sverige måste förbereda sig för krig och civilförsvaret utveckla en högre samlad försvarsförmåga. Och det är bråttom, enligt Försvarsberedningen. En väpnad konflikt mot Sverige kan inte uteslutas och totalförsvaret behöver dimensioneras för det. 

Enligt Försvarsberedningen bör landets ekonomiska försvar stärkas och ett sammanhållet anslag för civilt försvar inrättas. Handeln med omvärlden måste fungera även vid höjd beredskap och krig, och samarbetet mellan staten och de företag vars verksamhet är viktig för totalförsvaret behöver stärkas och formaliseras. Försvarsberedningen anser att systemet med krigsviktiga företag (K-företag) bör återinföras. Man vill också omorganisera Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

Camilla Åberg Linder, ansvarig för näringspolitik på Föreningen Svensk Sjöfart. Foto: Svensk Sjöfart

Camilla Åberg Linder, ansvarig för näringspolitik på Föreningen Svensk Sjöfart, har läst rapporten och är positiv till att handel får stort utrymme, såsom att handelsflöden måste fungera under störda förhållanden.

Hon menar att förslaget att skapa en beredskapsmyndighet för ekonomiskt försvar där handel kommer att ingå är klokt och visar att frågan tas på allvar.

– Vi har i dagarna sett hur civila handelsfartyg drabbats av attacker i Suezkanalen och det behöver finnas en plan för hur man ska göra om det händer i för Sverige avgörande vatten såsom Östersjön. Det är positivt att begreppet ekonomiskt försvar nu har återuppstått, det har inte funnits där tidigare, säger Camilla Åberg Linder till Sjöfartstidningen.

På EU-nivå pågår ett arbete med en strategi om ekonomisk säkerhet där försörjningskedjor i händelse av oro också är central.

– Eftersom Sveriges handelspolitik är gemensam med EU:s behöver vi också agera och se till att vi på den europeiska nivån också skapar goda förutsättningar för fri handel i oros- och krigstider, säger Camilla Åberg Linder.

Att transporterna fungerar under höjd beredskap är en förutsättning för att även andra delar av samhället ska fungera, betonas i rapporten. Transportsektorn har stor betydelse för resten av totalförsvaret och hela transportsystemet måste delta i förberedelser och övningar.

”Idag involveras emellertid bara i mycket begränsad omfattning de privata aktörer som tillhandahåller samhällsviktiga transporttjänster på land, i luften och till sjöss. Försvarsberedningen anser att dessa på bättre vis än idag behöver involveras i planeringen inför höjd beredskap och krig” skrivs i rapporten, som också konstaterar att eftersom 90 procent av Sveriges import och export går sjövägen har Sveriges hamnar och sjöfart stor betydelse för totalförsvaret.

Rapporten lyfter behovet av förberedelser och övningar och att göra tydligt vem som har ansvar för olika saker. Planeringen behöver samordnas mellan olika aktörer både civilt och militärt. Försvarsberedningen föreslår konkreta handlingsplaner och investeringar för att öka robusthet och förmåga att hantera krigssituationer.

”Helt plötsligt står det svart på vitt i ett tungt politiskt dokument att sjöfarten har stor betydelse för Sveriges totalförsvar”

Carl Carlsson, Svensk Sjöfart

I händelse av krig kommer Försvarsmakten att behöva civila fordon och fartyg samt transporttjänster. Vid höjd beredskap kan regeringen fatta beslut om att tillämpa förfogandelagstiftningen som ger Försvarsmakten och andra myndigheter möjlighet att använda privata transportresurser.

”Försvarsberedningen noterar samtidigt att detta är ett intrikat och resurskrävande system som också har fått delvis andra förutsättningar när exempelvis fartyg har flaggats ut och besättningarna inte längre är svenska”, skrivs i rapporten. 

Och några rader längre ner: ”Försvarsberedningen anser att tillgången på sjötransporter under höjd beredskap behöver säkerställas så långt som möjligt. Detta arbete behöver göras i nära samverkan med näringslivet”.

Carl Carlsson, ansvarig för sjösäkerhet och sjöfartsskydd på Föreningen Svensk Sjöfart. Foto: Svensk Sjöfart

Carl Carlsson, ansvarig för sjösäkerhet och sjöfartsskydd hos Svensk Sjöfart, anser att Försvarsberedningens delrapport innehåller flera för sjöfarten tunga och viktiga formuleringar.

– Helt plötsligt står det svart på vitt i ett tungt politiskt dokument att sjöfarten har stor betydelse för Sveriges totalförsvar. Det här är kvittot på att vi har gjort rätt i vårt arbete hittills. Vi har jobbat med de här frågorna länge och sjöfarten har kommit längre än de flesta andra branscher, säger Carl Carlsson till Sjöfartstidningen. 

Han tycker att det är ”fantastiskt bra” att det tydligt skrivs ut att svensk flagg och svensk besättning är viktigt i händelse av höjd beredskap och krig. 

– Det visar att vi gjort 100 procent rätt i arbetet vi redan gör ihop med Försvarsmakten. Det är exakt det här som tydliggörs med de upphandlingar som gjorts. Även samarbetet som pågår med andra myndigheter är exakt sådant som rapporten syftar på. Nu måste det här samarbetet fortsätta och bli ännu mer konkret, säger han. 

På temat samverkan påpekar Försvarsberedningen att det nu utvecklas samarbetsformer mellan aktörer inom transportsektorn på både nationell och regional nivå. ”Beredningen understryker vikten av att detta arbete fokuserar på höjd beredskap och krig samt att arbetet forceras”. 

– Det är anmärkningsvärt. När politiker och myndigheter använder ord som skyndsamt och forceras så krävs leverans, säger Carl Carlsson. 

Vad innebär Försvarsberedningens rapport för Svensk Sjöfarts medlemmar, vad förväntas av rederierna nu?

– De behöver ta fram en krigsorganisation och krigsplacering. Det här gäller alla men i synnerhet de som har ramavtal med Försvarsmakten. Här tror jag att sjöfarten har ett bra utgångsläge; vi har relevanta regler och rutiner på plats och rör oss i osäkra områden redan idag. Vi är lösningsorienterade och vana vid att hantera olika situationer som uppstår. Från föreningens håll ska vi stötta medlemmarna i det här arbetet, säger han.

Carl Carlsson är ordförande för nystartade BT POS Sjö, en samverkansstruktur mellan myndigheter och näring. Syftet är att bidra till en sammanhållen återuppbyggnad av totalförsvaret och mycket energi läggs nu på konfliktnivåer och att skapa ett sömlöst samarbete mellan aktörerna.

Vad innebär Försvarsberedningens rapport för arbetet inom BT POS Sjö?

– Rapporten och dess innehåll stärker mig i arbetet och vetskapen om att vi är på rätt väg. Nu gäller det att fortsätta få myndigheterna att jobba med de här frågorna, göra det konkret och få till ett bra system för informationsutbyte, säger Carl Carlsson.

Försvarsberedningen består av representanter från alla åtta riksdagspartier. Dess uppdrag är att titta på inriktningen för totalförsvaret och utformningen av det civila försvaret. Uppdraget påbörjades i december 2022 och Försvarsberedningens slutrapport väntas den 26 april nästa år.

[/flowy_subscriber_only]

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.

[mc4wp_form]