Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Ekonomi | Passagerarsjöfart | RoRo

Vinst för Eckerö första halvåret

Åländska Eckerökoncernen noterar en ökning av passagerarvolymerna med 8,5 procent och redovisar ett starkt halvårsresultat.

Rederiaktiebolaget Eckerö omsatte 105,2 miljoner euro under första halvåret 2018 jämfört med 103,3 miljoner motsvarande period året innan. Rörelseresultatet uppgick till 2,4 miljoner euro (0,7 miljoner). Periodens vinst, rensad från orealiserade marknadsvärdeförändringar på bunkersäkringar, var 1,5 miljoner euro (-0,1 miljon euro). Inklusive orealiserade marknadsvärdeförändringar på bunkersäkringar, var vinsten 3,3 miljoner euro (-2,0 miljoner euro).

Svagare kronkurs

Dotterbolagen Birka Cruises och Eckerö Linjen opererar sina fartyg Birka och Eckerö under svensk flagg. Finlandia går i trafik för Eckerö Line över Finska viken och har finländsk flagg.

Den svenska kronans värde har varit svagare än under motsvarande period i fjol, vilket påverkat resultatet negativt. På grund av högre pris på olja har bunkerkostnaderna ökat jämfört med fjolåret.

Fler passagerare

Antalet passagerare på Rederiaktiebolaget Eckerös tre passagerarlinjer uppgick till 1,5 miljoner under årets första halvår (1,4 miljoner). Antalet transporterade fraktenheter på de två egna linjerna uppgick till 45.903, vilket är en ökning med tolv procent jämfört med motsvarade period i fjol. Den klart övervägande delen av ökningen kan tillskrivas tillväxt på Finska viken.

Eckerö Shippings två roro-fartyg är sysselsatta i norra Europa på fasta kontrakt som löper till utgången av 2019.