Fotograf: Bent Mikkelsen

Vindkraft och återvinning

Esbjerg ör att få plats med alla vindkraftverk på väg ut ska Danmarks till ytan största hamn fortsätta växa.

Esbjerg hamn har i mer än 100 år varit synonymt med den danska exporten av jordbruksprodukter, särskilt till England. Jordbruksprodukterna är fortfarande en del av omsättningen 2011, men ytterligare ett viktigt export från Danmark gav Esbjerg hamn allvarliga utrymmesproblem man nu försöker lösa genom skapandet av ett nytt hamnavsnitt, som skall heta Østhavnen.

Den nya exportartikeln från Danmark är vindkraftverk, som i stora mängder skeppas ut av båda de stora tillverkarna Vestas och Siemens Wind Power. Båda fabrikerna har tillverkningsanläggningar på Jylland där Esbjerg är närmaste större hamn, och även regionala hamn. Esbjerg hamn är redan den största hamnen i Danmark, sett till ytan men trots det avser hamnen att utvidga ytan med ytterligare 650 000 kvadratmeter i det nya hamnprojektet, som också kommer att ha runt 1 000 meter nya kajer.

– Vi kan se att marknaden för vindkraftverk till havs i Nordsjön kommer att explodera under kommande år. Såväl Storbritannien som Tyskland och Holland har mycket ambitiösa expansionsplaner med vindkraftparker till havs, säger Ole Ingrisch, direktör Esbjerg Havn och fortsätter.

– Tillsammans med utvecklingen på våra andra affärsområden kommer det att behövas mer kapacitet än någonsin för Esbjerg för att uppfylla kundernas krav och behov av kapacitet, tillfartsvägar och annan infrastruktur. Vi har lagt en stor plan för utvecklingen under de kommande åren.

Inrättandet av Østhavnen kommer att bli en investering i storleksordningen 500 miljoner kronor, vilket innebär att arbetet kommer att upphandlas i ett EU-anbud under våren 2011. Byggnadsarbetena beräknas starta senare i år och vara avslutade 2013 då anläggningen ska vara fullt utbyggt och i drift.

Ny motorväg

Hamnanläggningen har fått extra fart med statliga medel för infrastruktur. Det skedde i form av en förlängning av motorvägen E20, som förlängdes de sista 3,4 kilometerna mellan den nuvarande slutet och hamnområdet, så att år 2012 kommer där att vara direktanslutning från motorvägen till Esbjerg Østhavn.

Det nya hamnområdet är en nödvändighet för att fortsätta att betjäna de stora exportörerna av vindkraftverk, som producerar allt större turbiner till både havs- och landbaserade vindkraftparker utomlands. Esbjerg hamn har redan tusentals kvadratmeter som används för lagring av turbinkomponenter i väntan på transport från Esbjerg. Lagring i samband med export kräver enorma landområden.

Stora lagringsytor

Vanligtvis skeppas vindkraftverken ut i större laster på upp till 25 till 30 turbiner per båtlast. Vilket exempelvis innebär att de tre bladen på vardera 45 meter i längd ska parkeras någonstans inom hamnområdet under en period fram till lastningen.

Samma sak gäller för turbintornen, som är uppdelade i tre sektioner. Slutligen är det turbinmotorgondolerna, som också kräver ett betydande område och är tunga med en vikt på cirka 120 ton. Under dagarna strax före påsk 2011 skickades tre fartyg från Esbjerg med delar till vindkraftverk till England och Grekland. Det var tyskägda Patria och Palessa som fick full last turbindelar för Mostyn i England medan nederländska CFL Promise seglade med turbindelar till Stylida i Grekland.

Under 2010, senast tillgängliga siffrorna från Esbjerg hamn, hanterades 250 000 ton styckegods över kajerna. Vindkraftverksdelar, blad, torn och maskinhus ingår i siffran som styckegods. Det är dock en minskning jämfört med 2009, då 311 000 ton hanterades. Nedgången var 20 procent som en direkt följd av den finansiella krisen hösten 2008.

Offshorehamn

Esbjerg hamn har haft en position som Danmarks enda offshorehamn sedan de första oljeborningarna på danskt territorium i Nordsjön inleddes i slutet av 1962. I detta sammanhang var Esbjerg en naturlig hamn med så kort avstånd som möjligt till områdena i den danska sektorn. Detta ledde till att Esbjerg blev hemmahamn för Maersk Oil & Gas som är operatör för den största delen av oljefälten på danskt område. Basfunktionen innebär att alla leveranser för de områdena seglas från Esbjerg med en flotta av supplyfartyg i reguljär trafik till anläggningarna.

Periodvis är upp till fem supplyfartyg i fart ut från Esbjerg för Maersk Oil & Gas. Dessutom har flera andra tre till fyra supplyfartyg i fart från Westcoast Offshore base. Det är till exempel för att betjäna Stat-oil Syd Arne-fältet i den danska Nordsjön. Esbjergs hamn används även ofta som pittstopp för offshorefartyg på uppgifter i den danska sektorn. Det kan vara dykerifartyg eller ankarhanteringsfartyg i samband med flyttning av borriggar på fälten.

