Slutet på en epok?

Rubriken på denna blogg är onekligen klichéartad. Om en färja lämnar en linje innebär det väl ändå inte slutet på en epok? Eller kan det ändå vara så?

Jag syftar på Tallinks svenskflaggade färja Galaxy, som på morgonen den 11 september gjorde sitt sista anlöp i Åbo, åtminstone tills vidare. Sedan chartras Galaxy ut med endast teknisk besättning ombord som hotellfartyg till Nederländerna för sju månader med början den 20 september 2022. Avtalet kan förlängas med ytterligare tre månader.

Galaxy avgår på sin tills vidare sista resa från Åbo på morgonen den 11 september 2022.

Enligt Ats Joorits, vd på Tallinks svenska bolag Tallink Silja AB (bolaget bland annat bemannar och driftar de svenskflaggade färjorna Galaxy och Silja Symphony), är charteravtalen i dagsläget ”nödvändiga för att få en stabil ekonomi för en längre tid framöver”. Utchartringen av Galaxy innebär att 265 personer i besättningen inom Tallink Silja AB varslas om arbetsbrist. Tallink har också aviserat att processen för en omflaggning till Estland ska startas.

Tallink har inte meddelat hur trafiken på Åbolinjen kommer att fortsätta på längre sikt. Just nu gäller att Åbolinjen ”tills vidare” trafikeras med ett fartyg, Galaxys parhäst och yngre syster, den finskflaggade Baltic Princess. Till och med 31 mars 2023 trafikerar Baltic Princess med ändrad tidtabell och anlöper Kapellskär istället för Stockholm.

Är detta då slutet på en epok? Tills vidare finns det inget svar på den frågan. Hur trafiken ser ut i framtiden på Tallinks Åbolinje är en fråga som avgörs av Tallink Grupps styrelse. Men enbart beslutet att ta Galaxy ur trafik är anmärkningsvärt om vi blickar bakåt på Tallink Siljas historia och rötter.

Sveabolagets passagerarångare Heimdall i Åbo hamn på 1950-talet.

I ett historiskt perspektiv handlar det om att en tradition, som pågått mer eller mindre oavbruten i 104 år, nu bryts. Passagerarförbindelsen sjövägen mellan Åbo och Stockholm har under hela denna tid upprätthållits med både finska/åländska och svenska fartyg.

Det började i maj 1918, då Finland nyligen hade blivit en självständig nation, då Stockholms Rederi AB Svea anslöt sig till den samtrafik på linjen Åbo–Mariehamn–Stockholm som de finländska rederierna FÅA och Bore inlett redan tidigare. Dessa tre rederier kom att kalla sig de samseglande. Och med Svea som en del av samarbetet kom passagerarfartyg under svensk flagg med i trafiken.

De samseglande bildade 1957 det gemensamt ägda rederiet Ab Siljarederiet med hemort Åbo, som 1961 introducerade Åbolinjens första nybyggda bil- och passagerarfärja Skandia. Under 1960-talet utökades flottan med flera färjor som alla fick Åbo som hemmahamn. De samseglandes konventionella passagerarfartyg på Åbolinjen ingick inte i Siljarederiet och trafiken med dem fortsatte oförändrat i respektive moderrederis regi. 

Siljarederiet bytte 1971 namn till Silja Line och blev då ett renodlat marknadsföringsbolag för de samseglande. Färjorna delades upp mellan Svea, FÅA och Bore och fick respektive moderrederis skorstensmärke. Samtidigt fick de färjor som tilldelades Svea svensk flagg. Även de samseglandes passagerarfartyg marknadsfördes nu under namnet Silja Line.

År 1980 lämnade Bore samarbetet och Silja Line hade därefter ett svenskt och ett finländskt ägarrederi. Svearederiet övertogs 1981 av Johnson Line. Sedan börjar det bli allt mer komplicerat att hänga med i förändringarna i ägarstrukturen. Något förenklat var händelseförloppet som följde att FÅA, som nu bytt namn till Effoa, tillsammans med Johnson Line bildade Effjohn-koncernen 1990, där ett av flera färjerederier var Silja Line. Efter omorganiseringar och namnbyten skedde följande stora förändring då brittiska Sea Containers köpte koncernen som nu hette Silja. Den nya ägaren behöll sina svenska och finska organisationer, vilket innebar att Silja Line-färjorna på Åbolinjen fortsättningsvis seglade under finsk respektive svensk flagg. Så var fallet även efter 2006 då Tallink köpte Silja. Bemanning och teknisk management av de svenskflaggade färjorna sköttes av Tallinks svenska bolag med rötter i Svea och Johnson Line.

När Galaxy nu har tagits ur trafik är det första gången sedan färjetrafiken inleddes som inte ett enda svenskflaggat passagerarfartyg (eller undantagsvis fartyg under åtminstone svensk kontroll) går i trafik på Åbo. Om detta skulle visa sig bli ett permanent förhållande kan man nog ändå påstå att en epok inom åtminstone Silja LInes historia går i graven.

Galaxy under estnisk flagg i Helsingfors den 14 juni 2007.

Galaxy levererades av Aker Yards i Raumo den 18 april 2006. Hon fick då estnisk flagg och sattes i trafik mellan Helsingfors och Tallinn. Den 23 juli 2008 inledde Galaxy trafik mellan Åbo, Åland och Stockholm, omflaggad till Sverige. Hon ersatte Silja Festival som Tallink flyttade till linjen Stockholm–Riga.

Galaxy under svensk flagg på sin första tur från Åbo 23 juli 2008.

Under de 14 åren som Galaxy gått i trafik på Åbolinjen har jag otaliga gånger rest med fartyget och haft nöjet att träffa flera av de anställda ombord. Sjöfartstidningen har också publicerat reportage från färjan, bland annat om dåvarande överstyrman Henrik Johansson som numera är en av fartygets befälhavare och förde befälet på den sista turen till Åbo. Galaxy och hennes trevliga besättning kommer helt säkert att vara saknad av många resenärer!