Under de senaste åren har Esbjerg hamn också använt kajer för uppgraderingar av borriggar, som förtöjs vid kajen medan reparationsarbetet görs av lokala hantverkare.

Likaså har Esbjerg hamn också hyrt ut vatten till flera riggar som har legat upplagda i perioder upp till ett år och därmed bidragit till att ge arbete till lokala företag under uppläggningen. Vissa riggprojekt har inneburit upp till 400 personer i arbete i upp till två månader i Esbjerg, där det har satts upp kontorsfaciliteter i en containerstad på kajen där det också har funnits välfärdsinrättningar till hantverkare i projektet.

Den senaste borriggen i Esbjerg var Energy Endeavour som var ”stacked” vid ytterkanten av 6. Bassin till april 2011 då den efter en mindre uppgradering bogserades till Tyra-fältet i den danska Nordsjön av det svenska ankerhanteringsfartyget Njord Viking assisterat av de två tyska bogserbåtarna Bugsier 21 och Ems.

Jordbruksexport fortsatt stark

Den massiva exporten av danska jordbruksprodukter som låg till grund för upprättandet av Esbjerg hamn under åren efter 1864, existerar fortfarande. Den sker via DFDS Seaways terminalanläggning som är en del av Esbjerg hamn. Därifrån avsegler dagligen ett roro-fartyg, antingen Tor Fionia eller Tor Jutlandia till Immingham och DFDS Seaways stora terminal i centrala England. Båda fartygen har en kapacitet på 3 300 filmeter.

Dessutom finns ytterligare kapacitet på ropax-fartyget Dana Sirena, som seglar varannan dag från Esbjerg till Harwich med passagerare, personbilar och trailers med exportgods. Jordbruksexporten ökade något från 2009 till 2010. Under 2010 hanterades 1 640 000 ton i trailer mot 1 538 000 ton under 2008. Det betyder ett plus på sju procentenheter.

Bland de övriga råvarorna i Esbjerg märktes en minskning från 2009 till 2010. År 2010 hanterades 244 000 ton i containrar, medan torrbulk (kol, sten och grus) minskade med 20 procent till 889 000 främst beroende på minskad import av kol till värmekraftverket Vestkraft vid Esbjerg hamn. Esbjerg har i flera år varit importhamn för kol som exporteras från Sveagruva på Svalbard. Flytande bulk minskade med 15 procent efter rekordåret 2009, då där hanterades 563 000 ton flytande bulk. 2010 hanterades 481 000 ton flytande last.

Den totala omsättningen av gods minskade nästan 6 procent till 3,5 miljoner ton. Främst på grund av minskad import av kol till Vestkraft och avslutningen av vindkraftparken Horns Rev 2, som under en två års period gav en kraftigt ökad aktivitet.

Fisket försvann

Under större delen av 1900-talet var Esbjerg Danmarks största och ledande fiskhamn med upp till 600 fiskefartyg i hamnen. Det är helt slut nu. Det finns inte längre några fiskefartyg i Esbjerg hamn. Det finns fortfarande en handfull fiskefartyg som har Esbjerg som hemmahamn, men alla fartyg landar någon annanstans än i Esbjerg. Det blev följden av att fiskmjölsfabriken 999 (Triple Nine) för några år sedan flyttade hela sin verksamhet från Esbjerg till Thyborøn. Fartygen flyttade med norrut på Jylland och de i Esbjerg hemmahörande fartygen anländer nu bara under helger och semesterperioder, då skeppen ligger stilla. Att fisket försvann under 2007 har också inneburit att där för tillfället finns några betydande förändringar i den norra hamnen avsnitt som tidigare ingick i fiskehamnen. Flera bassänger har fyllts upp för att användas för andra ändamål. Totalt har Esbjerg hamn investeringar runt 18 miljoner kronor för att förändra den gamla fiskehamnen till nya områden for bland annat reparation av fartyg.

Esbjerg hamn gjorde 2010 en vinst på 55 900 000 kronor efter en omsättning på 140,1 miljon kronor. Vid slutet av 2010 hade hamnen nästan 1 850 000 kvadratmeter land uthyrda, varav en betydande del hyrdes ut till tillverkare av vindturbiner som har valt att ha ett lager av färdiga vindkraftverk och delar nära hamnen för utskeppning. Det var en liten nedgång i uthyrd mark främst på grund av avslutningen av Horns Rev 2 vindkraftpark.

Återvinning av fartyg

På en yta av sex bassänger i den nordliga delen av Esbjerg hamn har Smedegaarden en ganska stor omsättning av fartyg för skrotning och återvinning. Under de senaste åren har bolaget återanvänt ett större antal fartyg som har skurits upp och skickas för omsmältning till nytt stål. Smedegaarden har också ett stort område med försäljning av begagnade komponenter från skrotade fartyg. Det senaste fartyget som återvanns var det tyska containerfartyget S. Gabriel, som bogserades till Esbjerg efter ett allvarligt haveri på Azorerna i Atlanten. Fartyget missade hamn-inloppet och kom istället att stå på den klippiga kusten, men bärgades och slutade sina dagar i Esbjerg.